ОПРЕДЕЛЕНИЕ

473/04.08.2017

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 04.08.2017 г. в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 424 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Кооперация „Областен кооперативен съюз“ - гр.Търговище срещу определение №174/24.07.2017 г. на Окръжен съд  Търговище по т.д.№55/2017 г., с което е отхвърлена молбата й за откриване на производство по стабилизация на търговеца.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Молбата по чл.769, ал.1-ТЗ за откриване на производство по стабилизация на търговеца - Кооперация „Областен кооперативен съюз“  - гр.Търговище е отхвърлена от ТОС с определение по чл.773, ал.3-ТЗ на две основания – чл.773, ал.1, т.2 /т.4/ и и чл.773, ал.2, т.2 - ТЗ. Определението за това е правилно. При голямата задлъжнялост на молителя дори само по посочените изпълнителни дела единствените месечни приходи от отдаване имотите на кооперацията под наем са крайно недостатъчни за удовлетворяване вземанията на кредиторите, като кооперацията няма други краткотрайни активи. При това положение, може да се направи обоснован извод и без да е нужно назначаването на ССЕ за установяване на финансовото състояние на търговеца, че той е неплатежоспособен, тъй като краткосрочните му задължения - тези с настъпил падеж, за които има издадени и изпълнителни листи в полза на негови кредитори, надхвърлят краткотрайните му активи.  Посрещането на задълженията е съмнително, след като се водят изпълнителни дела срещу търговеца за вземания на кредитори, които не са удовлетворени. Съгласно презумпцията на чл.608, ал.4 – ТЗ, приложима и в производството по стабилизация, неплатежоспособността се предполага, ако в изпълнителните производства, образувани по влязъл в сила акт в полза на кредитора, няма удовлетворяване на вземането в рамките на 6 месеца след получаване на поканата за доброволно изпълнение, което в случая очевидно е така. Следователно налице са основания за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника по чл.607а-ТЗ, т.е. налице е по-скоро основанието по чл.773, ал.1, т.2, поглъщащо т.4 – ТЗ, за отхвърляне на молбата за откриване на производство по стабилизация на търговеца.

Налице е и второто основание по чл.773, ал.2,т.2 – ТЗ за отхвърляне на молбата - липсват условия и възможности за продължаване на дейността на търговеца след приемане на плана за стабилизация. Търговецът не развива дейност и разполага само с двама служители към настоящия момент, а предвидените с плана съкращаване щата на единия от тях и продажби на дълготрайните му производствени активи по формулата дълг срещу собственост ще доведат до отпадане на по-нататъшна възможност за продължаване на дейността му. Предвиденото запазване само на административната сграда на адрес – гр.Търговище, ул.“В.Левски“ №5 в най-добрия случай може да осигури незначителни приходи от наеми, както досега, но не и възстановяване дейността на коперацията. Освен това съгласно чл.770, ал.6 -ТЗ когато планът за стабилизация предвижда продажба на цялото предприятие, на обособени части от него или на отделни имуществени права към молбата следва да се приложи пазарна оценка на имуществото – предмет на сделката, както и проект на договор, подписан от купувача, което не е сторено с плана, а и с жалбата. Иначе предвижданията в плана за замяна на дълг срещу собственост остават само пожелателни. Оплакването в жалбата, че съдът бил длъжен да насрочи открито заседание, на което кредиторите могли да изразят съгласие за това, е неоснователно. Съдът насрочва открито заседание по чл.771, ал.4 – ТЗ, ако прецени за нужно да изслуша търговеца, както и за събиране на нови доказателства. Ако счете, че са налице пречки по чл.762, ал.3 – ТЗ, съдът прекратява производството по молбата – чл.771, ал.2 – ТЗ; ако пък са налице условията по чл.773, ал.1 и ал.2 – ТЗ съдът съответно – отхвърля /може да отхвърли/ молбата за стабилизация. Само ако констатира, че са налице основания за откриване на производство по стабилизация на търговеца, съдът съгласно чл.722, ал.1 – ТЗ открива производство по стабилизация, назначава доверено лице на търговеца и определя дата на открито заседание за разглеждане и приемане на предложения от търговеца план за стабилизация не по-късно от три месеца от датата на откриване на производството, в което вземат участие съгласно чл.787-ТЗ при закрити врати задължително - търговецът, кредиторите по чл.786, ал.5, довереното лице, и проверителя и вещото лице, ако са били назначени. Предвид изложеното, отхвърлянето на молбата за стабилизация по чл.769, ал.1- ТЗ е правилно и обжалваното определение на ТОС за това следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №174/24.07.2017 г. на Окръжен съд  Търговище по т.д.№55/2017 г., с което е отхвърлена молбата на Кооперация „Областен кооперативен съюз“ - гр.Търговище за откриване на производство по стабилизация на търговеца.

Определението не подлежи на обжалване. Заверен препис от него да се изпрати на Агенция по вписванията за вписване в търговския регистър.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.