ОПРЕДЕЛЕНИЕ

499

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 22.07.2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

          ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                                                                              Р* С*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№431 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от В.С.К. от гр. Силистра срещу определението на Окръжен съд - Силистра по т.д.№202 /2013 г., с което е прекратено производството по жалбата му срещу постановеното по същото дело решение.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Жалбата е бланкетна, като в нея липсват конкретни оплаквания срещу обжалваното определение, с което е върната като нередовна подадената въззивна жалба срещу постановеното по делото решение. ОС Силистра е върнал жалбата правилно, тъй като не е било изпълнено от жалбоподателя в дадения срок указанието на съда по редовността на жалбата – да представи доказателство за внесена по нея държавна такса в размер на 1600 лв. Документът за внесена държавна такса по жалбата е задължително нейно приложение по чл.261, т.4 – ГПК и неосигуряването му от жалбоподателя, след като е бил уведомен от съда за нуждата от него, е основание за връщане на жалбата като нередовна на основание чл.262, ал.2, т.2 – ГПК.

Определението за прекратяване с характер на разпореждане за връщане на жалбата е правилно и следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №379/08.05.2013 г. на Окръжен съд Силистра по т.д.№202/2013  г., с което  е прекратено производството по жалбата на В.С.К. от гр. Силистра срещу постановеното по същото дело решение.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.