Р Е Ш Е Н И Е

 

292

                              

                гр. Варна,03.11.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на втори октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

    ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                               КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

                           

при секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдията Кр.Генковска в.т.дело № 424 по описа за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по повод на въззивна жалба от „К - ХХ”АД против решение № 97/22.05.2014г. по т.д. № 260/13г. на ДОС, с което е прието за установено съществуването на частно държавно вземане в размер на сумите 78 524,52 евро ведно с дължимите лихви, както и 10 772,58 евро, обезщетение за вреди, както и в частта, с която въззивника е осъден за сумата от 3 793 лв. – разноски и 5 679,50 лв. – юрисконсултско възнаграждение. 

Във въззивната жалба се твърди, че ищецът не е посочил кои извършени от ответника разходи по изпълнение на проекта са недопустими. Въззивникът е ангажирал доказателства, които установяват, че всички извършени от него разходи са необходими за изпълнение на проекта. Макар и договорът да е прекратен, по силата на чл.12 от същия всички извършени до прекратяването разходи са допустими. Ищецът не установява някое от посочените по чл.14 от договора основания за недопустимост на разходите. Моли за отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго с отхвърляне на иска и присъждане на разноски за двете инстанции.

Въззиваемата страна НАП и третото лице –помагач на страната на ищеца Министерство на труда и социалната политика в писмените си отговори оспорват основателността на въззивната жалба. Претендират присъждане на разноски за въззивна инстанция – юрисконсултски възнаграждения.

ВнАС прецени следното:

В исковата молба НАП навежда твърдения, че въз основа на акт № 99/28.12.2012г. за установяване на частно държавно вземане е издадена заповед № 131/29.03.2014г. за незабавно изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 227/13г. на РС-Каварна и изпълнителен лист срещу „К - ХХ”АД, гр.Каварна за сумата от 89 297,10 евро, от които 78 524,52 евро главница и 10 772,59 евро лихва за периода 01.01.2010г.-21.12.2012г.; лихва по чл.18.2 от Общите условия към договора от 28.02.2008г. в размер на лихвите, определени от ЕЦБ върху основните й сделки за рефинансиране в евро, увеличена с 3,5 процента пункта, начислявана върху главницата от 21.12.2012г. до окончателното изплащане на вземането. В срока по чл.415 ГПК е постъпило възражение от длъжника за дължимост на сумите по заповедта и изпълнителния лист. Ищецът твърди, че вземането произтича от следните обстоятелства : между МТСП като възложител по програма ФАР и ответника „К - ХХ”АД е сключен договор от 28.02.20008г. за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 2005/017-353.10.01-1.68 за финансиране на проект с наименование „Насърчаване на заетостта и повишаване на капацитета на работната сила” с рег. номер на проектно предложение BG2005/017-353.10.01.-1.467. От общо допустимите разходи за изпълнение на проекта МТСП се е задължило да отпусне 75% или в размер на 98 155,65 евро . На два транша възложителят авансово е заплатил на бенифициента сумата общо от 78 524,52 евро. Изравняващото плащане е следвало да бъде извършено до 45 дни след представяне на финален доклад от бенифициента. След получаване на такъв отчет МТСП е извършило проверка за допустимостта на разходите по проекта и е констатирало редица нарушения , описани подробно в писмо от 06.11.2009г., връчено от възложителя на бенифициента. Със същото е отправена и покана до ответника да възстанови получените авансово суми в размер на  78 524,52 евро. На осн. чл.3,ал.7,т.6 ЗНАП частното държавно вземане е предадено за събиране от МТСП на НАП. В срока след постъпилото срещу заповедта по чл.417 ГПК възражение от ответника ищецът предявява иск за установяване съществуване на вземане в полза на държавата за сумите 78 524,52 евро главница и 10 772,59 евро лихва за периода 01.01.2010г.-21.12.2012г.; лихва по чл.18.2 от Общите условия към договора от 28.02.2008г. в размер на лихвите, определени от ЕЦБ върху основните й сделки за рефинансиране в евро, увеличена с 3,5 процента пункта, начислявана върху главницата от 21.12.2012г. до окончателното изплащане на вземането.

Ответникът „К - ХХ”АД , гр.Каварна оспорва иска. Счита, че всички извършени от него разходи в размер на платената авансово сума от 78 525,52 евро са използвани изцяло за покриване цели по проекта и ежемесечно са били одобрявани от представител на възложителя. В тежест на ищеца е да установи недопустимост на разходите. Намира , че изпълнението на програмата се установява от доклада на наетия от него експерт-счетоводител. Признава, че възложителят е прекратил договора в период , когато бенифициентът временно е спрял работа по проекта, поради забавено финансиране от банката.

В допълнителната искова молба ищецът застъпва становище , че дадените суми са отпуснати авансово и тяхното плащане не е обвързано от преценка действителността на разхода, но в последствие съобразно договореното / Общите условия към договора/ е предвидена възможност възложителят при неизпълнение, частично изпълнение , незадоволително или късно изпълнение да намали първоначално предвидения размер на помощта. С констативни мониторингови протоколи от 23.12.2008г. и 27.02.2009г. са установени неизпълнения на дейности по проекта, за които са поискани обяснения от бенифициента и такива не са дадени.Поради което и на осн. чл.12,ал.2,б”а” Общите условия договорът е бил прекратен от МТСП.

Предвид събраните доказателства и становищата на страните ,съдът намира за установено следното:

Между страните не се спори , че на 28.02.20008г. между МТСП като възложител и „К - ХХ”АД като бенифициенте е сключен договор за безвъзмездна помощ- външни дейности на ЕО рег. № 2005/017-353.10.01-1.68 за финансиране на проект с наименование „Насърчаване на заетостта и повишаване на капацитета на работната сила” с рег. номер на проектно предложение BG2005/017-353.10.01.-1.467.

В изпълнение на задължението си по чл.3.2 от договора и чл.15.1 от Общите условия възложителят е осъществил плащания на сумата от 78 525,52 евро /представляващи 80% от общо дължимата сума от 98 155,65 евро/ – на два транша: 19.06.2008г. и 20.06.2008г. Видно от регламентацията по чл.15.1 от Общите условия тези авансови плащания не зависят от начина на разходване на средствата от страна на бенифициента и не е предвидено те да се одобряват като допустими от възложителя, за да се платят авансово. Остатъкът от дължимата сума се дължи в срок от 45 дни след като възложителят одобри заключителния доклад.

В рамките на изпълнение на проекта са съставяни двустранно подписани констативни мониторингови протоколи от 23.12.2008г. / л. 281-л.282 по делото на ВОС/ и от 27.02.2009г. / л.283-л.284 по делото на ВОС/. В първият се констатират следните нарушения от страна на «К - ХХ»АД: не са изплатени всички дължими стипендии за м.ноември 20108г. на обучаваните по проекта бенифициенти; не са изплатени възнаграждения на лектори по граждански договори; не се установява доставяне на банери , панели , листовки и дипляни, а е представена фактура за тяхното закупуване;липсват документални доказателства за изпълнение на дейност 4; не с обособени две помещения за практика и две помещения за теория за целите на обучението;неизпълнен заложен по договор брой на обучавани безработни лица – 42 и заети лица – 26. На «К - ХХ»АД е указано в срок от 30 дни да представи обяснения по горните констатации. За въззивникът протоколът е подписан от Захари Захариев и Нели Енева без възражения. С втория констативен мониторингов протокол от 27.02.2009г. е установено неизплащане на стипендии на обучавани лица за м.ноември 2008г. за 25 души; изцяло за м.декември 2008г. и м.януари 2009г.; не са изплатени и възнагражденията на лекторите по граждански договори; не се провежда обучение на безработни и заети лица по проекта. Отново са изискани обяснения от изпълнителя по процесния договор. Негови представители са подписали протокола с коментар, че поради финансови затруднения не са  извършвани разплащания с преподаватели и обучавани бенифициенти.

По делото липсват доказателства за даване на обяснения. А констатациите по протоколите се подкрепят освен от подписването им без забележка от страна на представители на изпълнителя и от приожени към финалния отчет документи: присъствени списъци на обучаемите – подписани от курсистите до м.януари 2009г. / технически отчет ,част 2 – приложение към т.д. № 260/13г. на ДОС/; протоколи № 7/02.01.2009г. и № 8/02.02.2009г. от работни съвещания на екипа от «Катрик-91»АД по проект «Създаване на заетост и повишаване капацитета на работна сила» / технически отчет , част 1 – Приложение към т.д. № 260/13г. на ДОС/. В последните се обективира признание, че са подадени заявления на обучавани лица, които се отказват от продължаване на обучението, поради неплащане на стипендии.

С писмо изх. № BG2005/017.353-10.01.1.68/22 от 19.03.2009г. МТСП е уведомило «К - ХХ»АД , че считано от датата на получаване на писмото прекратява на осн. чл.12.2,б. «а» от Общите условия  договора за безвъзмездна финансова помощ. В така визираната разпоредба от ОУ е предвидено , че възложителят може да прекрати договора и без предизвестие и без да изплаща каквато и да е компенсация в случай,че бенифициентът неоснователно не изпълни някое свое задължение и продължава да не го прави или не представи задоволително обяснение в срок от 30 дни след изпращане на писменото уведомление. Бенифициентът е поканен в 45-дневен срок от получаване на писмото да възстанови получената финансова помощ в размер на 78 542,52 евро. Уведомен е, че след направено от него искане може да получи част от помощта, която отговаря на изпълнената част от проекта.

Въззивникът не оспорва, че е получил горепосоченото писмо и във връзка с него изпраща до МТСП писмо от 07.04.2009г. В същото излага обяснения за невъзможност да осъществи в цялост към този момент дейностите по проекта , поради световна финнасова криза и липса на отговор от банкова институция , пред която е кандидатствал за отпускане на кредит с оглед довършване на възложената работа. Признава, че не е изплатило изцяло спитендиите на курсистите, че 24 от тях са прекъснали обучението си.

След представяне на финалния отчет МТСП е изляло с решение по въпроса за допустимостта на извършените разходи и ги е отхвърлило изцяло като е уведомило «К - ХХ»АД за това решение с писмо от 06.11.2009г. В 10 пункт е посочило нарушения на сключения договор, поради които и не признава отчетените като извършени по него разходи за допустими. Отново е поканило изпълнителя да възстанови получената финансова помощ в пълен размер. Писмото е получено от въззивника на 13.11.2009г.

Предвид так установеното от фактическа страна ВнАС прави следните правни изводи:

Налице е валидно сключен между Държавата чрез МТСП и въззивника договор за безвъзмездна помощ- външни дейности на ЕО. Дружеството-бенифициент е поело задължение да изпълни проекта като основните цели и очаквани задачи са описани в Приложение І.Проектът към посочения договор. След извършени проверки и изискани обяснения м.декември 2008г.-м.февруари 2009г. безспорно се установява неизпълнение на задълженията по договора от страна на бенифициента. Липсват доказателства за дадени обяснения по повод констативен мониторингов протокол от 23.12.2008г., а по констатациите от този от 27.02.2009г. не се възразява , че е налице неизпълнение. В съответствие с предвиденото по чл.12.2,б.»а» от Общите условия МТПС е упражнило правото си на едностранно прекратяване на договора, считано от уведомлението-19.03.2009г.

Спорен между страните е въпросът за размера на дължимата сума , която следва да се върне от страна на бенифициента по така прекратения договор.

В чл.12.3 от Общите условия е предвидено, че в случай на прекратяване на договора бенифициентът има право да получи само такава част от безвъзмездната помощ, която отговаря на изпълнената част от проекта, от което се изключват разходите, свързани с текущи ангажименти, които следва да се изпълнят след прекратяване на договора. За целта е необходимо представяне от Бенифициента на искане за плащане и заключителен доклад.

Следователно заключителният доклад- състоящ се от техническа част и финансова част, е само условие за одобрение или не на извършените разходи от страна на МТСП , но не и доказателство , че същите разходи са допустими по чл.14 от Общите условия и се признават за направени по изпълнена част от проекта. Съответно нямат обвързваща доказателствена сила и констатациите по Доклад за фактически констатации, изготвен от дипломиран експерт-счетоводител П.Стоянова от 31.07.2009г. Последният е изготвен по възлагане от бенифициента и изрично в него е отбелязано, че той не представлява одит, нито преглед, извършен в съответствие с Международните одиторски стандарти или с Международните стандарти за преглед и има за цел само да подпомогне възложителя в преценката дали заявените във финансовия доклад от бенифициента разходи са реално извършени, точни и допустими.

Следователно проверката на съда следва да се ограничи върху становището на МТСП по писмо  от 06.11.2009г., което е възпроизведено и в акт № 99/28.12.2012г. за установяване на частно държавно вземане.

По пункт 1 и 2 от становището не се признават разходи за курсове за придобиване на професионална квалификация по професията «Моделиер-технолог на облекло» и «Оператор в текстилното производство» поради незавършено обучение на курсистите, несъотвествие между действителното разпределение на часовете по теория и практика с това определно по договора и неиздаване на документи за придобита квалификация на обучаваните лица.

По пункт 3 не се признават разходи за курс за придобиване на професионална квалификация по професията «Оператор в производството на облекло» поради: неизпълнение на договорено задължение за обучение на 18 заети лица / действително предприето такова за 11 лица/; за 11 обучавани / от общо 33 / лица обучението не е завършило; на нито едно от обучаваните лица не е издаден документ за придобита квалификация; налице е разминаване между хораруима на учебната програма и този по учебен план и договор.

По пункт 4 не са признати разходи за за курс за придобиване на професионална квалификация по професията «Шивач», поради неиздаване на документи за придобита квалификация на обучаваните лица и наличие на несъответствие между хораруима на учебната програма и този по учебен план и договор.

Констатираните нарушения по п.1-4 с оглед по-горе изложеното в мотивите предвид констативните мониторингови протоколи, присъствени списъци на обучаемите и признанията на самия бенифициент,отговарят на действителнтото положение. В жалба от 26.11.2009г. / приложение към т.д. № 260/13г. на ДОС- финален финансов отчет – 3 , л.223-228/ бенифициентът признава , че нито един курсист не е получил документ за придобита професионална квалификация. Като причина посочва преобразуването на партньора по проекта , което е забавило издаването на документи. В хода на процеса не са събрани доказателства въобще , макар и в последствие да са били издадени необходимите удостоверения. Което налага извод за неизпълненине на задължението на «К - ХХ»АД по чл.7,ал.2 от Приложение І.Проектът към процесния договор.

По пункт 5 се констатира липса въобще на изпълнение на задължението на бенифициента по чл.7.1.1.4 от договора да създаде 16 нови работни места в рамките на 1 м. по време на изпълнение на проекта и 16 нови работни места след края на проекта. Въззивникът не ангажира никакви доказателства за осъществяване на горепосоченото задължение. Напротив ССЕ установява , че производствената дейност е въобще преустановена, освободени са работници . Признания в този аспект се съдържат и в жалба от 26.11.2009г. от дружеството до МТСП.

По пункт 6 е отразено, че липсват доказателства за предприемане на дейност по разработване на стратегия за квалификация във фирмата и модел за обучение на възрастни / дейност 4 по Приложение  І.Проектът към процесния договор/. Същото нарушение е констатирано по мониторингов протокол от 23.12.2008г., подписан без възражения от бенифициента и непредставени в 30дневен срок обяснения от него.

По пункт 7 са упоменати нарушения във връзка с процедурата по подбор на безработни лица за включване в обучението по проекта.

По пункт 8 се съдържа констатация за включване в курса за придобиване на професионална квалификация на 19 заети лица, вместо предвидените в договора 26. Същата преповтаря установеното по пункт 3 относно неизпълнение на задължението за включване в обучението на още 7 заети лица за придобиване на професионална квалификация по професията «Оператор в производството на облекло».

По пункт 9 е отразено неизпълнение на договорената дейност « Актуализиране на учебни програми и разработване на учебни материали».Доказателства в тази насока не се ангажират. В жалба от 26.11.2009г. бенифициентът признава неизпълнението и го обяснява с нисък бюджет.

По пункт 10 не е признат разход , направен по тържна процедура «Доставка на учебни материали, машини и оборудване в обект «К - ХХ»АД , поради неправилно провеждане и неизползване на доставеното оборудване по предназначение.

Видно от договор от 04.08.2008г. / л. 172 от делото на ДОС/ между «К - ХХ»АД и «Индустриални машини»ЕООД гр.Плевен е сключен такъв за доставка на машини и оборудване за трикотажно производство на стойност 81 968,84 лв. без ДДС. По същество в жалба от 26.11.2009г. «К - ХХ»АД не оспорва констатираните нарушения в тържната процедура, а само забавянето в отговора на МТСП по отношение на изпратено искане за одобряване на Оценителен доклад , проекто договор, покана за договор и решения на тържната комисия . Искането / л.387 по делото на ДОС/ е получено от МТСП – офис Добрич на 01.08.2008г. , договорът е сключен на 08.04.2008г., т.е. преди да е обективно възможен какъвто и да е отговор. Съдът не кредитира представеното от ответника писмено доказателство – разписка за получен на 23.10.2008г. документ, тъй като е приложено към писмената защита след последното с.з., проведено от ДОС. Отговорът от МТСП , с който се отхвърля проведената тържна процедура, е изходяща дата 29.08.2008г.  Отделно от това на осн.чл.1,ал.3 вр.ал.2 от Приложение ІV / л.45 по делото на ДОС/ към договора за безвъзмездна помощ в тежест на бенифициента е да съблюдава правилата за провеждане на тържната процедура и сключване на договори за доставка, като при неизпълнение на тези изисквания, разходите за изпълнение на въпросните дейности  не са допустими за финансиране от ЕО. На осн. чл.1,ал.4 от Приложение ІV проверките извършвани от органи на ЕК за спазване на тези изисквания от страна на бенифициентите могат да бъдат и  последващи.

Доколкото въззивникът с жалба от 26.11.2009г. възразява, че оборудването , придобито по договора за доставка се използва в производството, следва да се има предвид следното: В тежест на бенифициента е да докаже твърденията си в тази насока. Освен , че липсват ангажирани доказателства и от заключението на ССЕ се установява преустановяване на производствената дейност. На осн. чл.7.1.1 от договора за безвъзмездна помощ задължение на бенифициента е да запази функцията на оборудването, придобито със средства от безвъзмездната помощ, за срок минимум от пет години от датата на одобрение на заключителния отчет, а в случай на нарушение на правилото на осн. чл.7.1.2 трябва да възстанови стойността на придобитото със средства от безвъзмездната помощ оборудване.

Предвид гореизложеното съдът намира , че в съответствие с договореното МТСП е упражнило правото си на преценка на поисканите за признаване разходи при прекратен договор и правилно е приел, че същите не са направени по изпълнена част от проекта. Допуснатите нарушения, обосновават извод, че не е постигната нито една от конкретните цели на договора- квалификация и преквалификация на 42 регистрирани безработни от групите в неравностойно положение и 26 души от персонала на фирмата; оптимизиране дейността на фирмата , създаване на 16 нови работни места; обзавеждане с необходимо оборудване; прилагане и затвърждаване на ефективни методи за преподаване и обучение.

На осн. чл.12.3 от Общите условия вр. чл.55, ал.1, пр.3 вр. чл.88,ал.1 ЗЗД се дължи връщане изцяло на получаната финансова помощ. Следователно искът по чл.422 ГПК за вземането за главница от 78 524,52 евро е основателен. Доколкото в чл.18 от Общите условия е предвидена наказателна лихва за невъзстановени в срок средства и предвид установения в акта за частно държавно вземане размер на същата за периода 01.01.2010г.-21.12.2012г. от 10 772,58 евро , който е в рамките на изчисления като дължим по заключението на ССЕ, то и в тази част искът по чл.422 ГПК следва да се уважи, а решението на ДОС да се потвърди.

Недопустим е искът по чл.422 ГПК за установяване на вземане относно наказателна лихва за периода след 21.12.2012г. Същата не е конкретизирана като размер и край на периода в акта за установяване на частно държавно вземане. По съществото си представлява отделно договорно вземане за обезщетение за забава при изпълнение на задължение за връщане на парични средства , което следва да бъде индивидуализирано.В тази част решението на ДОС следва да се обезсили , а производството да се прекрати.

Разноски по спора се дължат само в полза на НАП , на осн. чл.78,ал.10 ГПК такива не се дължат на третото лице-помагач.

Водим от горното , съдът

 

                   Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 97/22.05.2014г. по т.д. № 260/13г. на ДОС в частта, с която е признато за установено по иска на НАП ,при участието на МТСП като трето лице-помагач на страната на ищеца, съществуването на частно държавно вземане към «К - ХХ»АД в размер на лихвите, определени от ЕЦБ върху основните й сделки на рефинансиране на еврото, увеличена с 3,5 % пункта, начислявана върху главницата, считано от 21.12.2012г. до окончателното изплащане на задължението и ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 260/13г. на ДОС и по в.т.д. №п 424/14г. на ВнАС в тази част.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 97/22.05.2014г. по т.д. № 260/13г. на ДОС в останалата част.

ОСЪЖДА «К - ХХ»АД, ЕИК 124022084, гр.Каварна, ул. България № 47, представлявано от З.Захариев, да заплати на НАП сумата от 5 679,50 лв. – юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в едномесечен срок от съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:          ЧЛЕНОВЕ: