ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 564

 

гр. Варна, 07.08.2019 година

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. д. № 428/2019 година по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Образувано e по частна жалба от „Вършец милк“ ЕООД против определение № 2151 от 10.06.2019 г., постановено по т. д. № 687/2018 г., по описа на Варненския окръжен съд, в частта, с която е прекратено производството по делото, образувано по искова молба на „Вършец милк“ ЕООД за отричане съществуването на прието вземане на кредитора Лусиан Тофан в производството по несъстоятелността на „Мангле Инвестмънт“ ООД, обосновано с възражение за изтекла погасителна давност до 05.03.2012 г., евентуално до 18.01.2017 г. или до 30.05.2018 г..

В жалбата се излагат доводи за неправилност на обжалваната част от съдебния акт. Жалбоподателят посочва, че първоинстанционният съд е изложил мотиви, които се отнасят до основателността на възражението за изтекла погасителна давност, а не до неговата допустимост. Навежда подробни доводи относно хронологията на предявяване и уточняване на възражението. Сочи за безспорно установено обстоятелството, че синдикът на дружеството е отправил изявление за прекратяване на предварителния договор от 05.03.2007 г.. На следващо място, извежда доводи, че същото е направено след погасяване на вземането, от където извежда аргументи за невъзможността на синдика да признава погасени по давност вземания. Доколкото възражението е наведено още с възражението срещу списъка на приетите вземания и в исковата молба по чл. 694 от ТЗ, намира, че същото следва да бъде разгледано. Моли за отмяна на определението в обжалваната част.

На основание чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК не е връчван препис на насрещната страна.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

С решение № 154 от 28.02.2018 г., постановено по т. д. № 848/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд е открито производството по несъстоятелността на „Мангле Инвестмънт“ ООД /в несъстоятелност/.

В срока за предявяване на вземанията с молба вх. № 25716 от 07.09.2018 г., Лусиан Тофан предявява вземането си в размер на 35 547.21 лева, произтичащо от предварителен договор за покупко-продажба от 05.03.2007 г., сключен с „Мангле Инвестмънт“ ООД /в несъстоятелност/, по силата на който дружеството се е задължило да построи и предаде на купувача недвижим имот, представляващ апартамент № 5, с площ от 45.98 кв. м., етаж 2, вход „С“ в сектор 2, в жилищна сграда, построена в УПИ XII-948, кв. 5 по регулационния план на гр. Обзор, област Бургас.

Същото вземане е включено под № 3 в списъка по чл. 688, ал. 1 от ТЗ на приетите от синдика вземания на кредиторите на „Мангле инвестмънт“ ООД /в несъстоятелност/.

В законоустановения срок е депозирано възражение по реда на чл. 690 от ТЗ от „Вършец милк“ ООД, легитимиращ се като приобретател в хода на процеса на на вземането на Патрик Габриел Бовижин, прието в производството по несъстоятелността на „Мангле Инвестмънт“ ООД /в несъстоятелност/.

С определение № 144 от 12.04.2019 г. съдът по несъстоятелността е оставил без уважение възражението на „Вършец милк“ ООД срещу вземането на Лусиан Тофан, включено под № 3 в списъка по чл. 685, ал. 1 от ТЗ на приетите от синдика вземания, публикуван в ТР под № 20181127121502.

Производството пред Варненския окръжен съд по т. д. № 687/2019 г. е образувано по искова молба, депозираната от „Вършец милк“ ЕООД срещу „Мангле Инвестмънт“ ООД /в несъстоятелност/ и Лусиан Тофан, с която са предявени субективно съединени искове за признаване несъществуването на вземането на Лусиан Гофан, прието в производството по несъстоятелността на длъжника „Мангле Инвестмънт“ ООД /в несъстоятелност/, на основание чл. 694 от ТЗ. В исковата молба, депозирана от „Вършец милк“ ЕООД е наведено възражение за погасяване по давност на вземането по предварителния договор.

В изпълнение на указанията, дадени с определение № 1707 от 07.05.2019 г. ищецът е уточнил, че доколкото предварителният договор е сключен на 05.03.2007 г. то правото да се развали същия, евентуално за търсене на имуществена претенция е погасено с изтичане на общата пет годишна погасителна давност на 05.03.2012 г.. Евентуално, ако се приеме, че е изтекла в по-късен момент, посочва, че същата е изтекла до датата на обявяване на дружеството в несъстоятелност – 18.01.2017 г. или до датата на предявяване на вземането – 30.05.2018 г..

С определение № 2151 от 10.06.2019 г., постановено по т. д. № 687/2019 г., Варненският окръжен съд е прекратил производството по делото по повод възражението за изтекла погасителна давност до 05.03.2012 г., евентуално до 18.01.2017 г. или 30.05.2018 г. по съображения за липсата на съвпадение между предмета на оспорване на вземане от прекратяване на договора, направено от синдика след откриване на производството по несъстоятелност и давностния срок.

Правни изводи:

В доктрината и постановената съдебна практика се приема, че предметните предели на установяване в производството по установителния иск по чл. 694 от ТЗ са очертани още с молбата на кредитора за предявяване на вземането му пред синдика, респ. с определението на съда за разглеждане на възражението срещу списъка /така Стефан. С., Топчиева. Р., Митева. Д., Николова. Б. Актуални въпроси на производството по несъстоятелност, С:, 2013, 277, Определение № 706 от 23.07.2012 г. по ч. т. д. № 453/2012 г., ТК на ВКС и др./.

В исковата молба по чл. 694 от ТЗ се съдържат възражения, свързани с погасяване по давност на правото да се развали предварителния договор поради неизпълнение, евентуално за изтичане на общата пет годишна давност за търсене на парична претенция. Същите се различават от тези във възражението срещу списъка на приетите вземания, а именно за погасяване по давност на вземането по прекратения предварителен договор от страна на синдика след откриване на производството по несъстоятелност.

На следващо място обаче, макар и да са наведени различни твърдения от страна на ищеца, доколкото не се касае за обективно съединени искове, същите следва да бъдат евентуално съобразявани при произнасяне по същество на предявения отицателно установителен иск по чл. 694, ал. 3, т. 1 от ТЗ.

С оглед гореизложеното, определението в обжалваната част е неправилно и като такова следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 2151 от 10.06.2019 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 687/2019 г. в частта, с която е прекратено производството по делото по възражението за изтекла погасителна давност до 05.03.2012 г., евентуално до 18.01.2017 г. или до 30.05.2018 г..

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                2.