О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

500………

 

гр. Варна, 02.08. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на трети август, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                              ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 432 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от „ФРАНСИС РЕЗИДЪНС” ЕООД против решение на Варненски окръжен съд, постановено по ч.т.д.762/2018 година, с което е отменен отказ на длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията и е указано на Агенцията по вписванията да се впишат заявените обстоятелства.

Твърди се в жалбата, че решението е неправилно, тъй като взетото решение от СД на дружеството е нищожно. Моли съдът да отмени решението на Варненски окръжен съд и вместо него постанови друго, с което потвърди отказа.

Производството по ч.т.д.762/2018 година е образувано по жалба срещу отказ на длъжностното лице по регистрация, като е приключило с постановен позитивен съдебен акт. Срещу това решение е постъпила частната жалба, която съдът намира за недопустима по следните съображения:

На обжалване пред апелативен съд подлежат само решенията на първоинстанционния съд, с които се потвърждават отказите на длъжностното лице по регистрация, но не и постановените решения, с които се отменя отказа на длъжностното лице по регистрация. Горното произтича от характера на производството, което е охранително и съобразно разпоредбата на чл.537, ал.1 ГПК решението, с което молбата за издаване на искания акт се уважава не подлежи на обжалване. 

         Водим от горното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.432 по описа за 2018 година на Варненски апелативен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: