Р Е Ш Е Н И Е

 

262/15.11.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито заседание на 24.10.2018 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА 

         МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

При секретаря Е.Тодорова като разгледа докладваното от съдията А. БРАТАНОВА  в.т.д. № 424 по описа на ВнАпС за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба подадена от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД гр. София, срещу решение № 71/18.04.2018г., постановено по т.д. № 320/2017 год. по описа на ОС – Добрич, в частта с която съдът е отхвърлил претенцията за мораторна лихва за периода от 02.02.2016г. до 25.10.2017г. за разликата от присъдените 893,35 евро до претендираните 1 540,75 евро.

Въззивникът намира обжалваното решение за неправилно, незаконосъобразно и постановено при съществени процесуални нарушения. В условията на евентуалност на осн. чл. 266, ал. 3 ГПК моли съда да допусне допълнителна съдебно-счетоводна експертиза. Претендират се сторените по делото разноски за двете инстанции.

Ответната страна в законоустановения срок не е депозирала отговор на въззивната жалба.

Въззивната жалба е редовна и надлежно администрирана.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

ДОС е бил сезиран с осъдителна претенция за заплащане на предсрочно изискуем кредитен дълг, ведно с акцесорни притезания, сред които и мораторна неустойка /наказателна лихва/ в размер на 1540, 75 евро за периода 02.02.2016 год. – 26.11.2017 год.

По делото е постановен влязъл в сила осъдителен съдебен акт, с който П.И.П. е осъден  да заплати на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД следните суми по Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL 597/нов номер HL 30611/14.08.2007 год. и допълнителни споразумения към него от 30.04.2009 год., 26.02.2010 г., 30.09.2010 г., 06.06.2011 г., 29.12.2011 г.,10.07.2012 г.,27.02.2013 г.,18.03.2014 г., и 28.01.2015 г., а именно:

-сумата от 90 631,94 евро -главница,ведно със законна лихва за забава считано от 28.11.2017 г. до окончателното изплащане на вземането;

-сумата от 15 734,29 евро-възнаградителни лихви, считано от  02.02.2016 г. до 25.10.2017 г.;

-сумата от 893,35 евро -мораторна лихва за периода от 02.02.2016 г. до 25.10.2017 г

-сумата от 0,01 евро такси;

-сумата от 110,12 евро -застраховки и

-сумата от 957,73 лв.- нотариални разноски.

В решаващите си мотиви по съществото на спора, ДОС е приел, че между страните е налице кредитно правоотношение, по което е налице предсрочно изискуем кредитен дълг за главни и акцесорни вземания, индивидуализирани съобразно заключението на ССЕ. Предсрочата изискуемост е настъпила на 25.10.2017 год.

Спорът пред настоящата инстанция е сведен единствено до дължимия размер на мораторните неустойки /лихви/ като предмет на обжалване е постановения отхвърлителен диспозитив за разликата от присъдените 893,35 евро наказателни лихви до претендираните 1 540,75 евро..

С молба от 14.05.2018 год. ищецът е сезирал съда с искане за поправка на ЯФГ в постановения съдебен акт, отчитайки допълнителните устни обяснения на вещото лице за размера на дължимото мораторно обезщетение.

С решение № 115/11.06.2018 год. ДОС е отказал исканата поправка. Решението е влязло в законна сила.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Наказателните лихви по кредитния дълг имат обезщетителен, санкционен характер и по съществото си съставляват мораторна неустойка за забавено плащане на главницата. Текущо, наказателните лихви се начисляват върху просрочените неплатени погасителни вноски съобразно уговорките в договора и допълнителните споразумения. При предсрочна изискуемост на дълга, наказателните лихви се изчисляват на базата за целия предсрочно изискуем главен дълг.

Следователно, надлежното определяне на размера на процесното вземане в периода 02.02.2016 год. – 26.11.2017 год. може да се осъществи единствено чрез изчисляването на наказателни лихви върху просрочените погасителни вноски до датата на предсрочна изискуемост 25.10.2017 год. , ведно с наказателни лихви вълху целия размер на предсрочно изискуемия дълг за периода от 25.10.2017 год. до 26.11.2017 год.

Съобразно заключението на неоспорена ССЕ, изготвено от в.л. П.Гандева, размерът на дължимите лихви за просрочена главница /с наказателна надбавка/, изчислен съобразно уговорките в договора и допълнителните споразумения, възлиза на 893,35 евро.  Сочените изчисления са осъществени от вещото лице при съобразяване единствено на просрочените анюитетни вноски за периода до датата на предсрочна изискуемост  25.10.2017 год. /така изчислителна таблица на вещото лице стр. 21-23/.  Следователно – заключението на експерта не визира размер на акцесорния дълг в исковия период, който съобразно петитума на исковата молба е  02.02.2016 год. – 26.11.2017 год.

         Допълнително, в хода на устните обяснения в о.с.з. на 22.03.2018 год. вещото лице е заявило, че при съобразяване на настъпилата предсрочна изискуемост на 25.10.2017 год. размерът на процесното вземане възлиза на 1 540,75 евро. Направените уточнения следва да се считат за част от заключението на вещото лице.

         В съответствие с формулираните изводи за размера на претенцията, решението на ДОС следва да бъде отменено в обжалваната част.

         На въззивника следва да бъдат присъдени сторените във въззивното производство съдебни и деловодни разноски в размер на 50, 65 лева съобразно представен списък по чл. 80 ГПК.

         Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ решение № 71/18.04.2018г., постановено по т.д. № 320/2017 год. по описа на ОС – Добрич, в частта с която съдът е отхвърлил претенцията за мораторна лихва за периода от 02.02.2016г. до 25.10.2017г. за разликата от присъдените 893,35 евро до претендираните 1 540,75 евро и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

  ОСЪЖДА   П.И.П. ЕГН **********,*** да заплати на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление -гр.София, ул.“Околовръстен път“ № 260 чрез адв. Л. А.,***, преупълномощена от АД “ВЪЧЕВ И БОРИСОВ“ ,БУЛСТАТ 175725992 ,рег.по ф.д.№497/2009 г.на СГС разликата от присъдените 893,35 евро до 1 540,75 евро - мораторна лихва за периода от 25.10.2017 г. до 26.11.2017 год.

ОСЪЖДА   П.И.П. ЕГН **********,*** да заплати на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 000694749 сумата от 50, 65 лева –разноски във въззивното производство.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: