О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

452 /07.07.2015 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                      ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

АНЕТА БРАТАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№424/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.657, ал.4, т.1 ТЗ вр. чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от А.Н., Х.С., М.К. и «Марина Съпорт БВ» , представлявани от адв. А.Д. против определение  № 1694/13.05.2015 год. , постановено по т.д.№ 865/2009 год. по описа на ОС – Варна, с което е отказано освобождаването на  Т.П.Н. како постоянен синдик  на «МАРИНА БЛЕК СИЙ РИВИЕРА» ООД –  в несъстоятелност, на основание чл. 657, ал.2 ТЗ.

Въззивният съд, в изпълнение на правомощията си за служебна проверка на  допустимостта на предприетото обжалване, констатира, че жалбата е предявена в срок, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. На посоченото основание, същата е допустима.

Частната жалба е надлежно администрирана.

За да се произнесе по спора, въззивният съдът съобрази следното:

Предявената частна жалба съдържа подробно изложение за неправилност на обжалвания съдебен акт. Наведени са и възражения, че съдът по несъстоятелността не е разгледал наведени от страната самостоятелни основания за освобождаване от синдика и конкретно – оплакванията, свързани с процесуалното поведение на синдика в  производството по т.д.№ 1945/2014 год. по описа на ВОС.

Въззивният съд съобрази, че с молба от 16.04.2015 год. кредитори в производството по несъстоятелност са сезирали съда с искане по чл. 657, ал.2 ТЗ, мотивирано на множество самостоятелни основания, вкл. и с процесуалното поведение на синдика по т.д.№ 1945/2014 год. по описа на ВОС /така особено искане – л.2922/. Депозираната молба по чл. 657, ал.2 ТЗ формира процесуалното задължение за съда да разгледа и да се произнесе по всяко едно от наведените в условията на кумулативност основания по чл. 657, ал.2 ТЗ. В производството по чл. 657, ал.4 , т.1 ТЗ въззивният съд няма правомощията да допълва обжалвания акт на съда по несъстоятелността, вкл. да се произнася за първи път по основания за освобождаване на синдика, неразгледени от първостенния съд.

Предвид изложеното, настоящата инстанция квалифицира оплакванията за липса на произнасяне от ВОС като твърдения за непълнота на съдебния акт по смисъла на чл. 250 ГПК. По аналогия, процесуалният ред за допълване  по чл. 250 ГПК намира приложение и по отношение на определения / в този смисъл Определение № 41/31.01.2012 год. по ч.гр.д.№ 31/2012 год. на ВКС, I ГО; Определение № 31/07.02.2013 год. по ч.гр.д.№ 588/2012 год. на III  ГО/. На посоченото основание, производството по делото следва да бъде прекратено, респ. делото – върнато на първостепенния съд за допълване на постановения съдебен акт.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 424/2015 год. по описа на  АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Варна съобразно дадените указания, вкл. за незабавно последващи изпращане на делото в АС – Варна за произнасяне по постъпилата частна жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                     ЧЛЕНОВЕ