Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

284/24.10. 2013г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Апелативен съд   -  Варна                               търговско   отделение

на     двадесет и четвърти септември                                      Година 2013

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Петров                                                               ЧЛЕНОВЕ:  Зл.Златилова

             М.Недева

при секретаря : Е.Т.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №   420  по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

Образувано е по подадена въззивна жалба от Н.С., гражданин на Украйна, родена на *** г., ЛНЧ **********, с  адрес на местоживеене *** против решение № 3225/05.04.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение постановено по т.д. № 2836/2012г., с което е отхвърлен предявения от нея иск с правно основание чл.155 ал.1 т.1 ТЗ  против „Д НТ” ООД, ЕИК 200556006, гр.Варна за прекратяване на дружеството поради наличието на важни причини, налагащи това, като неоснователен. По съображения, подробно изложени във въззивната жалба, моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него постанови друго, по съществото на спора, с което да уважи предявения иск и постанови прекратяване на дружеството. Евентуално моли да бъдат намалени присъдените от ВОС разноски на ответника. Претендира разноски.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор на въззивната жалба, в който се излагат доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен. Претендират се разноски за настоящата инстанция.

Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

Предявеният иск е с правно основание чл.155 т.1 ТЗ.

Безспорно установено по делото е, че ответното дружество  „Дт НТ” ООД, гр.Варна е учредено и вписано в ТР през 2009г. с  двама съдружника – ищцата Н. С и  Т М Л, с равно участие в капитала на дружеството и еднакви представителни права, осъществявани заедно и поотделно, в качеството им на управители. Безспорно е, че дружеството е собственик на недвижим имот – дворно място, находящо се в с.Б, община А, област В и находящата се в него жилищна сграда, както и на едно МПС. От публикуваните в ТР Годишни финансови отчети  за 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. се установява, че от създаването си до настоящия момент то не  е извършвало никаква търговска дейност. Единственото отразяване в счетоводната му документация е внасянето на допълнителна парична вноска от 100 000лв, начислени амортизации за притежаваните ДМА, заплатени данъци и такси, както и формираната счетоводна загуба. Свидетелските показания на Надя Левичарова, осъществяваща счетоводното му обслужване , потвърждават обстоятелството за липсата на каквато и да е търговска дейност от създаването на дружеството до настоящия момент. Не може да бъде споделена тезата на ответника, че осъществява предмета си на дейност, включващ посредничество при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, тъй като доказателства в тази насока не са ангажирани. Стопанисването на единствения притежаван недвижим имот, който се използва и за живеене, не е търговска дейност.

Безспорно установено е и че съдружниците са съпрузи, със силно влошени лични отношения и иницииран бракоразводен процес., както и че липсва единомислие както по отношение съществуването и бъдещето на дружеството, така и по отношение на стопанисването на притежавания от него актив. Освен доказателства за усложнен бракоразводен процес, представена е и покана за заплащане на наем от Т М Л, считано от 01.03.2013г. – л.72, което е още едно доказателство за разногласие във водената фирмена политика. Единствените решения от ОСС са тези по приемане на ГФО за съответните години.

Горната фактическа установеност налага извода за основателност на предявения иск по следните съображения :

Поначало понятието „важни причини” за прекратяване на търговското дружество в нормата на чл.155 т.1 ТЗ не е легално дефинирано. Във всеки конкретен случай съдът преценява наличието им, изхождайки както от обективния, така и от субективния критерий, използвайки за отправна точка           интереса на дружеството като цяло, а не интересите на отделни съдружници.  А това означава да се прецени дали дружеството може да изпълнява целите, за които е създадено, дали не е създадена непреодолима пречка за осъществяване на регистрирания предмет на дейност и дали основанието на иска не  е нарушение на членствени права на ищеца – съдружник, които той може да защити по друг ред. В практиката си ВКС приема, че интересът на дружеството е пряко свързан с успешно осъществяване на предмета на дейност.

В процесния случай обективният критерий е налице – от момента на учредяването си до сега дружеството не е извършвало никаква търговска дейност, което противоречи на целта на създаването му като търговски субект. Налице са трайни счетоводни загуби от амортизации и разходи за годишно счетоводно обслужване, както и нулеви финансови резултати. Субективният критерий също е налице –  силно влошени отношения между съдружниците, изразяващи се в невъзможност за постигане на единни стопански и управленски решения, противоположни интереси по отношение съществуването и развитието на дружеството, което при равното разпределение на дяловете от капитала води до невъзможност за вземане на решения и провеждане на политика на единомислие и стопански просперитет.

Сам по себе си обективният факт на влошени отношения между съдружниците, не би могъл да се тълкува като „важна причина” по смисъла на закона. Този факт обаче съчетан с извода за неосъществяването на стопанска дейност и отчитането на отрицателни или нулеви финансови резултати, в резултат на лошите отношения между съдружниците, съдът намира за „важна причина” по смисъла на закона. Поради това предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен.

Водим от горното, съдът

Р      Е     Ш     И     :

ОТМЕНЯ решение № 325/04.04.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение постановено по т.д. № 2836/2012г., като вместо него

ПОСТАНОВЯВА :

ПРЕКРАТЯВА „Д НТ” ООД, ЕИК 200556006, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.”С” № ХХ, представлявано от управителите си Н.С., гражданин на Украйна, родена на *** г., ЛНЧ **********, с  адрес на местоживеене *** и Т М Л, гражданин на Великобритания, роден на ***г. , заедно и поотделно, по иск на Н. Столар с правно основание чл.155 т.1 ТЗ.

ОСЪЖДА „Д НТ” ООД, ЕИК 200556006, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.”С” № ХХ, представлявано от управителите си Н.С. и Т М Л, заедно и поотделно да заплати на Н.С., гражданин на Украйна, родена на *** г., ЛНЧ **********, с  адрес на местоживеене ***. разноски за двете инстанции в размер на 120 лв.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на АВп – Търговски регистър за вписване и откриване на производство по ликвидация.

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ :