О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 465

 

гр.Варна,   04 .08.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

      ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                                     

като разгледа  докладваното от съдия Р. СЛАВОВ ч.в.т.д. № 426 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК. Образувано е по частна жалба с вх. 4673/02.08.2017г. по вх.рег. на ВапС, подадена от РИВА ШУУС ООД гр. Добрич, чрез адв. Д., срещу разпореждане № 6666/26.06.2017г., постановено по т.д. № 226/2017 год. по описа на ОС – Варна.

При извършване на проверка по смисъла на чл. 278, ал.4, вр. чл. 267, ал. 1 ГПК на частната жалба, съдът установи, че същата е депозирана в законоустановения срок, от надлежната страна,но не отговаря на изиксванията на чл. 261, т. 2 ГПК. Частната жалба е подадена чрез адв. Д.. Считано от 28.07.2016г. управител, респ. Представляващ дружеството-жалбоподател Рива шуус ООД е К* Г* К* Находящите се по делото пълномощни (л. 4 от гр.д. № 9105/2016г. на ВРС от 01.08.2016г. и л. 4 от гр.д. № 7247/2016г. на ВРС от 20.06.2016г.) са издадени от Сирус Баразандех Нежад, който от 28.07.2017г. вече не е представляващ дружеството. Ето защо съдът приема, че адв. Д. е ненадлежно упълномощен от Рива шуус ООД, към момента представлявано от К* Г* К*. Необходимо е да се представят доказателства за надлежно учреден мандат на адв. Д. от настоящият управител на Рива шуус ООД, както и същият да потвърди досега осъществените действия от адв. Д. по процесуално представителство на дружеството.

Предвид изложеното по-горе, настоящият състав на съда счита, че производството по ч.в.т.д. № 426/2017г. по описа на ВАпС следва да бъде прекратено, а делото върнато на администриращия съд за изправяне на горепосочените нередовностите на частната жалба, респ. исковата молба  на "Рива шуус ООД – гр. Добрич.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 426/2017г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за предприемане на необходимите действия съобразно изложеното по-горе, след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – гр. Варна за разглеждане на частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: