Р Е Ш Е Н И Е

282 / 05.12.                          2016 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 11.10.2016 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ         

ЧЛЕНОВЕ:   ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

           ДАРИНА МАРКОВА 

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 433 по описа за  2016 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК и е

С Решение № 205/31.03.2016год. постановено по т.д. № 44/2015год., Варненският окръжен съд е осъдил „СТРОЙТРАНС 2011" ЕООД, гр. Варна, представлявано от управител Максим Секов да заплати на „МАРТИНЕЛИ" ООД, гр. Варна, представлявано от управител М* Н* следните суми:

сумата  17 870.81лв., представляваща неплатен на падеж преди извършване на доставка остатък от задължение за цена на отчасти доставени и приети от купувача и отчасти доставени и  предложени за предаване, но невдигнати от купувача стоки –подробно описани в таблици по приложеиня № 1 и 2 към ССЕ, заявени за доставка по рамково споразумение за продажба и монтаж на хотелско обзавеждане № 140125/12.10.2013 и 78 анекса( от № 1 до № 92) към него, ведно със законна лихва върху тази сума от 08.01.2015г до окончателно плащане на задължението, на осн. чл. от 327 ТЗ, вр.  чл. 79 ЗЗД, както и  сумата 846,35лв., представляваща обезщетение за забава на това плащане в размер на законната лихва, начислена от покана, изпратена с уведомление изх.№ 134/22.07.14г до предявяване на иска на 08.01.2015г, на осн. чл. 86 ЗЗД и сумата  950,16лв, представляваща  направените от ищеца разноски по водене на делото, съразмерно на уважената част от претенциите, на осн. чл. 78 ал.1 ГПК: Отхвърлил е предявените от „МАРТИНЕЛИ" ООД, гр. Варна, срещу „СТРОЙТРАНС 2011" ЕООД, гр. Варна, искове: 

 за присъждане на горница над 17 870,81лв до 89 529,11лв, претендирана като дължим остатък от същото задължение за цена на отчасти доставени и приети от купувача и отчасти доставени и  предложени за предаване, но невдигнати от купувача стоки, след прихващане на насрещно ликвидно сборно вземане от 71 658.30лв., представляващо обезщетение за неизпълнено задължение на продавача, поето в чл. 11 ал. 2 от рамково споразумение за продажба и монтаж на хотелско обзавеждане № 140125/12.10.2013 и  анекси   ( от № 1 до № 92) към него, за гаранционно обслужване на проявените в рамките на 2 годишен гаранционен срок неотстраними скрити производствени дефекти и нововъзникнали експлоатационни дефекти на подлежащи на подмяна дефектни стоки, подробно описани в мотивите на настоящото решение, на осн. чл. 79 ЗЗД;

както и за присъждане на горница над 950,16лв до 4240,45 лева, претендирана като обезщетение за забавено изплащане на същото задължение, на осн. чл. 86 ЗЗД: Осъдил е „МАРТИНЕЛИ" ООД, гр. Варна, да заплати на „СТРОЙТРАНС 2011" ЕООД, гр. Варна, сумата 3954,40лв. съдебно-деловодни разноски, съразмерно на отхвърления размер от претенцията, на осн. чл. 78 ал.3 ГПК.

Настоящето въззивно производство е образувано по въззивни жалби от:

”Мартинели” ООД, представлявано от управителя М* Н* Н*, чрез процесуален пълномощник–ищец по т.д. № 44/2015год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото № 205/31.03.2016год., в частта му, с която са отхвърлени предявените искове  срещу „Стройтранс 2011” ЕООД за присъждане на:

-Горницата над 17 870,81лв. до 89 529,11лв., като е уважено възражението на ответинка за прихващане на насрещното му вземане в размер на 71 658,30лв., представляващо обезщетение за неизпълнено задължение за гаранционно обслужване/:

Горницата над 905,16лв. до 4240,45лв.-претендирана като обезщетение за забавено изпълнение.

Счита решението в обжалваните части за неправилно- поради необоснованост, по изложени съображения.

Основните са срещу извода на съда, чрез който е приел, че в полза на ответното дружество е възникнало изискуемо вземане срещу ищеца, произтичащо от рекламационата му отговорност в качеството му на продавач. Според въззивника, от събраните по делото доказателства следва да се направи извод, че ответникът не е спазил реда за предявяване на рекламациите, уговорен в договора-в чл.11 ал.4 и в чл.14 ал.2 от договора за търговска продажба, по изложени подробни съображения. Прави се извод, че направеното от купувача възражение за прихващане, основано на гаранционната отговорност на продавача,  е неоснователно, тъй като в полза на купувача не е възникнало насрещно вземане. 

С жалбата се иска решението да бъде отменено в обжалваните части и постановено друго, с което предявените искове да бъдат уважени изцяло.

Насрещната страна чрез писмен отговор, изразява становище за неоснователност на жалбата, по изложени подробни съображения.

Срещу постановеното решение по делото в частта му, с която  съдът е приел, че ищецът „Мартинели” ООД има вземане срещу ответника в размер от 89 529,16лв. е постъпила въззивна жалба и  от ответинка „Стройтранс 2011”ЕООД. С  въззивната жалба се иска  същото да бъде отменено и постановено ново, с което искът да бъде отхвърлен поради неправилност, по изложени съображения.   Основните са срещу извода на съда, че ответникът не е могъл да упражни правато си да развали едностранно договора за търговска продажба, по причина, че забавеното авансиране на договора изключва забава на доставчика на М*.  Счита извода за неправилен, по изложени съображения, като основното е, че след като „Мартинели” ООД не е изпълнило задължението си да достави стоката по анексите, след като е било поканено неколкократно, то е изпаднало в забава.

