Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

293/15.12. 2016г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на  осми ноември                                                               Година 2016

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                                                                             Н.Дамянова

 

при секретар : Д.Ч.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 427   по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството по делото е с правно основание чл.613а ал.1 ТЗ вр.чл.735 ал.3 ТЗ.

Образувано е по подадена въззивна жалба от „УниКредит Булбанк” АД, гр.София, ЕИК 831919536 против решение № 27/20.05.2016г. на Търговищкия окръжен съд, търговско отделение по т.д. № 103/2011г., с което е постановено заличаване на „ Мюлер България Експорт„ ЕООД  ЕИК 103308584 с адрес на управление гр. Търговище ул. „Сирма Войвода ” № 4 , прекратяване на производството по делото на осн.чл.735 ТЗ, прекратяване  правомощията на синдика, считано от датата на  последното действие на същия и задължаването му  да  предаде търговските книги на  търговеца, както и да закрие сметката на същия и представи доклад за извършените действия. По съображения, че тъй като Банката е останала с непогасени вземания в много голям размер и че са останали и други неудовлетворени кредитори следва да бъде дадена възможност на синдика допълнително да изследва и уточни наличието на активи и друго имущество на несъстоятелния длъжник, за да бъде то осребрено, моли съда да отмени обжалваното решение. „УниКредит Булбанк” АД е посочена в описа на неплатените вземания в пунк 11 с вземане в размер на  1 251 287,79лв. На Банката са  разпределени 207 926,72лв, съгласно Частична сметка за разпределение от 04.07.2014г., което прави 16,6 % от цялото й вземане. В списъка по чл.693 ТЗ сумите са начислени без законна лихва за последните три години, което би увеличило размера на дълга. Счита, че към датата на заключителното събрание на кредиторите са останали около 30 кредитора с приети, но неудовлетворени вземания, някои в особено големи размери.

Въззиваемата страна не е изразила становище по жалбата.

Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

С решение № 3/02.03.2012г. по т.д. № 103/2011г. на Търговищкия окръжен съд е открито производство по несъстоятелност на „Мюлер България Експорт„ ЕООД  ЕИК 103308584, длъжникът е обявен в несъстоятелност, постановени са прекратяване на дейността на предприятието му, както и обща възбрана и запор върху имуществото му, прекратени са правомощията на управителните му органи и е лишен длъжникът от правото да се разпорежда и да управлява имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Постановено е започване на осребряване на имуществото му, като постъпилите суми са разпределени в две частични сметки за разпределение. Вземането на Банката е удовлетворено в размер на  207 926,72лв. В доклада, изготвен от синдика на дружеството Г.К. по чл.733 т.2 от ТЗ  е посочено, че към 04.05.2016г. останало непродаваемо имущество няма. Към обобщения доклад за дейността на синдика до 04.05.2016г. е приложен опис на неплатените вземания на кредиторите на дружеството към 18.05.2016г. , в който под № 11 е посочена „УниКредит Булбанк” АД  с вземане в размер на 1 251 287,79лв. От приложения към него Опис на неплатените вземания на кредиторите на „Мюлер България Експорт” ЕООД към 18.05.2016г. е видно, че общият размер на неудовлетворените вземания е 15 160 688, 02лв.

На 18.05.2016г. е проведено заключително събрание на кредиторите, на което е изслушан доклада на синдика за извършените разпределения на сумите, събрани при осребряване на имуществото и останалите неплатени вземания. По отношение на непродаваемите вещи от масата на несъстоятелността и несъбираемите вземания събранието не е взело решение, тъй като е констатирано, че такива липсват. Кредиторът „УниКредит Булбанк” АД не е присъствал на заключителното събрание, но в нарочна молба до съда по несъстоятелността от 18.05.2016г. – л.1984, е изразил становище, че същото следва да се пренасрочи, за да се даде възможност на синдика допълнително да изследва и уточни наличността на активи, вкл. и движимо имущество на длъжника предвид останалите непогасени вземания в много голям размер.

Пред настоящата инстанция Банката представя Справка от Службата по вписванията – Варна за периода от 01.01.1992г. до 12.08.2015г. по партидата на длъжника, в която под номер 12 е  вписан  поземлен имот, УПИ № ХVІ-56 с площ от 9 500 кв.м., кв.1 стар идентификатор имот пл.№ ХХ идентичен с имот № ХХХХХ, в м.Бостан Тарла, с.Тополи. В т.V  на Обобщения отчет синдикът на дружеството Г.К. посочва, че за отчетния период /29.12.2011г. – 04.05.2016г./ в процеса на осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността са осъществени три продажби, едната от които  по чл.717ж от ТЗ   с предмет  продажба на производствена база на длъжника в с.Тополи, община Варна, с купувач „Банга” ЕООД и при цена 1 611 965,10лв. Видно от Постановление за възлагане № 105/23.05.2013г. на „Банга” ЕООД е възложено имущество от масата на несъстоятелността на „Мюлер България Експорт” ЕООД / в несъст./, съставляващо УПИ ХV – 55, кв.І по плана на ПЗ „Клисе Баир” в землишето на с.Тополи, община Варна, с площ от 9 500 кв.м., ведно с построената в него Месопреработвателна фабрика с обща РЗП от 4 022 кв.м. за сумата от 1 661 925,10лв. Възложеният имот е различен от вписания под № 12 в справката от СВп – Варна, за който по делото липсват доказателства да е бил предмет на отчуждителна сделка.

Горната фактическа установеност налага извода за основателност на въззивната жалба, по следните съображения :

За да бъде постановено решение по  чл.735 ал.1 т.2 от ТЗ  за прекратяване на производството по несъстоятелност поради изчерпване на масата на несъстоятелността, съдът следва да констатира, че не е останало неосребрено имущество на длъжника. Твърдението на кредитора „УниКредит Булбанк” АД за  наличието на такова, подлежащо на реализиране в производството по несъстоятелност на „Мюлер България Експорт” ЕООД имущество, се подкрепя от представената пред настоящата инстанция Справка от Службата по вписванията – Варна по партидата на длъжника. При това положение не може да бъде направен категоричен извод за липсата на активи от масата на несъстоятелността в контекста на разглежданата хипотеза на чл.735 ал.1 т.2 ТЗ без да бъде дадена възможност на синдика да издири и уточни правния статут на имота под № 12 в Справката. Това налага обжалваното решение да бъде отменено, а делото – върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

 

                                       Р       Е       Ш      И       :

 

 

 

ОТМЕНЯ  решение № 27/20.05.2016г. на Търговищкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 103/2011г., с което е постановено заличаване на „ Мюлер България Експорт„ ЕООД  ЕИК 103308584 с адрес на управление гр. Търговище ул. „Сирма Войвода ” № 4 , прекратяване на производството по делото на осн.чл.735 ТЗ, прекратяване  правомощията на синдика, считано от датата на  последното действие на същия и задължаването му  да  предаде търговските книги на  търговеца, както и да закрие сметката на същия и представи доклад за извършените действия.

          ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за  продължаване на съдопроизводствените действия.      

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :