ОПРЕДЕЛЕНИЕ 81

 

гр. Варна, …10.02...2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. т. дело № 43/2017 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на Х.Г., гражданин на Кралство Холандия, като трето лице – помагач на страната на ответника – „Текса“ ООД – гр. Разград, чрез адв. М.М., срещу решение № 44/30.12.2016 г., постановено по т. д. № 90/2016 г. по описа на Окръжен съд – гр. Разград.

След проверка редовността на жалбата, съдът установи, че при постановяване на съдебния акт е допусната очевидна фактическа грешка от първоинстанционния съд. В диспозитива на решението е постановено, че се отменят като незаконосъобразни, взетите решения по т. 1, т. 2 и т. 3 от дневния ред на провелото се на 05.09.2016 г. Общото събрание на съдружниците /ОСС/ на „Текса“ ООД. В частта на диспозитива по т. 2 от дневния ред на ОСС е погрешно отразено името на новия управител /С.Г./.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че констатираните нередовности обуславят нередовността на производството по в. т. дело № 43/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд. Това налага производството по делото да бъде прекратено, а преписките по въззивната жалба и отговора към нея, върнати на първоинстанционния съд за предприемане на необходимите действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. дело № 43/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд.

ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за изпълнение на дадените указания.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                        

 

 

              2.