РЕШЕНИЕ

   № 229

               гр.Варна, 15.10.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 02.10.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при секретаря Десислава Чипева като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело №428 по описа за  2018  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

            Въззивникът „Банка ДСК“ ЕАД гр. София обжалва решение № 280/13.04.2018 г. на  Окръжен съд Варна - ТО по т.д. № 922/16 г. в неговата отхвърлителна част. Моли за постановяване на друго решение, с което да бъде уважена исковата му претенция и за договорна лихва в размер на 4 636.93 лв за периода от 28.08.15 г. до 26.11.15 г., представляваща част от санкционна лихва на основание т.20.2 от Общите условия за предоставяне на жилищни и ипотечни кредити. С писмена молба моли чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му, ведно с присъждане на съдебните разноски по делото.

Ответниците по жалбата – Г.М.К. и П.Н.К.,***,  не са изразили становище по нея.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Съгласно  р. VІІ – „Отговорност и санкции” т.20.2 от Общите условия за предоставяне на жилищни и ипотечни кредити – неразделна част от договора за жилищен и ипотечен кредит от 29.07.2008 г. между страните съгласно чл.11 от него, при допусната забава в плащанията на главницата и/или лихви над 90 дни целият остатък от кредита става предсрочно изискуем и се отнася в просрочие. До предявяване на молбата за събирането му по съдебен ред остатъкът от кредита се олихвява с договорения лихвен процент, увеличен с наказателна надбавка в размер на 10 /десет/ процентни пункта.

От тази договорна клауза следва, че след обявяване на предсрочната изискуемост на просрочената главница на 28.08.2015 г. до подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 27.11.2015 г. кредитополучателят дължи на банката санкция – наказателна лихва, представляваща договорната /възнаградителната/ лихва и надбавка от 10 %, а след тази дата дължи законната лихва върху същата главница. Касае се не за претенция за възнаградителна лихва за период, след като договорът с обявяването му за предсрочно изискуем е по същество развален от кредитодателя, а за претенция за уговорена в договора мораторна лихва (неустойка) за забава, която е двукомпонентна и съдържа в себе си договорната лихва и наказателна надбавка от 10%. Бъдещите договорни лихви, които кредитополучателят би платил, ако кредита не беше обявен за предсрочно изискуем, действително не се дължат, тъй като не са част от кредита и е отпаднало преимуществото на срока на договора. Но предвидената с договора санкция за просрочие, с характер на мораторна лихва /неустойка/ за забава, включваща в случая освен наказателна надбавка от 10% и договорната лихва, се дължи от длъжниците. Искът в тази му част е основателен и следва да се уважи. Обжалваното решение е неправилно в обжалваната му отхвърлителна част и следва да се отмени, като вместо него въззивният съд постанови друго, с което уважи иска и за сумата 4 636.93 лв – договорна лихва, част от санкционна лихва за периода от 28.08.15 г. до 26.11.15 г.

При този изход на спора в полза на въззивника по жалбата се присъждат направените съдебни разноски за въззивната инстанция - 392.74  лв.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение №280/13.04.2018 г. на  Окръжен съд Варна - ТО по т.д. № 922/16 г. в отхвърлителната му част по иска по чл.422 ГПК за разликата от 16388.72 лв до 21025.65 лв – договорна лихва, част от санкционна лихва, за периода от 28.08.15 г. до 26.11.15 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Г.М.К., с ЕГН **********, и П.Н.К., с ЕГН **********,***, дължат на „Банка ДСК” ЕАД гр.София, ЕИК 121830616, и сумата  4 636.93 лв – част от санкционна лихва по обявен за предсрочно изискуем кредит по договор за жилищен и ипотечен кредит от 29.07.2008 г. за периода от 28.08.15 г. до 26.11.15 г. по издадена заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.417 - ГПК №7496/02.12.2015 г. по ч.гр.д. №14692/2015 г. на Районен съд - Варна, 20 състав.

Решението в останалата му част като необжалвано е влязло в сила .

ОСЪЖДА Г.М.К., ЕГН **********, и П.Н.К., ЕГН **********,***, да заплатят на „Банка ДСК” ЕАД гр.София, ЕИК 121830616 сумата 392.74  лв – съдебни разноски за въззивната инстанция.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл.280, ал.2 – ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.