О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

461, Гр.Варна, 09.07. 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на 09.07.2015 г. в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Петров

                             ЧЛЕНОВЕ: М. Недева

                                                           А.Братанова

 

като разгледа докладваното от съдия М. Недева в.ч.т.д.№ 432 по описа на ВАпС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е с правно основание чл.274 и сл. ГПК, вр. чл.729 ал.3 ТЗ.

Образувано е по подадена частна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София против определение № 154/10.06.2015г. на Разградския окръжен съд, постановено по гр.д. № 69/1999г., с което е одобрена частична сметка за разпределение  на наличните в масата на несъстоятелността  на „Изкуство” ЕООД, гр.Исперих / в несъст./ парични средства, в полза на кредиторите. Излага съображения, че определението е постановено при неспазване на разпоредбите на чл.727, чл.728 и чл.729 от ТЗ, тъй като съдът не е разгледал подаденото в законоустановения срок от НАП писмено възражение срещу частичната сметка за разпределение. Моли за отмяна на обжалваното определение и постановяване на друго, с което да бъда задължен съда по несъстоятелността да администрира и разгледа подаденото възражение. На осн.чл.277 ГПК вр.чл.621 ТЗ прави особено искане за спиране на изпълнението на определение № 154/10.06.2015г. на РзОС, постановено по гр.д. № 69/1999г.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

  Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

  Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

Изготвената от синдика частична сметка за разпределение в производството по несъстоятелност на „Изкуство” ЕООД, гр.Исперих е поставена на таблото за обявления в Разградския окръжен съд в продължение на 14 дни, считано от 22.05.2015г. на осн.чл.727 ТЗ. Обявена е в ТР на 28.05.2015г. с вписване № 20150528160751. Обжалваното определение за одобряването й е постановено на 10.06.2015г. и обявено в ТР на 11.06.2015г.

Възражението на НАП срещу обявената частична сметка за разпределение на сумите е подадено чрез куриерска служба, видно от клеймото на товарителницата, на 11.06.2015г.

Въпросът е откога започва да тече 14-дневният срок за подаване на възражения срещу сметката за разпределение и респ. – възражението на кредитора подадено ли е в срок.

По същия този въпрос съдът е имал повод да се произнесе с определение  № 313/13.05.2014г. по в.ч.т.д. № 209/2014г. на ВнАпС, като е  приел, че началото на 14-дневния срок за възражения срещу частичната сметка за разпределение съвпада с датата на обявяването й в ТР, а не с датата на разгласяване на сметката на определеното за целта общодостъпно място в съда. Посочил е като аргумент в подкрепа на това разрешение разпоредбата на чл.9, ал.2 ЗТР, според която подлежащите на обявяване актове по чл.5 ЗТР се смята, че са станали известни на третите лица от момента на обявяването им, както и тази на чл.689 във вр. с чл.690 ТЗ, съгласно която срокът за подаване на възражение срещу списъците  на приети и неприети вземания е обвързан с датата на тяхното обявяване в регистъра. Изрично в този смисъл е и практиката на ВКС - Определение № 535 от 8.07.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 403/2011 г., II т. о.

При това положение се налага извода, че срокът за подаване на възражение срещу процесната частична сметка за разпределение на сумите започва да тече от обявяване й в ТР на 28.05.2015г. и изтича на 11.06.2015г. Възражението  на НАП е подадено по куриер на същата дата, поради което изводът на първоинстанционния съд, че  е подадено извън срока по чл.727 от ТЗ е неоснователен. Обжалваното определение е постановено преди и без съдът по несъстоятелността да разгледа това възражение, поради което същото следва да бъде отменено, а делото – върнато на РзОС за администриране и произнасяне по възражението.

Искането за спиране на обжалвания съдебен акт следва да бъде оставено без разглеждане, тъй като актовете на съда, постановено в производството по разпределение на събраните при осребряване суми не подлежат на незабавно изпълнение, а по арг. от чл.462 ал.2 ГПК синдикът предава сумите по разпределение единствено при липса на постъпила жалба. На посоченото основание  искането на НАП се явява лишено от правен интерес.

  Водим от горното, съдът

 

 

                     О     П    Р    Е    Д     Е    Л     И    :

 

ОТМЕНЯ  определение № 154/10.06.2015г. на Разградския окръжен съд, постановено по гр.д. № 69/1999г., с което е одобрена частична сметка за разпределение  на наличните в масата на несъстоятелността  на „Изкуство” ЕООД, гр.Исперих / в несъст./ парични средства, в полза на кредиторите.

ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за администриране и произнасяне по постъпилото от НАП възражение  вх.№ 2460/16.06.2015г. срещу частичната сметка за разпределение.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на изпълнението на определение № 154/10.06.2015г. на РзОС, постановено по гр.д. № 69/1999г.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                          ЧЛЕНОВЕ :