О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

498…..…/…22.07..…… 2014 г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на 21.07.2014 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

 П* Х*

 

Като разгледа докладваното от съдия Х* ч.т.д. № 425/2014 г. по описа на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по делото е с правно основание чл.274 и сл. ГПК, вр. чл. 613а ал.3 ТЗ. 

Постъпила е частна жалба от пълномощника на А* Л* ООО – С.Петербург, Русия, против определение на ТОС № 29/23.04.2014 г. по т.д./н/ № 12/2014 г., с което по реда на чл.692 ТЗ е допуснато изменение в списъка на приетите вземания с длъжник Х* С* АД гр.Търговище, чрез включване на вземане на частния жалбоподател, и е оставено без уважение възражението му против приетото вземане на друг кредитор – Б* П* Б* АД, като неоснователно.

Частната жалба е недопустима, т.к. определението по по чл.692 ал.4 ТЗ не подлежи на самостоятелно обжалване, съгласно изричната норма на чл.692 ал.6 ТЗ. Некоректно с оглед диспозитива на обжалвания съдебен акт в частната жалба се сочи, че възражението на този кредитор е било оставено без разглеждане от съда по несъстоятелността. Възражението е разгледано по същество, а мотивите на постановеното определение не подлежат на съдебен контрол. В този смисъл е и становището по жалбата на кредитора с оспорено вземане, което съдът напълно споделя.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане частната жалба на АЛГЕБРА ЛОГИКИ ООО против определение на ТОС № 29/23.04.2014 г. по т.д./н/ № 12/2014 г., на основание чл.692 ал.6 ТЗ, и ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 425/2014 г. по описа на ВАпС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.