О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

448.

 

гр.Варна, 30.06.2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, ТРЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на тридесети юни, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 423 по описа на ВАпС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 ГПК, образувано по частна жалба на „СИТИ ЦЕНТЪР” ЕООД срещу определение №709/20.02.2015 г. постановено по т.д. № 1301/2013 г. по описа на ВОС, с което е оставена без уважение молбата на длъжника „СИТИ ЦЕНТЪР” ЕООД /в производство по несъстоятелност/ за възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите на представения оздравителен план вх.No-22679/06.08.2014 година.

Наведени са оплаквания за незаконосъобразност на обжалвания акт, поради което се иска отмяната му и възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите на представения оздравителен план вх.No-22679/06.08.2014 година.

Частната жалба е подадена в преклузивния срок срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството е образувано по несъстоятелност на „СИТИ ЦЕНТЪР” ЕООД.

В срока по чл.698, ал.1 ТЗ с молба вх. № 22679/6.08.2014г. длъжникът «СИТИ ЦЕНТЪР» ЕООД чрез законовия си представител – управител А.Б. е предложил оздравителен план на дружеството.

С определение № 3236/12.08.2014г. съдът по несъстоятелността, след като е констатирал несъответствието на предложения план с императивните изисквания на чл. 700, ал.1 ТЗ за дължимото негово  съдържание, е указал на длъжника – вносител да отстрани допуснатите нередовности, в срока и по сочения в чл. 701,ал.1,изр.1 ТЗ начин.

Съобщението е връчено на 13.08.2014 година, поради което в деня, в който срокът изтича вносителят е депозирал молба с вх. № 23712/19.08.2014г. за удължаването му на осн. чл.63 ГПК, което съдът предвид субсидиарното приложение на ГПК със свое разпореждане № 8931/20.08.2014г. е уважил, продължавайки го до 1.09.2014г.

На 29.08.2014г. вносителят е депозирал втора молба с вх. № 2454 за удължаване на срока, като е приложил към молбата болничен лист 59/01.09.2014 година, в който е посочено, че срокът е седемдневен, а режима на лечение е домашен.

С разпореждане от 03.09.2014 година, съдът по несъстоятелността е приел за основателно, с оглед ангажираните доказателства искането и повторно е удължил срока за изправяне на нередовностите по внесения оздравителен план до 15.09.2014г. включително. В рамките на дадения срок на 12.09.2014г. с молба вх. № 25796 молителят - длъжник отново е сезирал съда по несъстоятелността с трето искане за удължаване на срока, поради твърдяно влошено здравословно състояние, като към молбата е представил амбулаторен лист от 01.09.2015 година.

С обжалваното определение № 3614 от 16.09.2014г., след изтичане на срока, даден с разпореждане 9419/3.09.2014г. съдът по несъстоятелността е оставил без уважение искането от 12.09.2014г. с правно основание чл. 63 ГПК и след констатиране, че неизправностите на внесения оздравителен план не са отстранени в дадения срок, е отказал допускането му до разглеждане. Определението е влязло в сила след обжалването му пред Варненски апелативен съд.

Съобщението е получено на 18.09.2014 година, поради което искането за възстановяване на срока, направено с депозираната молба от 24.09.2015 година /л.123/ е своевременно.

Твърди се в молбата, че на датата, на която е изтекъл срока 15.09.2014 година молителят, предложил оздравителния план е бил в тежко здравословно състояние, видно от представения болничен лист., поради което са налице особено непредвидими обстоятелства по смисъла на чл.63 ГПК, обуславящи нуждата от възстановяване на срока.

В тежест на страната, която иска възстановяване на срока е да установи по категоричен и несъмнен начин наличието на такива пречки за изпълнение на разпореждането на съда, които са възникнали внезапно, изненадващо и са непреодолими при полагане на обичайната от страната грижа. В конкретния случай страната се позовава на заболяване, което не е непредвидимо и непреодолимо обстоятелство по смисъла на ГПК. Страната се е позовавала на това заболяване, считано от 19.08.2014 година, като срокът за изпълнение е бил двукратно удължаван. Предписаният режим на лечение е домашен, като липсват указания за невъзможност на страната да извършва обичайни дейности. Няма данни по делото, че заболяването е възникнало внезапно, напротив от няколкото болнични листи, издадени един след друг и от снетата в амбулаторния лист анамнеза се установява, че заболяването датира от години и се характеризира с пристъпи на световъртеж. През последните месеци пристъпите са зачестили, което обуславя извод, че лицето е наясно със заболяването си, то няма характеристиките на внезапност и непреодолимост и доколкото се касае за периодичност на пристъпите молителят е следвало да положи дължимата грижа за изпълнение разпореждането на съда, включително и чрез упълномощаване на адвокат. През процесния период, през който страната е следвало да изпълни разпореждането на съда, видно от представения болничен лист от 01.09.2014 година същия е с продължителност от седем дни, като следващия болничен лист е с дата 15.09.2014 година. Съдът е съобразил това обстоятелство и е продължил срока след изтичането на болничния като е дал възможност на страната в рамките на оставащите седем дни да изпълни разпореждането. В този период лицето не е било в болнични, било е трудоспособно и е можело да положи дължимата грижа по отстраняване на нередовностите на представения оздравителен план. Представения болничен лист от 15.09.2014 година не може да обуслови извод за непреодолимо препятствие, тъй като това е последния ден от срока и страната е разполагала с процесуалната възможност да изпълни разпореждането до тази дата. Не е изпълнена и другата предвидена от съда предпоставка към датата на подаване на молбата за възстановяване на срок да се представят документите, които са пропуснати. С оглед гореизложеното не са налице предпоставките на чл.65, ал.2 ГПК, поради което молбата следва да бъде оставена без уважение.     

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №709/20.02.2015 година, постановено по т.д.1301 по описа за 2013 година на Варненски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: