ОПРЕДЕЛЕНИЕ№82

 

Гр.Варна, 28.01.2016………………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и седми януари през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 43 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на „Уникредит Булбанк” АД със седалище гр.София срещу определение № 939 от 18.11.2015г. по търг.дело № 69/15г. по описа на Разградски ОС, с което е прекратено производството по делото в частта му досежно предявения от „Уникредит Булбанк” АД установителен иск по реда на чл.422 от ГПК срещу Ц* Н* К* и Д* К* К* за установяване на вземане на банката, предмет на заповед за незабавно изпълнение, издадена по ч.гр.дело № 806/15г. по описа на РРС.

В частната жалба се твърди, че обжалваното определение е неправилно поради незаконосъобразност, нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излага че по образуваното по негово заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение ч.гр.дело № 806/15г. по описа на РС Разград срещу издадената заповед за изпълнение са подадени възражения от длъжниците Д* К* К* и Ц Н К. С разпореждане № 2659А от 29.09.2015г. съдът му е указал да предяви иск за установяване на вземането си, което разпореждане е получено от банката на 15.10.2015г. Твърди че исковата молба е депозирана в ОС – Разград на 16.11.2015г., образувана в търг.дело № 87/15г., по-късно присъединено към търг.дело № 69/15г., образувано по установителен иск на банката срещу други солидарни длъжници за същото вземане. Твърди че на 16.11.2015г. е представил и по заповедното производство депозираната пред ОС – Разград искова молба срещу длъжниците Д* К* и Ц* К*. Сочи че исковата молба е подадена в месечния срок с оглед разпоредбата на чл.60 ал.6 от ГПК. Моли съда да отмени обжалваното определение и да върне делото за разглеждане на първоинстанционния съд.

Размяна на книжа на основание чл.130 изр.второ от ГПК не е извършвана.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 69/15г. по описа на РОС е образувано по предявен на основание чл.422 от ГПК установителен иск от „Уникредит Булбанк” АД срещу „Акватрейд” ООД и И.Д.И. за установяване на съществуване на вземания на банката по договор за кредит, за които има издадена заповед № 1209 от 05.05.2015г. по ч.гр.дело № 806/15г. по описа на РС – Разград за изпълнение на парично задължение въз основа на документ. С определение № 930 от 17.11.2015г. към производството по търг.дело № 69/15г. е присъединено производството по търг.дело № 87/15г. по описа на РОС, образувано по предявен на основание чл.422 от ГПК установителен иск от „Уникредит Булбанк” АД срещу Д* К* К* и Ц* Н* Й* за установяване на съществуване на вземания по същия договор за банков кредит, предмет на същата заповед за изпълнение.

С обжалваното определение № 939 от 18.11.2015г. производството по делото в частта му досежно предявените искове срещу Ц* Н* Й* /с погрешно посочено в обжалвания акт фамилно име/ и Д* К* К* е прекратено като образувано след изтичане на срока по чл.415 от ГПК.

Настоящият състав на въззивния съд намира обжалваното определение за незаконосъобразно по следните съображения:

Производството по делото е по предявен от кредитор иск за установяване на вземането по чл.422 от ГПК. В правомощията на исковия съд е на общо основание да прецени всички предпоставки за допустимост на иска, включително наличието на подадено в срок възражение от длъжника, без да е обвързан от преценката на заповедния съд, както и спазване на срока по чл.415 от ГПК за предявяване на иск от кредитора за установяване на вземането.

При извършена от въззивния съд справка с приложеното към търг.дело № 69/15г. заповедно производство по ч.гр.дело № 806/15г. по описа на РС – Разград, съдът констатира следното:

Възраженията от длъжниците Д* К* К* и Ц* Н* Й* срещу заповедта за изпълнение за подадени на 03.09.2015г. С разпореждане № 2409 от 03.09.2015г. на длъжниците е указано да представят доказателства за спазване на срока по чл.414 ал.2 от ГПК, което е редовно връчено на длъжниците на 18.09.2015г. и на 28.09.2015г. В срок разпореждането е изпълнено и от длъжниците са представени доказателства – покани за доброволно изпълнение, връчени им на 21.08.2015г. Представените покани за доброволно изпълнение установяват спазване на срока по чл.414 ал.2 от ГПК за подаване на възражение от длъжниците.

С разпореждане № 2659А от 29.09.2015г. заповедният съд е указал на кредитора „Уникредит Булбанк” АД че срещу заповедта за изпълнение в срока по чл.414 ал.2 от ГПК са постъпили възражения от длъжниците Й* и К* и че може да предяви иск срещу тях. Разпореждането е редовно връчено на кредитора на 15.10.2015г. /л.102 от заповедното производство/. На 16.11.2015г. кредиторът е представил по заповедното производство молба вх.№ 10087г. с приложена към нея искова молба срещу длъжниците Й* и К*, депозирана в съда на 16.11.2015г. с вх.№ 4647.

Съдът намира, че кредиторът „Уникредит Булбанк” АД е спазил едномесечния срок да предяви иск за установяване на вземането си срещу подалите възражения длъжници Й* и К* и е изпълнил задължението си по чл.415 ал.2 от ГПК да представи доказателства за това пред заповедния съд. С оглед факта, че 15.11.2015г. е неделя месечният срок за предявяване на иска на основание чл.60 ал.6 от ГПК изтича в първия следващ присъствен ден – 16.11.2015г.

С оглед на така изложеното въззивният съд намира че предявеният установителен иск от кредитора „Уникредит Булбанк” АД срещу длъжниците Д* К* К* и Ц* Н* Й* е допустим. Обжалваното прекратително определение следва да бъде отменено, а делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия срещу тези ответници.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 939 от 18.11.2015г. на Разградски ОС по търг.дело № 69/15г., с което е върната исковата молба на „Уникредит Булбанк” АД срещу Ц Н К и Д* К* К* и производството по делото срещу тези ответници е прекратено.

ВРЪЩА делото на Разградски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия и срещу ответниците Ц* Н* Й* и Д* К* К*.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: