РЕШЕНИЕ

№   249                                                 9.08.2013 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  9-и август                                 В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ  

                                                              КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. частно търговско    дело № 428 по описа за 2013 година. и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

   Производството е образувано по жалба на А.С.А., управител на „Е* е* Д* П*”ЕООД гр.Варна, срещу Решение 495/29.05.2013 год. по т.д. № 836/2013 год. на Окръжен съд - гр. Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20130426115648/29.04.2013год. на длъжностно лице при АВ, с който е отказано вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството на промени, изразяващи се в:-изключване на съдружник, поемане на дяловете на изключения съдружник от другия съдружник, промяна в правноорганизационната форма, приемане на учредителен акт, освобождаване на досегашния управител и избиране на нов, промяна на адреса на управление на дружеството.

 Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт,  поради необоснованост и незаконосъобразност, като моли решението да бъде отменено и исканите промени-вписани в ТР.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на А.С.А., управител на „Е* е* Д* П*”ЕООД гр.Варна, срещу Решение срещу отказ на АВ, ТР под № 20130426115648/29.04.2013год. на длъжностно лице при АВ, с който е отказано вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството на промени, изразяващи се в:-изключване на съдружник, поемане на дяловете на изключения съдружник от другия съдружник, промяна в правноорганизационната форма, приемане на учредителен акт, освобождаване на досегашния управител и избиране на нов, промяна на адреса на управление на дружеството. С обжалваното решение съдът е потвърдил отказа на АВ, по изложени съображения.

По жалбата съдът съобрази следното:Обжалваният отказ на АВп е постановен по  заявление вх.№ 20130426115648/26.04.2013год. за вписване на посочените промени в търговското  дружество:

За да постанови обжалваното решение, съдът е стигнал до извода, че от представените доказателства, не може да се изведе извод за редовно свикване и провеждане на ОС на дружеството от 26.04.13год.  при спазване на разпоредбите на чл.138 ал.2 ТЗ. Обжалваното решение законосъобразно.

Със заявлението е представен протокол от проведено на 26.04.13год. ОСС, на което са взети решения, чието вписване се иска, а именно: -решение за изключване на съдружника Б.Г* на осн. 126 ал.3 ТЗ, дяловете се поемат от другия съдружник-Ж.Н*: Дружеството е преобразувано в ЕООД, както във връзка с това е прието и нов учредителен акт. На събранието са взети решения за освобождаване на управителя на дружеството, избране е нов управител-А.С.А. и е взето решение за промяна на адреса на дружеството. На проведеното ОСС е присъствал и решенията са взети от съдружника Ж* Н*.Събранието на съдружниците, от 26.04.13год. е свикано от съдружника Ж* Н* по реда на чл.138 ал.2 ТЗ-т.е. в хипотезата, когато по писмено искане на съдружник, управителят не свика събранието в двуседмичен срок. От приложените доказателства се установява, че с нотариална покана съдружникът Ж* Н* на основание чл.138 ал.2 ТЗ, е поканил управителя Д* И* З* да свика ОСС, с посочен на поканата дневен ред, отговарящ на дневния ред на проведеното на 26.04.2013год. Поканата е получена от управителя на 04.03.2013год.

С нотариална покана съдружникът Ж* Н* на основание чл.138 ал.2 ТЗ, е уведомил съдружника Б* М* Г*, че  свиква ОСС на 13.03.2013год., с посочен в поканата дневен ред. В случай на неявяване, са посочени последователно множество дати, за свикване и провеждане на ОСС, като последните са 26 и 27.04.  Поканата е връчена на съдружника по реда на чл.47 ал.5 ГПК, като следва да се приеме, че е получена на 15.03.13год.  Предвид изложеното, следва да се направят следните изводи: Съобразно чл.138 ал.2 ТЗ, правото на съдружник да свика общо събрание но съдружниците възниква след изтичане на 2-сед. срок от поканата до управителя, при бездействие на същия. Поканата е получена на 4.03.2013год., поради което най-ранната дата, на която съдружникът Н* е придобил право да свика ОСС е 19.03. Видно от доказателствата, в срока по чл.138 ал.2 ТЗ, с нот. Заверена покана от 18.03. управителят е насрочил ОСС с поискания дневен ред, което ще се проведе на 10.05.2013год. Поканата е получена на 26.3.2013год. от съдружника Н*. Следователно, управителят не е бездействал, а в срока по чл.138 ал.2 ТЗ е свикал провеждането на ОСС. Следва да се отбележи, че срока е свикване /насрочване/, а не за провеждане на ОСС, което задължение е изпълнено от управителя.  Предвид изложеното, свиканото с нотариална покана от 01.03.2013год., ОСС от съдружника Н*, проведено на 26.04.2013год. е в противоречие с разпоредбата на чл.138 ал.2 ТЗ и същото се явява незаконосъобразно, което води до незаконосъобразност и на взетите решения. С оглед на изложеното,  длъжностното лице по регистрация  законосъобразно е

приело, че не са налице предпоставките за вписване на заявените от жалбоподателя промени, респективно  правилно първостепенният съд с обжалваното решение е потвърдил обжалвания  отказна ДЛ по регистрация при ТР.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, които споделя.

 Мотивиран от гореизложеното, съд

 

                                        Р   Е   Ш   И :

ПОТВЪРЖДАВА Решение  № 495/29.05.2013год. по т.д. № 836/2013 год. на Окръжен съд - гр. Варна, с което е охвърлена жалбата на „Е* Е* Д* П*”ЕООД, ЕИК 103883841, представлявано от управител А.С.А. срещу  отказ  под №  20130426115648/29.04.2013год. на ДЛ по регистрация при ТР, постановен по заявление вх.№ 20130426115648/26.04.2013год. за вписване в търговския регистър по партидата на дружеството, на следните промени: -решение за изключване на съдружника Б.Г* на осн. 126 ал.3 ТЗ,решение дяловете да се се поемат от другия съдружник-Ж.Н*: Дружеството да се преобразува в ЕООД, приемане на  нов учредителен акт.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.