О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

620

гр. Варна, 03.10. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на трети октомври, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

  ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 432 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от „СИТИГАЗ” АД против определение от 08.04.2016 година, постановено по т.д.№ 114/2015 г. по описа на ОС-Разград, с което е прекратено производството по делото.

При проверка допустимостта на подадената частна жалба, съдът е констатирал, че частната жалба е подадена от адв.С. като пълномощник, без към частната жалба да е представено адвокатско пълномощно за настоящата инстанция. Исковата молба е подадена и подписана от „СИТИГАЗ” АД, чрез представляващия дружеството. В първото по делото заседание, проведено на 14.12.2015 година представител за дружеството не се е явил. С определение от 08.04.2016 година производството по делото е прекратено по иска на „СИТИГАЗ” АД срещу „Ото-3” ООД за установяване несъществуването на вземане на „Ото-3” ООД в размер на 26 072.81 лева и в размер на 2024.08 лева.

Съобщението е връчено на посочения в исковата молба съдебен адрес:***, като е получено на 03.05.2016 година и в указаният от съда срок е депозирана настоящата жалба, като същата е подписана от адв.С. без доказателства за надлежно учредена представителна власт.

С определение 473/20.07.2016 година, съдът след констатиране на тази нередовност е оставил производството по делото без движение, като е указал на страната да представи доказателства за представителната власт на адв.С., както и да потвърди извършените до настоящия момент процесуални действия, като е указал на страната, че при неизпълнение в указания срок производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението е връчено редовно на посочения съдебен адрес на 05.08.2016 година, както и на адреса на управление на дружеството, като не са отстранени нередовностите.

Производството по ч.т.д.432/2016 година следва да бъде прекратено, на осн. чл.261, ал.2 ГПК във вр. с чл.275, ал.2 ГПК.

         Водим от горното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 432/16г. на ВнАС, на осн. чл.261, ал.2 ГПК вр. с чл.275, ал.2 ГПК.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: