ОПРЕДЕЛЕНИЕ 497

 

гр. Варна, …01.08.……………..2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян ч. в. т. д. № 430/2018 година по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК, вр. чл. 729, ал. 3 от ТЗ.

Oбразувано е по частна жалба на Й.В.С. против определение № 1615 от 09.05.2017 г., постановено по т. д. № 2473/2011 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което съдът по несъстоятелността е одобрил частична сметка № 3 за разпределение на налични суми в масата на несъстоятелността от осребреното имущество на длъжника „Холидей Мениджмънт“ ООД /в несъстоятелност/, предоставена с молба вх. № 10048 от 02.04.2018 г. и обявена в ТР на 18.04.2018 г. за разпределение извършеното в полза на кредитор с вземания с поредност удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ТЗ.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на обжалваното определение, поради постановяването му в противоречие с материалния закон и съдопроизводствените правила. Посочва, че определените с частична сметка № 3 за разпределение на суми за цедента „Фърстлайн Канстракшън БГ ЕООД /в несъстоятелност/ са тези, одобрени с определение № 1968 от 16.05.2013 г., с което е коригираната част 2 на първата частична сметка. Намира, че не е одобрявана частична сметка № 2, което да обуслови необходимостта от одобряване на частична сметка № 3. Моли за насрочване на о. с. з. за изясняване на обстоятелства, свързани с наличието на частични сметки за разпределение № 1, № 2 и № 3. Моли преди да се одобри частична сметка № 3 да се извърши плащане на разпределените суми по частична сметка № 1. Гореизложените твърдения се поддържат и в депозираното  допълнение към частната жалба.

Варненският апелативен съд, търговско отделение, намира, че частната жалба е редовна, подадена е в срок от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което същата е допустима. Постъпилата жалба е обявена в търговския регистър, с което е спазен специалния ред за администрирането, като в срока чл. 276, ал. 1 от ГПК, не е постъпил отговор на жалбата от кредитори Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения:

По повод изготвената от синдика трета частична сметка за разпределение, в законоустановения срок е постъпило възражение от страна на Й.В.С.. В същото се инвокират доводи за необходимост от включването на последната като кредитор, придобил вземане от кредитора „Фърстлайн Канстръкшън БГ“ ЕООД /в несъстоятелност/.

Синдикът съобразно законопредоставената му възможност депозира становище за неоснователност на възражението по съображения, че кредиторът „Фърстлайн Канстръкшън БГ“ ЕООД /в несъстоятелност/ е с прието вземане с поредност чл. 722, ал. 1, т. 8 от ТЗ.

С определение № 1615 от 09.05.2018 г., постановено по т. д. № 2473/2011 г., съдът по несъстоятелността е оставил без уважение подаденото от Й.В.С. възражение срещу частичната сметка за разпределение № 3 относно разпределената на НАП сума и на основание чл. 729 от ТЗ е одобрил частичната сметка за разпределение № 3 в производството по несъстоятелност на „Холидей Мениджмънт“ ООД /в несъстоятелност/, с която синдикът е разпределил на кредитор от шести и седми ред – Национална агенция за приходите, сумата от 27 074.76 лева.

Съгласно разпоредбата на чл. 721, ал. 1 от ТЗ, синдикът изготвя сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите с вземания по чл. 722, ал. 1 от ТЗ съобразно реда, привилегиите и обезпеченията.

След служебно извършена справка в ТР по партидата на дружеството в несъстоятелност, се установи наличие на предходно вписани обстоятелства, свързани с наличието на изготвени от синдика частични сметки за разпределение № 1 и № 2, първата, от които частично одобрена от съда по несъстоятелността с определение № 1544 от 11.04.2013 г., а втората е одобрена с определение № 1968 от 25.04.2013 г.. Предвид горното, неоснователни се явяват възраженията на частния жалбоподател за отсъствието на предходно изготвени и одобрени частични сметки за разпределение № 1 и № 2, което обуславя липсата от необходимост за провеждане на о. с. з. по делото.

Настоящият съдебен състав съобрази, че с определение № 1968 от 16.05.2013 г., с което е одобрена частична сметка за разпределение, вземането на жалбоподателя е с определен ред на удовлетовряване по т. 8 от чл. 722, ал. 1 от ТЗ.

На следващо място доколкото вземанията на НАП са с ред на удовлетворяване т. 6 и т. 7 от чл. 722, ал. 1 от ТЗ, същите следва да бъдат удовлетворени преди това на възразилия кредитор Й.С. с ред по т. 8.

С оглед гореизложеното, съдът приема, че обжалваното определение е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1615 от 09.05.2018 г., постановено по т. д. № 2473/2011 г. по описа на Варненския окръжен съд.  

Настоящият съдебен акт да се впише в книгата по чл. 634 в от ТЗ.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                           

           2.