О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ..501……/…22.07.2014……………..

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на 21.07.2014 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

 П* Х*

 

Като разгледа докладваното от съдия Х* ч.т.д. № 420/2014 г. по описа на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по делото е с правно основание чл. 274 и сл.ГПК, вр. чл.613а ал.3 ТЗ. Образувано е по постъпила в срок частна жалба от А*Б* 22 ЕООД /в несъстоятелност/ против определение № 2206/04.06. 2014 г. на ВОС, постановено по т.д. /н/ № 470/2014 г., с което на основание чл.638 ал.3 ТЗ по молба на ОББ АД съдът е разрешил продължаването на индивидуалното изпълнително производство по изп.д.№ 20137390400469 на ЧСИ с рег.№ 739 – ОС Добрич по отношение на имот, попадащ в масата на несъстоятелността.

Частната жалба е редовна и допустима. В нея се излагат доводи за незаконосъобразност и неправилност на обжалваното определение и се претендира отмяната му. На първо място се сочи, че ОББ АД не е кредитор на несъстоятелния длъжник, т.к. издаденият изпълнителен лист е бил обезсилен, а на следващо – че не са налице предпоставките на чл.638 ал. 3 ТЗ, а именно да съществува опасност от увреждане интересите на обезпечения кредитор.

С писмен отговор О* Б* Б*АД оспорва основателността на частната жалба.

За да се произнесе по нея, съдът съобрази следното:

В производството по чл.638 ал.3 ТЗ съдът по несъстоятелността не изследва правата на взискателя в образуваното индивидуално изпълнително производство. Ако изпълнителният титул е бил обезсилен съобразно правилата на заповедното производство, то изпълнението по начало би подлежало на прекратяване, а за продължаващо изпълнение при липса на основание съдебният изпълнител носи отговорност за вреди. Ако след провеждане на изпълнение се окаже, че взискателят няма права, се издава обратен изпълнителен лист.

Същевременно от данните по делото е видно, че имотът е ипотекиран в полза на банката, преди длъжникът да придобие права върху него, поради което тя се явява обезпечен кредитор по смисъла на чл.638 ал.3 ТЗ. Налице е и опасност от увреждане на интересите на кредитора, ако изпълнителното производство остане спряно въз основа на решението за откриване на производство по несъстоятелност, като за този извод са от значение следните факти: Производството по несъстоятелност е спряно на основание чл.632 ал.1 ТЗ, поради липса на първоначални разноски. Следователно, към настоящия момент няма възможност за осребряване на имуществото в производството по несъстоятелност, респективно за приложение на нормата на чл.717н ТЗ и удовлетворяване на ипотекарния кредитор. От друга страна в изпълнителното производство принудителните действия са осъществени, като е налице и влязло в сила постановление за възлагане на процесния имот. Икономически необосновано е при етапите, на които се намират двете производства, изпълнителното дело да остане спряно, т.к. ако се премине към осребряване по реда на ТЗ, вече сторените от кредитора разноски във връзка с индивидуалното изпълнение, включително тези за охрана на имота, ще формират значителна имуществена вреда.

По изложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2206/04.06.2014 г., постановено по т.д. /н/ № 470/2014 г. по описа на ВОС.

Определението е окончателно, на основание чл.613а ал.3 ТЗ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: