ОПРЕДЕЛЕНИЕ

498

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 10.07.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.П. ч.т.д.№420 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Симе еко пропърти“ ЕООД - гр.София срещу протоколно определение  от 17.05.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1059/2018 г., с което е прекратено производството по иска за нищожност на пълномощно с рег.№16148/10.11.2017 г. на нотариус А. А. от Република М. срещу ответника „Камуел България“ ЕООД – гр.Варна.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Искът на ищеца за прогласяване нищожността на процесното пълномощно е заведен с цел обвързване със силата на пресъдено нещо на съдебното решение и на купувача по продажбата - „Камуел България“ ЕООД – гр.Варна, придобил собствения на ищеца недвижим имот с нот.акт №36/03.04.2018 г. на нотарус О.Ш. от сочения като мним негов пълномощник – Б.Т.С. /също ответник по иска/ въз основа на оспорваното пълномощно. Доколкото искът за нищожност на пълномощното е обуславящ по отношение на обективно свързания с него втори иск на ищеца за недействителност спрямо същия на договора за покупко-продажба на имота поради липса на представителна власт на пълномощника му, ищецът има право да насочи иска си и спрямо третото лице, ползвало се от твърдяното нищожно пълномощно.

Определението за прекратяване на производството по иска срещу „Камуел България“ ЕООД – гр.Варна е неправилно и следва да се отмени, като делото се върне на Окръжен съд Варна-ТО за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждането му.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ протоколно определение  от 17.05.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1059/2018 г., с което е прекратено производството по иска за нищожност на пълномощно с рег.№16148/10.11.2017 г. на нотариус А. А. от Република М. срещу ответника „Камуел България“ ЕООД – гр.Варна.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд Варна-ТО за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждането му.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.