О П Р Е Д Е Л Е Н И Е462

 

гр.Варна, 03.08.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета  година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Г. ЙОВЧЕВ ч.в.т.д. № 421 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба с вх. 4625/31.07.2017г. по вх.рег. на ВапС, подадена от А.С., гражданка на Швеция, срещу разпореждане № 6948/04.07.2017г., постановено по т.д. № 825/2017 год. по описа на ОС – Варна, с което е отвърлена подадената от А.С., родена на *** г., шведски гражданин, молба за издаване на изпълнителен лист за сумата от 8 000 000 лв. въз основа на влязло в сила арбитражно решение на арбитър ад хок, срещу РЕГИСТЪР.БГ ООД, Д*Х* С* и Д* И*К*, по договор за посредничество за покупко-продажба на недвижи имот, на основание чл.406 и чл.404, т.1 от ГПК вр.чл.51 от ЗМТА.

При извършване на проверка по смисъла на чл. 278, ал. 4, вр. Чл. 267, ал. 1 ГПК на частната жалба, съдът установи, че частната жалба е депозирана в законоустановения срок, от страна, за която не са налице достатъчно идентификационни данни по смисъла на чл.127, ал.1, т.2 от ГПК, като не  отговаря и на изискванията на чл. 261, т. 4 ГПК.

Жалбоподателят е представил доказателства за внесена по сметка на ВАпС държавна такса в размер на 15 лв., но не е съобразено изискването на разпредбата на чл. 14 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съгласно която дължимата държавна такса по молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение на арбитражните съдилища се събира такса 0,2 % върху сумата, за която се иска изпълнителният лист.

Дължимата за въззивно обжалване такса се определя съгласно разпоредбите на чл. 18 от Тарифата във връзка със специалната в случая норма на чл. 14 от Тарифата или дължимата за обжалване пред въззивна инстанция държавна такса в размер 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, възлиза в размер на 8 000 лв.. Жалбоподателят е представил доказателства за внесени 15 лв., което налага довнасянето на 7 985 лв. по сметка на ВАпС до достигане на пълния размер на дължимата във въззижното производство държавна такса.

Изложеното по-горе обуславя необходимостта от прекратяване на настоящото производството по ч.в.т.д. № 421/2017г. На ВАпС, като делото следва да се изпрати на първостепенния съд за администриране на частната жалба и едва след това да се върне на ВапС за разглеждането й по същество. При администриране на жалбата, да се изиска от жалбоподателя да посочи и допълнителни данни за идентификация (номер на лична карта или паспорт, като при необходимост да поиска и копие от документ за самоличнност).

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 421/2017г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за предприемане на необходимите действия съобразно изложеното по-горе, след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – гр. Варна за разглеждане на частната жалба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: