Р Е Ш Е Н И Е

№  270/ 21.11.2018 год.                           гр.Варна

           В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  03.10.2018 г. в  състав:              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА                                                                ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

             ДАРИНА МАРКОВА

при секретаря Ели Тодорова,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 427  по описа за  2018  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

 Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С Решение № 103/16.03.2018год. по гр.д. № 3209/2017год., ВКС е отменил въззивно решение № 88/19.04.2017год., постановено от ВАпС по в.т.д. № 84/2017год. в частта, с която е обезсилено решение № 651/08.08.2016год. постановено от ВОС по т.д. № 101/2015год. в частта, с която е уважен иска по чл.40 ЗЗД, предявен от В.С.С. срещу В.Б.Н. и е върнал делото на съда в тази част за разглеждане от друг състав.

При новото разглеждане съдът съобрази следното, предвид отменителната част от касационното решение:

Производството е по постъпила въззивна жалба от В.Б.Н. *** срещу решение № 651/08.08.2016 г. по т.д.№ 101/2015 г. на  Окръжен съд Варна-ТО в частта, с която прогласява по иск, предявен от В.С. ***,  ЕГН **********, срещу „КТМ ЕКС“ ЕООД - гр.Варна, ЕИК 201171629 и срещу В.Б.Н. ***, ЕГН **********, недействителността на договор за замяна от 25.08.2014 г., обективиран в нотариален акт за замяна № 34, том IV, рег.№ 8472, дело № 322/2014 г. на нотариус Светлана Димова, рег.№ 363, с район на действие ВРС, сключен между В.С.С. чрез пълномощника й В.Б.Н. ***, на основание чл.40 от ЗЗД, с молба за отмяна на решението в обжалваните части и за постановяване вместо него на друго, с което искът бъде отхвърлен, ведно с присъждане на сторените съдебни разноски за двете инстанции.

Ответницата по жалбата – В.С. *** моли с писмен отговор чрез процесуалния си представител за потвърждаване на решението.

В съдебно заседание въззивницата В.Б., лично и чрез процесуален представител-адв.Д.Проданов от АК-Варна поддържа подадената жалба.

 

Въззиваемата страна – В.С. *** чрез процесуалния си представител адв.С.З. изразява становище за потвърждаване на решението. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на пълномощниците на В.Н.Б. и на „КТМ ЕКС“ЕООД.

 Страната „КТМ ЕКС“ЕООД, чрез процесуалния си представител адв.К.Д. изразява становище за основателност на жалбата. Претендира разноски.

В подкрепа на изразените становища са постъпили писмени бележки от адв.И. Русчев от АК-Хасково, както и от адв.С.З.,  като пълномощници на В.С.. Постъпили са писмени бележки и от въззивницата В.Б.Н..*** по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадени в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Оплакването в жалбата на В.Б. във връзка с привличането й за ответник по евентуалния иск е неоснователно. Това следва и от задължителните указания на ВКС.

По т.д.№ 101/2015 г. на  Окръжен съд Варна-ТО е предявен от В.С. ***,  ЕГН **********, срещу „КТМ ЕКС“ ЕООД - гр.Варна, ЕИК 201171629 и срещу В.Б.Н. ***, ЕГН **********, евентуален иск за прогласяване недействителността на договор за замяна от 25.08.2014 г., обективиран в нотариален акт за замяна № 34, том IV, рег.№ 8472, дело № 322/2014 г. на нотариус Светлана Димова, рег.№ 363, с район на действие ВРС, сключен между В.С.С. чрез пълномощника си В.Б.Н. ***, на основание чл.40 от ЗЗД-. Така, както е предявен, евентуалният иск по чл.40 ЗЗД, „КТМ ЕКС“ ЕООД - гр.Варна, ЕИК 201171629 и срещу В.Б.Н. ***, ЕГН **********, за прогласяване недействителността на договор за замяна от 25.08.2014 г., обективиран в нотариален акт за замяна № 34, том IV, рег.№ 8472, дело № 322/2014 г. на нотариус Светлана Димова, рег.№ 363, с район на действие ВРС, посочените ответници имат качество на необходими другари. Това следва от следните съображения:

Евентуалният иск по чл.40 - ЗЗД изисква пълномощникът да е действал в рамките на предоставената му от упълномощителя представителна власт, но той и третото лице да са се споразумяли във вреда на представлявания. Хипотезата на чл. 40 ЗЗД предпоставя осъществяването на два правопораждащи факта: договор, сключен във вреда на упълномощителя, и споразумяване между пълномощника и третото лице във вреда на представлявания. Ако се установи това, договорът няма да произведе действие за представлявания и ще бъде недействителен. Следователно, искът по чл.40 ЗЗД се основава на действията на пълномощникът и на третото лице-т.е. от действията, извършени от двамата ответници-необходимо е „споразумяване“ между тях във вреда на упълномощителя. Следователно, съгласно посочената норма, за уважаване на иска се иска установяване на умишлени и едновременни увреждащи действия и от пълномощника и от третото лице-приобретател-т.е. в случая от двамата ответници Всесела Б. и „КТМ ЕКС“ЕООД. Т.е. не може увреждането да е причинено само с действията на единия ответник. Разбира се в процеса не е задължително да участва и пълномощника, но и при негово неучастие, предмет на иска пак е установяването на увреждащите действия на пълномощника и на третото лице-споразумяване във вреда на упълномощителя. При положение, че в процеса участва и пълномощника, както е в настоящия процеса, това не променя предмета на на иска. И в тази хипотеза подлежи на доказване споразумяването между пълномощника и третото лице, във вреда на упълномощителя-прехвърлител. Предвид изложеното, ответниците в процеса имат качество на необходими другари. Този извод следва и от самото касационно производство, по който е взел участие и ответникът „КТМ ЕКС“ЕООД, понеже процеса не може да приключи само за част от необходимите другари, а за другите да продължи.

Като необходими другари, общите факти и фактическите констатации следва да са еднакви за двамата ответници. За това установените факти  и направени изводи в процеса относно „КТМ ЕКС“ЕООД гр.Варна, в пълна степен се отнасят и за ответника В.Б.Н. ***, респективно и решението спрямо тях относно трябва да бъде еднакво.

С влязло в сила решение, при предходното разглеждане на делото /в.т.д. № 84/2017год. на ВАпС/ съдът след анализ на доказателствата, е отменил постановеното решение по т.д. № 101      /2015год. и е отхвърлил предявения от В.С. *** срещу „КТМ ЕКС“ ЕООД - гр.Варна евентуален иск по чл.40 - ЗЗД за прогласяване недействителността на договор за замяна от 25.08.2014 г., обективиран в нотариален акт за замяна № 34, том IV, рег.№ 8472, дело № 322/2014 г. на нотариус Светлана Димова, рег.№ 363, с район на действие ВРС, сключен между В.С.С. чрез пълномощника й В.Б.Н. ***, ведно с разноските по делото, като неоснователен. Следователно, по изложените по-горе съображения-а именно-поради качеството на необходими другари на  двамата ответници по иска-„КТМ ЕКС“ ЕООД - гр.Варна, ЕИК 201171629 и В.Б.Н. ***, фактическите констатации следва да бъдат еднакви и за двамата. Видно е, че с влязлата в сила част от решението-с която иска по чл.40 ЗЗД срещу „КТМ ЕКС“ЕООД е отхвърлен, същият е оставен без уважение поради недоказването на предпоставките за уважаване на иска-споразумяване между ответниците във вреда на упълномощителя. След като с влязло в сила решение е прието, че посоченият ответник не се е споразумявал с пълномощника В.Б. във вреда на упълномщителя В.С., тази констататция-за липсата на споразумяване във вреда на упълномощителя следва да се отнесе и към пълномощника В.Б. /понеже както се посочи, за увреждането е необходимо споразуммяване между двамата/. За това, и срещу нея не се установяват предпоставките за уважаване на иска, поради което същият следва да се отхвърли като неоснователен. С други думи, щом искът след анализ на общите факти е приет за неоснователен спрямо ответника „КТМ ЕКС“ЕООД гр.Варна, не може да има друго разрешение относно ответницата В.Б.Н.. За това и евентуалният иск срещу  посочената ответница, следва да се отхвърли като неоснователен, по съображенията, по които е отхвърлен и искът срещу ответника „КТМ ЕКС“ЕООД гр.Варна. Обжалваното решение се явява незаконосъобразно в обжалваната от въззивницата Б. част и следва да бъде отменено.Предвид изложеното, жалбата на В.Б.Н. се явява основателна и следва да бъде уважена, респективно, предявения срещу нея евентуален  иск по чл.40 ЗЗД-да бъде отхвърлен. За това и решението следва да бъде отменено в обжалваната от въззивницата Б. част.

При този изход на спора в полза на въззивника В.Б.Н. се присъждат направените съдебни разноски за: въззивната инстанция при предходното разглеждане на делото- сумата 10372.21 лв - съдебни разноски за въззивната инстанция: Пред ВКС дължимите разноски, които на основание чл.294 ал.2 ГПК следва да се присъдят от настоящия съд са в размер на 8 600лв.: За  настоящето разглеждане на делото разноски не се присъждат, понеже не са представени релевантни доказателства за реално извършени разноски /представени са нечетливи копия от договор за правна защита и съдействие/. За това общия размер на дължимите на В.Б. разноски са сумата 18 972,21лв. В полза на страната „КТМ  ЕКС“ ЕООД - гр.Варна следва да се присъдят следните разноски: Сумата от 8 600лв. –разноски пред ВКС и сумата от 8 600лв.-разноски за настоящето производство, или разноски в общ размер от 17 200лв. Относно възражението за прекомерност на адвокатския хонорар следва да се отбележи следното: Минималният адвокатски хонорар определен на основание чл.7 ал.2 т.5  от Наредба № 1/2004год. за минималните размери на адвокатските възнаграждения е 8 618,82лв. Следователно,  заплатеното и претендирано адвокатско възнаграждение е под предвидения минимум и не следва да се излагат съображения относно неговата прекомерност. Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  решение № 651/08.08.2016 г. по т.д.№ 101/2015 г. на  Окръжен съд Варна-ТО в частта, с която евентуалният иск по чл.40-ЗЗД предявен от В.С. *** е уважен срещу втората ответница В.Б.Н. *** И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявения от В.С. *** срещу В.Б.Н. *** евентуален иск по чл.40 - ЗЗД за прогласяване недействителността на договор за замяна от 25.08.2014 г., обективиран в нотариален акт за замяна № 34, том IV, рег.№ 8472, дело № 322/2014 г. на нотариус Светлана Димова, рег.№ 363, с район на действие ВРС, сключен между В.С.С. чрез пълномощника й В.Б.Н. ***, като неоснователен.

ОСЪЖДА В.С.С., ЕГН-**********, с адрес ***, да заплати на В.Б.Н., ЕГН **********, с адрес ***, сумата 18 972.21 лв - съдебни разноски за въззивната инстанция и касационната инстанции:

ОСЪЖДА В.С.С., ЕГН-**********, с адрес ***, да заплати на „КТМ ЕКС“ ЕООД - гр.Варна, ЕИК 201171629, с адрес-гр.Варна, бул.“Владислав Варненчик“ №277, ет.4, представлявано от управителя Дарина Георгиева Калинкова, сумата 17 200лв - съдебни разноски по делото за въззивната  и касационната инстанции.двете инстанции.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.