Р Е Ш Е Н И Е  № 270

 

Гр.Варна, 16.10.2013 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в съдебно заседание на първи октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

 

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч., като разгледа в.т.д.№ 427/2013 г. по описа на ВАпС, докладвано от съдия ХОРОЗОВА, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл.ГПК, вр. чл.613а ал.1 ТЗ.

         Постъпила е въззивна жалба от НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ за приходите против решение № 91/04.04.2013 г. по т.д.№ 47/2006 г. по описа на ДОС, с което е прекратено производството по несъстоятелност на БАРД ГРУП ЕООД /н/ и е постановено заличаването на дружеството от ТР, на основание чл.632 ал.4 ТЗ.

В жалбата се сочат конкретни оплаквания за неправилно приложение на закона и допуснати от ДОС процесуални нарушения при постановяване на обжалваното решение, поради което се претендира отмяната му и постановяване на ново, с което производството по несъстоятелност на длъжника да бъде възобновено. Излага се, че в законоустановения едногодишен срок НАП е подала молба за възобновяване на производството, като счита, че съобразно решения по т.д. № 47/2009 г. и т.д. № 41/2009 г. на ДОС, постановени на основание чл.646 ТЗ, длъжникът притежава активи – недвижимо имущество и вземания, които биха били достатъчни за покриване на разноските по несъстоятелност. Евентуално сочи, че съдът е следвало да предостави допълнителен срок за предплащане на определените разноски.

Кредиторът БУЛСОФАГРО – СОРТОВИ СЕМЕНА АД не е депозирал отговор на жалбата и не изразява становище по спора.

Синдикът на БАРД ГРУП ЕООД /в несъстоятелност/ изразява мнение за неоснователност и нецелесъобразност на искането за възобновяване на производството по несъстоятелност, при липса на предплатени разноски. По отношение на влезлите в сила решения за прогласяване нищожността на разпоредителни действия и сделки допълнително излага, че спрямо недвижимото имущество първо следва да се проведе исково производство по чл.108 ЗС, чийто резултат е спорен, както и че вземанията на БАРД ГРУП ЕООД /н/ от трети лица не могат да бъдат реално събрани, поради липса на имущество, срещу което да се насочи изпълнението.

Длъжникът БАРД ГРУП ЕООД /н/ не изразява становище по жалбата.

В съдебно заседание представителят на НАП гр.София поддържа въззивната жалба. Заявява, че след проведено по-детайлно проучване, не е установено налично имущество на длъжника, което да покрие разноските за производството по несъстоятелност. Същевременно не представя и доказателства за предплащането им, за което е предоставен нов срок от въззивния съд.

Съдът, като взе предвид данните по делото и становищата на страните намира, че въззивната жалба е допустима, но по същество – неоснователна.

С влязло в сила определение № 73/14.02.2012 г. по т.д.№ 47/2006 г. на ДОС на осн. чл.632 ал.1 ТЗ съдът е спрял производството по несъстоятелност на БАРД ГРУП ЕООД /н/, след като с предходно определение е указал на известните кредитори да предплатят разноски в размер на 7 350.99 лв. в едноседмичен срок от съобщението, което не е било сторено. Определението на съда е обявено в ТР на 16.02.2012 г. На 18.02.2013 год. /понеделник/ е постъпила молба от НАП гр.София с искане за възобновяване на производството, въз основа на новооткрито имущество на длъжника – върнато в патримониума му след проведени искови производства по чл.646 ТЗ, а евентуално моли при липса на извод за наличие на достатъчно имущество да бъде посочена сметка и срок за внасяне на разноските.

По молбата синдикът е изразил становище, че пазарната стойност на недвижимите имоти не би покрила разноските по несъстоятелността, които вече възлизат на 16 851 лв., а за продължаване на производството, вкл. и за водене на искове с правно основание чл.108 ЗС, биха били необходими още около 9 000 лв. По отношение на присъдените парични вземания сочи, че е предприето принудително изпълнение, но не е установено имущество, върху което то да се насочи. Като е взел предвид доклада на синдика, съдът е постановил обжалваното решение № 91/04.04.2013 г.

Решението е правилно.

Нормата на чл.632 ал.2 ТЗ дава възможност за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност по молба на длъжника или на кредитор, подадена в едногодишен срок от вписване на решението по чл.632 ал.1 ТЗ или акта по чл.632 ал.5 ТЗ в две хипотези – ако молителят удостовери наличието на достатъчно имущество за покриване на разноските или ако депозира необходимата сума за предплащането им. Видно е, че молбата за възобновяване е подадена в срок, но останалите условия на чл.632 ТЗ не са налице, по следните съображения:

Имуществото, за което са водени отменителни искове по чл.646 ал.2 т.4 ТЗ /недвижими имоти/ по принцип не може да служи за покриване на първоначални разноски в производството по несъстоятелност. Това е така, т.к. му липсва качеството бърза ликвидност – напротив, за осребряването на недвижимите имоти са необходими други текущи разноски, каквито безспорно липсват. Вземанията на длъжника сами по себе си също не представляват налично по смисъла на закона имущество, годно да покрие необходимите за производството разноски. Те имат за предмет парични средства, които са на длъжника, но не се намират в негово държане, а освен това в конкретния случай са и реално несъбираеми. Отделно следва да се акцентира върху изискването молителят да удостовери /докаже/ наличието на достатъчно имущество, т.е. тежестта за установяване на този факт е изцяло негова, в какъвто смисъл са дадени указания в настоящата инстанция. Съобразно становището на въззивника, заявено в о.с.з. на 01.10.2013 г., такова имущество на длъжника не е установено. Въззивната инстанция е дала и нова възможност за предплащане на необходимите разноски във втората хипотеза на чл.632 ал.2 ТЗ, в срок до провеждане на откритото съдебно заседание, от която въззивникът също не се е възползвал.

Съгласно нормата на чл.632 ал.4 ТЗ, ако в срока по ал.2 не бъде поискано възобновяване на производството по несъстоятелност, същото се прекратява и се постановява заличаване на длъжника от ТР. Идентични са последиците и в случая, когато молбата за възобновяване не отговаря на изискванията на чл.632 ал.2 ТЗ, т.е. е неоснователна.

С оглед изложеното, обжалваното решение с правно основание чл.632 ал.4 ТЗ, с което производството по несъстоятелност по т.д.№ 47/2006 г. по описа на ДОС е прекратено и е постановено заличаване на длъжника БАРД ГРУП ЕООД /Н/ от търговския регистър, се преценява като законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 91/04.04.2013 г. по т.д.№ 47/2006 г. по описа на ДОС.

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с касационна жалба пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: