Р      Е      Ш     Е      Н      И      Е

 

№   205/07.08.2018 година                           град Варна

 

              В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          Апелативен съд – Варна                                търговско  отделение

на     трети август                                                                    година 2018

в закрито  заседание в състав :

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :В.Аракелян                                                                                   ЧЛЕНОВЕ : М.Недева

                                                                                                  Р.Славов

като разгледа докладваното от съдия М.Недева в.т.д. № 431 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ.

          Образувано  е по подадена въззивна жалба от Д К Т с ЕГН ********** и Е Б Я с ЕГН **********, като съдружници и управители в „Транс Болкан” ООД, ЕИК 200659173, със седалище и адрес на управление гр.Варна, р-н Младост, ул.”Андрей Сахаров” 2, Гранд Мол , ет.1, обект 2-112, магазин „Лист” против решение № 506/27.06.2018г.  на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 887/2018г., с което  е потвърден Отказ на длъжностно лице № 20180518144356/29.05.2018г. при Агенция по вписванията, постановен по подадено заявление  образец А4 вх.№ 20180518144356 за промяна на вписани обстоятелства по партидата на дружеството. По съображения, подробно изложени в жалбата, молят съда да отмени обжалваното решение, както и потвърдения с него отказ на ДЛР към АВп, ТР постановен по Заявление вх.№ 20180518144356/18.05.2018г. и да даде задължителни указания на Агенцията по вписванията да извърши заявеното вписване на промени по партидата на „Транс Болкан” ООД.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното : Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.       Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения:

          На 18.05.2018г. по партидата на дружеството е постъпило заявление от двамата съдружници и управители за вписването на промени, подлежащи на регистрация, а именно : заличаването им като съдружници и като управители след изрично отправено предизвестие  и волеизявление за това. Към заявлението са приложени уведомителни писма в горепосочения смисъл.

          Във въззивната жалба се поддържа становището, че изразеното желание за напускане на съдружниците представлява упражняване на предоставеното им от закона потестативно право по чл.125 ал.2 ТЗ със заявител управителят на дружеството, а искането за заличаване  на управителите е по реда на чл.141 ал.5 от ТЗ след като дружеството е останало без съдружници, които да вземат решение за тяхното освобождаване и при изтичане на срока за уведомление, като това обстоятелство е заявено от съдружниците в качеството им на физически лица. С оглед на това въззивниците считат, че заявлението им следва да бъде уважено.

          Тезата не може да бъде споделена.

          Вярно е, че според трайно установената и непротиворечива съдебна практика при упражняването на потестативното право на съдружника по чл.125 ал.2 от ТЗ  членственото му правоотношение автоматично се прекратява с изтичане на срока на предизвестието, без да е необходимо волеизявление на дружеството. Вярно е и това, че съдружниците са отправили един към друг такива волеизявления, както и са изразили желание да бъдат заличени като управители. При уважаване на това им искане обаче дружеството би останало без персонален състав – фигура, непозната на ТЗ. То не би могло да упражнява дейност, не би могло да избере и управител, не би могло да представи за обявяване в ТР дружествен договор или учредителен акт с изискуемото по чл.115 т.3 от ТЗ съдържание. В този смисъл следва да бъдат споделени изводите на ДЛР при АВп, ТР и окръжния съд, че с едновременното напускане на всички съдружници би се стигнало до прекратяване дейността на дружеството без извършване на законоустановеното ликвидационно производство, чиято цел е удовлетворяването на кредиторите.

          Освен това при уважаване на искането за вписване на заявените промени би се стигнало и до заобикаляне на закона, тъй като с разрешения способ за прекратяване на членственото правоотношение  на съдружник в ООД се постига неразрешена от закона цел- прекратяване на самото търговско дружество не по установения за това ред.

          Не се споделя и тезата на въззивниците, че когато от външна страна са налице изискуемите документи, установяващи възникването на заявените за вписване обстоятелства, ДЛР е длъжно да извърши вписването, като всякакви други аргументи , в случая – свързани с чл.113 ТЗ, възможността за извършване на процедура по ликвидация, нов дружествен договор съдържащ имената на съдружниците, преднамереност, едновременност и др. противоречат на свободата на лицата да се сдружават и да напускат създадените от тях дружества. Съгласно изричната разпоредба на чл.21 т.5 от ЗТРРЮЛНЦ длъжностното лице по регистрацията проверява съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона въз основа на представените със заявлението документи.

          По изложените съображения съдът намира, че постановеният отказ на ДЛР към ТР и потвърдилото го решение на Варненския окръжен съд са законосъобразни и правилни и следва да бъдат потвърдени.

          Настоява се във въззивната жалба ако съдът потвърди обжалваното решение да изложи мотиви дали последиците по чл.125 ал.2 ТЗ са настъпили за двамата съдружници с изтичане на срока на предизвестие с оглед утвърждаване на това обстоятелство и стабилността на правния мир, публичността и доверието в ТР. Отговорът на този въпрос излиза извън обхвата на проверката, която ДЛР към ТР, респ. – съдът извършва при подадено заявление за вписване на промени по партидата на търговеца, очертана в разпоредбата на чл.21 ЗТР и  подчинена на основната идея на закона - Търговският регистър да бъде носител  на актуална и  вярна във времево отношение информация за правния статут на търговеца. Конкретните параметри на тази проверка са посочени в цитираната правна норма и възпроизведени от Варненския окръжен съд в обжалваното решение, поради което не се налага повторното им цитиране. Въпреки това следва да бъде казано, че съгласно константната практика на ВКС изтичането на срока на предизвестието, отправено от съдружник към дружеството има автоматичен прекратителен ефект спрямо членството му правоотношение и с осъществяването му той  губи качеството си на  „съдружник”. Процесната хипотеза не се обхваща обаче от посоченото по-горе разрешение, тъй като в настоящия случай всички съдружници са отправили предизвестие за прекратяване на членството си, в резултат на което дружеството остава без персонален състав. Сочената от въззивниците съдебна практика не визира подобна хипотеза.

                 Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ПОТВЪРЖДАВА   решение № 506/27.06.2018г.  на Варненския окръжен съд,   търговско отделение,   постановено по т.д. № 887/2018г., с което  е потвърден Отказ на      длъжностно лице № 20180518144356/29.05.2018г. при Агенция по вписванията, постановен  по подадено  заявление  образец А4   вх.№ 20180518144356  за промяна на вписани обстоятелства по партидата на „Транс Болкан” ООД, ЕИК 200659173, със седалище и   адрес на управление гр.Варна,    р-н „Младост“, ул.”Андрей Сахаров” 2, Гранд Мол , ет.1, обект        2-112, магазин „Лист,  представлявано  заедно  и  поотделно    от

Д К Т и Е Б Я.

          Решението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ :