ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

   107                   13.02.2014 г.

Варненски апелативен съд                                                        търговско отделение

В закрито заседание в следния състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ*З*

                                                            ЧЛЕНОВЕ* Н*

                                                             Р* С*

Като разгледа въз.ч.т.д. №42/2014 г. по описа на Варненския Апелативен съд, докл. от съдия З* за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 2 ГПК вр. с чл. 83 ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Д.Д.Г. срещу определение № 5131/9.12.2013 г. постановено по т.д. 2847/2012 г. на Варненския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на страната по чл. 83 ал. 2 ГПК.

В частната жалба се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, поради което се иска отмяната му и уважаване на молбата.

Частната жалба е подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима.

За да отхвърли искането за освобождаването от държавна такса първоинстанционният съд е приел, че след като липсват доказателства за влошено здравословно състояние и за липсата на доходи от търговска дейност на ЕТ, като основания за влошено финансово състояние и при наличието на притежаван недвижим имот не са налице условията по чл. 83 ал. 2 ГПК за освобождаване от държавна такса.

Настоящият състав на съда намира, че въз основа на събраните по делото доказателства може да се направи преценка, че жалбоподателката не разполага с достатъчно средства за да внесе държавна такса в размер на 4 994,93 лв. Видно от декларацията за материално и гражданско състояние на Д.Д. семейството и се състои от нея и съпруга и двамата пенсионери с общ доход от пенсии 767 лв.. Декларирала е, че семейството и няма друг източник на доходи, като е посочила, че фирма ЕТ „Ч* Д.Г.”, от 2012 г. не е действаща, а фирмата на съпруга и ЕТ „З* Л* Д* Г*” в лошо финансово състояние и няма печалба. В забележка е посочено, че недвижимия имот който притежават и в който живеят съпрузите – първи етаж от жилищна сграда находяща се в „Горна трака” № 424, /останалите два етажа от жилищната сграда са ипотекирани и възбранени от кредитора/, поради лоша инфраструктура не може да се отдава под наем.

Съвкупната преценка на доказателствата дава основание на съда да приеме, че страната и семейството и не разполагат с достатъчно средства за плащане на държавната такса по въззивната жалба. Нормата на чл. 83 ал. 2 ГПК  има социален характер и се явява своеобразна гаранция за достъп до правосъдие на физическите лица. Предвид факта, че събирането на сумата за плащане на държавна такса следва да се извърши в много кратък период, за да не бъде лишена Д.Г. от право на защита, следва да бъде освободена от плащане на 2/3 от дължимата държавна такса.

Поради изложеното обжалваното определение следва да се отмени и се постанови друго за освобождаване на жалбоподателката до размера на 2/3 от дължимата държавна такса.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 5131/9.12.2013 г. постановено по т.д. 2847/2012 г. на Варненския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на Д.Д.Г. по чл. 83 ал. 2 ГПК.

ОСВОБОЖДАВА Д.Д.Г. от внасяне на 2/3 от дължимата държавна такса по въззивна жалба срещу решение вх. № 36424/6.12.2013 г. по т.д. 2847/2012 г. на Варненския окръжен съд.

Определението е окончателно.

Председател:                                                         Членове: