ОПРЕДЕЛЕНИЕ

462                                                   09.07.2015 год.                  Град Варна

Апелативен съд                                                                Търговско отделение

На  09-и юли                                                      Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА  

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                                          ЖЕНЯ ДИМИТРОВА 

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 433 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по постъпила частна жалба от  „Ториърс Партнърс Лимитид”, дружество създадено и валидно съществуващо съгласно законите на Британски Вирджински острови с дружествен регистрационен  № 1714922, чрез процесуарен представител срещу определение №205/14.04.2015 г. на Окръжен съд – Шумен по т.д.№ 278/2014 г., с което е оставено без уважение възражението на жалбоподателя на основание чл.679 ал.1 ТЗ за отмяна като незаконосъобразни и ощетяващи съществена част от кредиторите решенията на Общото събрание на кредиторите на „Еър пропърти девелопмънт” АД /н/ - гр.Търговище, проведено на 15.04.2014год.

В частната жалба се излагат доводи за неправилност на постановения съдебен акт, поради незаконосъобразност, по изложени съображения.

Насрещните страни чрез писмен отговор на процесуални представители, изразяват становище за недопустимост, в евентуалност за неоснователност на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Обжалваното определение, е постановено в производство по чл.679  ал.1 ТЗ, поради което частната жалба се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане, по следните съображения.

Обжалваното определение не е сред изрично посочените  в разпоредбата на чл.613 а ал.1 ТЗ, решения и определения, подлежащи на обжалване по общия ред. Определението не попада и в предвидената възможност за обжалване на постановените актове в чл.613а ал.3 ТЗ. Разпоредбата на чл.613 а ал.3 ТЗ урежда двуинстанционен контрол, като критерият за обжалване е предвидения ред в ГПК.

Редът и предпоставките за обжалване на определенията са посочени в чл.274 ГПК.

Съдът счита, че определението, с което оставено без уважение възражението на жалбоподателя на основание чл.679 ал.1 ТЗ за отмяна като незаконосъобразни и ощетяващи съществена част от кредиторите решенията на Общото събрание на кредиторите на „Еър пропърти девелопмънт” АД /н/ - гр.Търговище, проведено на 15.04.2014год., не може да бъде обжалвано с частна жалба и по реда на чл.274 ал.1 ГПК.

Това е така, тъй като определението не прегражда по-нататъшното развитие на делото-предпоставка по т.1: Това е така също, понеже не попада в категорията на обявените от закона изрично обжалваеми определения-т.2 от чл.274 ал.1 ГПК.

Следователно, не е предвидена възможност, за осъществяване на инстанционен контрол на определението, с което съдът по несъстоятелността се произнася по искането на длъжника, или кредитор за отмяна на решение на събранието на кредиторите. Този извод води до недопустимост на частната жалба, с която настоящата инстанция е сезирана, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по нея, следва да бъде прекратено. 

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като  недопустима подадената частна жалба от „Ториърс Партнърс Лимитид”, дружество създадено и валидно съществуващо съгласно законите на Британски Вирджински острови с дружествен регистрационен  № 1714922, чрез процесуарен представител, срещу определение №205/14.04.2015 г. на Окръжен съд – Шумен постановено по т.д.№ 278/2014 г., с което е оставено без уважение възражението на жалбоподателя на основание чл.679 ал.1 ТЗ за отмяна като незаконосъобразни и ощетяващи съществена част от кредиторите решенията на Общото събрание на кредиторите на „Еър пропърти девелопмънт” АД /н/ - гр.Търговище, проведено на 15.04.2014год.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 433/2015год. по описа на ВАпС.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.