Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№  307/13.11. 2014г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                търговско   отделение

на  четиринадесети октомври                                       Година 2014

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракеля        н                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

                                                                         А.Братанова  

при секретаря : Д.Ч.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  423   по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

    Производството по делото е по реда на чл.613а ТЗ вр.чл.258 ГПК.

    Образувано е по подадена въззивна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София, представлявана от В П – директор на дирекция „Държавни вземания” против решение № 65/15.05.2014г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 440/2010г., с което е прекратено производството по несъстоятелност на „И К” ООД, гр.Шумен и е постановено заличаването му от Търговския регистър. По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалвания съдебен акт.

    В законоустановения срок са постъпили писмени отговори от синдика на „И К” ООД / н./, както и от самото дружество, в които се релевират доводи за правилност и законосъобразност на обжалваното решение и се иска от съда да го потвърди.

    Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

    Производството по несъстоятелност на „И К” ООД, гр.Шумен е образувано по молба на самия длъжник. С определение № 327/02.08.2010г., постановено по реда на чл.632 ал.1 ТЗ, съдът по несъстоятелността е определил сумата от 3 925лв за покриване на началните разноски, като е предоставил възможност на длъжника и лицата по чл.625 ТЗ да ги предплатят. Тъй като разноските не са предплатени, с решение № 99/22.10.2010г. е обявена неплатежоспособността на търговеца, открито е производство по несъстоятелност, допуснати са обезпечения чрез налагане на запор и възбрана върху имуществото му, прекратена е дейността на предприятието му, обявено е в несъстоятелност и производството по делото е спряно на осн.чл.632 ал.1 ТЗ. С решение № 135/17.06.2011г. по в.т.д. № 685/2010г. по описа на Варненския апелативен съд е определена нова начална дата на неплатежоспособността – 19.06.2008г.

    В едногодишния срок по чл.632 ал.1 ТЗ – на 12.05.2011г., е депозирана молба от кредитора „Юробанк и Еф Джи България”, АД за възобновяване на производството предвид предплащане на началните разноски. С решение № 119/20.09.2011г. производството е възобновено.

    В свое определение № 443/25.09.2012г., след като се е запознал с молбата на синдика рег. № 3654/15.06.2012г. и отчетите му и е констатирал, че длъжникът не притежава бързо ликвидно имущество, обезпечени вземания и налични парични средства, достатъчни за покриване на разноските в производството по несъстоятелност, както и като е съобразил, че за недвижимото имущество на дружеството, обявено на търг по реда на чл.717ж и чл.718 от ТЗ, не са се явили купувачи, а на събранието на кредиторите от 26.07.2012г. е взето решение синдикът да се завежда искове за прогласяване нищожност на сделки, сключени след началната дата на неплатежоспособността, съдът е определил сумата от 30 000лв- разноски за производството и е указал на длъжника  и кредиторите му да я предплатят. Тъй като до изтичане на крайния срок – 19.11.2012г. сумата не е предплатена, съдът е постановил решение № 175/23.11.2012г. по т.д. № 440/2010г. на ШОС, с което на осн.чл.632 ал.1 вр. ал.5 от ТЗ е прекратил дейността на предприятието, обявил е дружеството в несъстоятелност и е спрял производството по делото.

    С молба от 27.11.2013г. Национална агенция за приходите, гр.София, в качеството й на кредитор с публични вземания в общ размер на 56 859,40лв, включени в списък на предявени и приети вземания, отправя искане до съда по несъстоятелността на осн.чл.632 ал.2, пр.2 ТЗ да постанови решение за възобновяване на производството по несъстоятелност на „И К” ООД, предвид на това, че е налице достатъчно имущество на длъжника за продължаване на производството. Искането си аргументира с наличието на пет недвижими имота, собственост на длъжника, установени след справка в Службата по вписванията, гр.Велики Преслав. В отговор на това искане синдикът на дружеството И.Т. е депозирал обяснение от 02.01.2014г., в който пояснява, че това имущество не е новооткрито и се е намирало в МН при постановяване на решение № 175/23.11.2012г. на ШОС, както и  че ДМА от МН са с обща стойност 116 313лв, били са обект на три продажби : по реда на чл.717в ТЗ на 17.05.2012г.; по реда на чл.717ж ТЗ на 29.06.2012г. и по реда на чл.718 ТЗ на 12.09.2012г., които три продажби не са се състояли поради неявяване на кандидат – купувачи. Към датата на постановяване  на решение № 175/23.11.2012г. са натрупани неплатени разноски по несъстоятелността в размер на приблизително 8 хил.лв. В условия на евентуалност кредиторът моли съда да посочи размер на първоначално необходимите разноски за осребряване на посоченото имущество.

    С определение № 7/06.01.2014г.съдът по несъстоятелността е констатирал, че соченото от НАП имущество  е неликвидно и осребряването му не може да послужи за покриване на разноските в ПН, поради което е указал на кредитора да предплати разноски в размер на 30 000лв.

    С молба от 05.02.2014г. кредиторът НАП сезира съда с искане да преразгледа размера на първоначалните разноски поради прекомерност.

    С определение № 90/20.02.2014г. съдът но несъстоятелността определя нов размер на разноските – 15 240лв. След уважена молба от НАП за удължаване на срока за внасянето им, кредиторът е предплатил сумата от 3 000лв.

    Предвид горната фактическа установеност съдът по несъстоятелността е обосновал наличието на хипотезата на чл.632 ал.4 ТЗ и е постановил обжалваното решение.

Настоящият състав намира решението за неправилно по следните съображения :

Преди всичко определеният от съда по несъстоятелността  размер на първоначално необходимите разноски за продължаване на производството от 15 240лв е завишен. Същият е определен въз основа на доклад на синдика от 18.02.2014г., като е възприето предложението му разноските да бъдат предплатени  за 12-месечен период от време. Съобразявайки размера на месечното  възнаграждение на синдика от 600лв. и наличието на безспорно установено по делото имущество, съдът намира, че внесените от кредитора НАП  разноски в размер на 3 000лв  са достатъчни за издръжка на производството по несъстоятелност в контекста на следващата се продажба на наличните активи при условията на пряко договаряне.

Определеният от съда по несъстоятелността  размер на разноските за продължаване на производството не подлежи на самостоятелен инстанционен контрол, но може да бъде предмет на съдебна ревизия по повод обжалване на постановения съдебен  акт по чл.632 ал.4 ТЗ.

По изложените съображения обжалваното решение следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

 

                           Р          Е          Ш        И     :

 

 

ОТМЕНЯ решение № 65/15.05.2014г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 440/2010г., с което е прекратено производството по несъстоятелност на „И К” ООД, гр.Шумен и е постановено заличаването му от Търговския регистър.

    Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :