Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№     324/10.12. 2015г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на    десети ноември                                                        Година 2015

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                                                                              А.Братанова

 

при секретар : Д.Ч.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 430   по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

       Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

Образувано е по подадена въззивна жалба от Н.М. , гражданин на Ирландия, роден на ***г. и  Д.О.М.,  гражданин на Ирландия, роден на ***г., чрез упълномощения от тях процесуален представител адв.Д.П. против решение № 374/14.05.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д.№ 15/2015г., с което е отхвърлен предявения от тях иск  срещу „ Бляк Сий Шелс” ООД – гр. Варна, ЕИК 103907541, с правно основание чл. 74 от ТЗ, за отмяна решения на проведено на 22.12.2014г. Общо събрание на съдружниците в ответното дружество, по всички точки от дневния ред, а именно: по т. 1 – решение за приемане доклад на управителя за дейността на дружеството за 2013г. и освобождаването му от отговорност за дейността му до момента; по т. 2– решение за приемане на ГФО на дружеството за 2013г., по т. 3 – решение за даване на допълнителен едномесечен срок на съдружниците Н.М. и Д.О.М. за изпълнение на взетите решения от предходно ОСС, за внасяне на допълнителни парични вноски; и по т. 4 – решение за приемане на актуален дружествен договор, с отразени промени в дяловото участие на съдружниците, като неоснователен. По съображения, изложени в жалба, молят съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което да уважи иска и им присъди направените по делото разноски за двете инстанции.    

     Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

     Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

     Предявеният иск е с правно основание чл.74 ал.1 ТЗ.

Установено по делото е, че на  22.12.2014г. е проведено общо събрание на съдружниците в „ Бляк Сий Шелс”  ООД, гр. Варна,  на което са взети атакуваните решения по всички точки от дневния ред : по т. 1 – решение за приемане доклад на управителя за дейността на дружеството за 2013г. и освобождаването му от отговорност за дейността му до момента; по т. 2 – решение за приемане на ГФО на дружеството за 2013г., по т. 3 – решение за даване на допълнителен едномесечен срок на съдружниците Н.М. и Д.О.М. за изпълнение на взетите решения от предходно ОСС, за внасяне на допълнителни парични вноски; и по т. 4 – решение за приемане на актуален дружествен договор, с отразени промени в дяловото участие на съдружниците.

Не съществува спор и по това, че към датата на провеждане на атакуваното ОСС от 22.12.2014г. ищците са притежавали качеството на съдружници в ответното дружество, че не са присъствали лично на събранието, а са били представлявани от упълномощения от тях адв.Д.П., техен процесуален представител и в настоящото производство, съгласно изрично писмено пълномощно по смисъла на чл. 137, ал. 4 ТЗ за участие в ОСС на 22.12.2014г. и изрично указан мандат да направи искане за отлагане на събранието  за друга дата, по съображенията, че упълномощителите не са запознати с материалите, които ще бъдат разглеждани, евентуално – да гласува по всички точки от дневния ред „против”.

Първият релевиран от ищците довод за незаконосъобразност на взетите на събранието решения е основан на твърдения за нередовното им призоваване и неизпълнение на императивното законово изискване за писменото им уведомяване за датата и дневния ред на събранието най-малко 7 дни преди провеждането му.

По тълкуването и приложението на чл.139 ал.1 ТЗ е формирана константна, а също така и задължителна практика, постановена по реда на чл.290 ГПК  / напр. реш. № 196/17.12.2009г. по т. д. № 20/2009 г., реш. № 74/14.07.201г.  по т.д. № 633/2010г., І т.о., реш. № 104/3.10.2011 г. по т. д. № 876/2010 г. и др./, в която се приема, че доколкото посочената разпоредба не предвижда специален способ за връчване на покана за провеждане на общо събрание на съдружниците в ООД и ако дружественият договор не урежда такъв способ, връчването на поканата може да бъде осъществено чрез всички възможни и допустими способи, в т. ч. и чрез способите на процесуалния закон за връчване на съдебни книжа.

 Относно връчването на поканата по  чл.139 ал.1 ТЗ при отказ от получаването й на състава е известно и изразеното в решение № 104 от 3.10.2011 г. по т. д. № 876/2010 г. на ВКС, I т. о., становище, според което поведението на съдружника и неговите субективни съображения да не приеме поканата не съставляват елемент от фактическия състав на чл.74 ТЗ и са без значение за основателността на иска от гледна точка на изискванията за редовно уведомяване при условията на  чл.139 ал.1 ТЗ. Във всяко от посочените решения като съществено за изхода на спора по чл.74 ал.1 ТЗ във вр. с чл.139 ал.1 ТЗ е определено доказването по несъмнен начин на обстоятелствата, че дружеството - ответник е отправило покана до съдружниците за деня, мястото и дневния ред на предстоящото общо събрание и че поканата е достигнала своевременно до всеки от тях. А в случаите, когато дружеството е направило всичко зависещо от него да връчи поканата, но усилията му за останали без резултат, поради това, че съдружникът се укрива или отказва да получи поканата, следва да се приеме, че то е изпълнило задълженията си по чл.139 ал.1 ТЗ.

Тъй като в процесния случай  в дружествения договор на  „Бляк Сий Шелс” ООД  не се съдържа клауза, уреждаща по различен начин свикване на общото събрание и уведомяване на съдружниците, приложение намира общата разпоредба на чл. 139, ал. 1 ТЗ.

За установяване изпълнението на задълженията си по връчване на покана по съдружниците, ответникът е представил в оригинал пратки № 84660 8148 от 01.12.2014 г. и № 86883 2764 от 08.12.2014 г., предоставени на  международна куриерска фирма „ТНТ България”, с които са изпратени покани до ищците Н.М. и Д.О.М. за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Бляк Сий Шелс” ООД, гр. Варна на 22.12.2014г. от 08:30 часа, с посочен дневен ред. В приложените товарителници, представени в легализиран превод, са описани  и съдържащите се в тях документи, в т.ч. и покана за свикване на ОСС на 22.12.2014г. От двете изпратени до дружеството писма от куриерската фирма се установява, че пратката не е доставена на  Н.М. поради отказа му да я получи, при потвърдена от фирмата коректност на адреса за доставка и уверение, че получателят се намира на него. На съдружника Д.О.М. пратката не е доставена поради невъзможност да бъде открит на посочения адрес, въпреки проведените с него разговори и посещение на куриер три пъти на адреса с цел доставка на документите.

Въз основа на горната фактическа установеност съдът прави извода за  фингирано връчване на покани за общо събрание, проведено на 22.12.2014г. до всеки един от ищците, с което задълженията на дружеството по чл.139 ал.1 ТЗ се считат за изпълнени, а твърденията на ищците за  процесуална незаконосъобразност на решенията, взети на това ОС  поради нарушение на изискванията за свикването му -  за неоснователни.

Второто основно оплакване в исковата молба  касае релевирана незаконосъобразност на решението по т.4 от дневния ред – приемане на актуален дружествен договор с отразени промени в дяловото участие на съдружниците предвид осъщественото прехвърляне на дружествени дялове  от съдружника Хю Джерард Уилхеър на съдружника Джон Конконън и се изразява в липсата на изискуемото мнозинство при вземането на това решение – „с  единодушие”. 

Въпросът се свежда до това съставлява ли това решение на ОСС решение за изменение на дружествения договор по смисъла на чл. 137 ал.1 т.1 вр. ал.3 от ТЗ, за което законът предвижда мнозинство повече от 3/ 4 от капитала, а дружественият договор на „Бляк Сий Шелс” ООД – квалифицирано мнозинство „единодушие”.

Съгласно чл.115 т. 3 и т.5 ТЗ  името на съдружниците и размера на дяловете, с които те участват в капитала му съставляват задължителни елементи от съдържанието на дружествения договор. Няма спор в доктрината и съдебната практика, че свободното прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг не предпоставя като елемент от фактическия  си състав решение на ОСС за това. Санкцията на дружеството  е необходима единствено в случаите на прехвърляне на дялове на трето лице, в резултат на което то бива приемано за съдружник.

При това положение отразяването в  дружествения договор на валидно прекратяване на членственото правоотношение на съдружника Х Д У поради прехвърляне на неговите дялове по реда на чл. 129, ал. 1, изр.2, предл. 1 ТЗ  на друг съдружник  и отразяването на тази промяна касателно съдружниците и размера на притежаваните от тях дялове в капитала и настоящият състав не цени като вземане на решение по смисъла на чл.137 ал.1 т.1 ТЗ. Претендираното от ищците за законосъобразно мнозинство „ с единодушие” в разглежданата хипотеза е неприложимо. Достатъчно е обикновено мнозинство, а то – видно от протокола от ОСС – е налично, предвид гласовете на съдружниците, гласували „ за”.

По изложените съображения исковата претенция е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Като е достигнал до идентични фактически констатации и правни изводи, първоинстанционният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

С оглед изхода на спора пред настоящата инстанция въззивниците се осъждат да заплатят на въззиваемото дружество „Бляк Сий Шелс” ООД направените от него разноски в размер на 500лв – адв.хонорар, съобразно представения договор за правна защита и съдействие.

Водим от горното, съдът

Р        Е       Ш       И    :

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 374/14.05.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д.№ 15/2015г.

ОСЪЖДА  Н.М. , гражданин на Ирландия, роден на ***г. и  Д.О.М.,  гражданин на Ирландия да заплатят на „ Бляк Сий Шелс” ООД – гр. Варна, ЕИК 103907541, гр.Варна, ул.”Тихомир”, бл.28, вх.А, ет.5, ап.14, представлявано от управителя Н.Й.С. сумата от 500лв – разноски за водене на делото в настоящата инстанция.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             ЧЛЕНОВЕ :