Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 193/02.08.2019г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на     първи август                                                      Година 2019

в  закрито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:А.Братанова

ЧЛЕНОВЕ:В.Петров

                   М.Недева

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 422    по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.25 от ЗТРРЮЛНЦ.

          Образувано е по подадена жалба от С.К.К., ЕГН **********, с местожителство ***, действаща чрез пълномощника си адв. М.Ц., със служебен адрес *** срещу решение № 460/28.05.2019г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 778/2019г., с което е потвърден Отказ № 20190430072509/02.05.2019 г. на Длъжностното лице по регистрация при Агенцията по вписванията, с който е отказано вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на „ОЛИВИЯ ДАЙМЪНД БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 203306335, а именно заличаване на вписания управител и представляващ. По съображения, подробно изложени в жалбата, се иска от съда да отмени обжалваното решение като неправилно и незаконосъобразно и вместо него да постанови друго, по съществото на спора, с което да отмени обжалвания Отказ  № 20190430072509/02.05.2019 г. на ДЛР при ТР и да задължи същото да извърши вписването по подаденото заявление.

          Жалбата е подадена в срок от оправомощено за това лице и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          Със Заявление вх.№ 20190430072509 С.К.К.,  в качеството си на управляващ и представляващ „Оливия Даймънд България” ООД, с ЕИК 203306335, действаща чрез адвокат с изрично пълномощно, е заявила пред АВп – ТР вписване на заличаването си като управител на осн.чл.141 ал.5 ТЗ. Към заявлението са представени доказателства за връчено писмено уведомление до дружеството по чл. 141 ал. 5 ТЗ, извършено с  нотариална покана, рег. № ХХХ, том Х, акт ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г., на Нотариус рег. № 114 при ВРС, с удостоверяване на връчването й, изрично писмено пълномощно, декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР и документ за внесена държавна такса за вписване на исканата промяна. Поканата е връчена на адреса на управление, вписан в ТР -  гр. Варна, ЖК „Чайка“, бл. 196, ет. 5, ап. 18. В поканата изрично е отбелязан и начинът й на връчване – по реда на чл.47 от ГПК, въз основа на изтекъл на 14.03.2019г. двуседмичен срок от залепване на уведомлението, което е станало на 28.02.2019г. на адреса. На преценката на настоящия състав е поставен въпроса редовно ли е връчването на писменото уведомление, осъществено по посочения по-горе начин.

          Съгласно чл. 50 ЗННД при връчването на нотариални покани от нотариуса се спазват правилата на чл. 37 – чл. 58 ГПК. При връчване на уведомлението чрез залепването му по реда на чл. 47 ГПК връчителят следва да удостовери, че дружеството се е намирало на посочения в нотариалната покана адрес, т.е. – че връчването е осъществено в хипотезата на чл.50 ал.4 ГПК - когато връчителя не е могъл да намери достъп до канцеларията или не намери някой, който да е съгласен да получи съобщението или книжата. Тъй като в случая липсват такива доказателства съдът не може да направи извод, че връчването по реда на чл.47 ал.1 ГПК е редовно извършено. А щом това е така липсва една от предпоставките на чл.141 ал.5 от ТЗ, овластяваща управителя сам да заяви за вписване заличаването си в Търговския регистър – да е уведомил дружеството в едномесечен срок преди сам да подаде заявление за вписване на заличаването си като управител.

По изложените съображения обжалваното решение се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 460/28.05.2019г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 778/2019г., с което е потвърден Отказ № 20190430072509/02.05.2019 г., на Длъжностното лице по регистрация при Агенцията по вписванията, с който е отказано вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на „ОЛИВИЯ ДАЙМЪНД БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 203306335, а именно заличаване на вписания управител и представляващ.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ:

 

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдия В.Петров

по в.т.д. №422/2019 г.

 

          Считам, че  отказът на длъжностното лице по регистрацията, респективно решението на ВОС, с което същият е потвърден, са неправилни.  Длъжностното лице по регистрацията извършва само външна проверка относно уведомяване на дружеството от управителя за неговото напускане. То не следва като съд, разглеждащ търговски спор, да навлиза в по-подробна проверка относно приложението на чл.47, ал.1 във връзка с чл.50, ал.4 – ГПК, доколкото производството пред него е едностранно и охранително и няма друга насрещна страна, която да възразява относно този ред на връчване на уведомлението.  Налице е официален свидетелстващ документ на пом.нотариуса, който дл. лице е длъжно да зачете. Фактът, че управителят не е завела  уведомлението в канцеларията на дружеството, а  е предприела връчване чрез нотариална покана  от нотариус, води до извод, че  канцеларията не работи и в нея няма служители. От това следва, че и помощник нотариусът не е имал достъп до канцеларията, нито е могъл да връчи съобщението на служител в дружеството, поради тази причина и затова е преминал към залепяне на уведомление по чл.47, ал.1 на основание чл.50, ал.4 – ГПК.   Ако пък дл.лице  е имало съмнения относно правилността на връчването, е следвало да изиска от заявителя да представи допълнителни доказателства - изявление на пом.нотариуса относно обстоятелствата по чл.50, ал.4-ГПК, предпоставящи връчване чрез уведомление по чл.47, ал.1 – ГПК, а не веднага да отказва вписване на заличаване на управителя.