Същият въззивник обжалва решението и в частите, с които са оставени без уважение следните възражения за прихващане:

Със сумата 32466,74 лева, с включен ДДС, като сбор на събрана без основание горница над дължима по договор цена, начислена и фактурирана без търговска отстъпка върху доставените стоки и услуги по анексите, задържана от продавач при начална липса на основание

Със сумата от 17607,75 лева с включен ДДС като заплатена авансово част от цена на опънати тавани по анекс 4, формирана от горница над остойностено прието количество изпълнение до фактурирана по прогнозна стойност доставка, задържана от доставчика на неосъществено основание.

Със сумата от 56884,08 лева с включен ДДС като стойност на заплатени авансово, но неизвършени СМР и недоставени стоки, задържана от доставчика на отпаднало основание след развалянето му занапред

         Със сумата от 16200 лева, с включен ДДС, като заплатена авансово част от  начална цена на доставка по анекс 25 на таван- дървена ламперия, съответно на горница над окончателно определена (след намаляване с анекс №94) цена, задържана от доставчика на отпаднало основание след новиране на съглашението за доставка.

Със сумата от 10267,53 лева, представляваща обезщетение за вреди, изразяващи се в разходи по поемане за сметка на хотела чрез туроператори  на разлика в цената на нощувки по резервации за хотел „ТЕРМА ПАЛАС“ и заместващо го настаняване в други хотели

Със сумата от 4662,18 лева, представляваща начислена неустойка за забавеното изпълнение на продавача по договора за доставка на мебели и хотелско оборудване в рамките на договорения срок, за периода от 15.04.2014г. до деня на всяка отделно получена със забава доставка.

С Писмен отговор на процесуален представител, насрещната страна оспорва въззивната жалба като неоснователна.

В съдебно заседание жалбите се поддържат, съответно оспорват чрез процесуални представители, както и чрез писмени бележки на процесуалния представител на „Стройтранс 2011”ЕООД.

Жалбите отговарят на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и са допустими.

След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното: 

Производзството пред ВОС е образувано по искова молба от  „МАРТИНЕЛИ" ООД, чрез която са предявени обективно съединени искове срещу срещу „СТРОЙТРАНС 2011" ЕООД, гр. Варна, за присъждане на сумата от на 89 529,11 лева, която се претендира като остатък  от задължение за цена на отчасти доставени и приети от купувача и отчасти доставени и  предложени за предаване, но невдигнати от купувача стоки(подробно описани в таблица в искова молба), заявени по договор за търговка продажба и доставка на стоки № 140125/12.10.2013 и 78 анекса( от № 1 до № 92) към него, ведно със законна лихва от датата на предявяване на иска до окончателно плащане и за присъждане  на сума от 4240,45 лева, претендирана като обезщетение за забава на това плащане в размер на законната лихва, начислена от  покана, изпратена с уведомление изх.№ 134/22.07.14г  до предявяване на иска на 08.01.2015г.

Ищецът твърди, че по силата на договора и анексите, цитирани в исковата молба, страните са се договорили, „Мартинели”ООД да достави и предаде на „Стройтранс 2011”ЕООД стоки за обзавеждане на хотел „Терма Палас” с.Кранево, избрани отдружеството,  както и да извърши СМР и услуги, подробно описани в приложенията към договора и анексите на обща стойност 3 438 397,58лв.  с ДДС. Съгласно чл. 4 ал.2 и чл.8 т.2 от договора, доставката се извършва, след като купувачът е заплатил цялата стойност на конкретната доставка и че продавачът може да откаже доставка, в случай на неплащане на нейната стойност. За периода до м.май 2014год. ищецът е доставил всички стоки, за които е платена пълната им стойност.  Твърди също, че е изпълнил добросъвестно задълженията си по доставката на стоки, поети в рамков договор за търговска продажба и доставка на стоки и обзавеждане и съглашения, сключени в периода 12.10.2013г - 26.06.2014г. за допълнителни доставки и строително-монтажни работи и услуги за хотел „ТЕРМА ПАЛАС“, с . Кранево. Сочи, че въпреки забавените плащания на вноски за аванси и окончателна стойност на цената (наредени от ответника в периода 14.10.2013 – 09.06.14г. в общ размер от 4 348 868,47лв) извършил доставките и в периода от 28.05.2014г - 12.07.2014г. били съставени протоколи за приемане на доставките и изпълнените дейности, като част от предложената на купувача стока е била неоснователно отказана и върната на склад при продавача.   От общата стойност на договора и подписаните анекси  към него в размер на 3 438 397,58лв., купувачът „Стройтранс 2011”ЕООД е заплатило сумата от 3 348 868,47лв. с ДДС, поради което дължи на доставчика сумата от 89 529,11лв. с ДДС, формирана като неиздължена цена на стоки, описани към исковата молба. С уведомление от дата 22.07.2014год., ищецът е уведомил ответното дружество,  че дължи плащане в размер на 89 529,11лв., представляващи доплащане на стойността на стоките, поръчани от купувача по сключения договор, но до момента на предявяване на иска плащане не е постъпило. Предвид изложеното, претендира ответното дружество да заплати сумата от 89 529,11лв.  и сумата 4 240,45лв. обезщетение за забава, от датата на забавата до предявяването на иска.

Ответното дружество оспорва изпълнението на доставките, като се позовава на уговорен в чл.4 ал.1 от договора краен срок на доставките 15.04.2014год., който не е спазен от доставчика.  Неколкократно, с изявления на ответника са давани допълнителни срокове, но ищецът не е извършил договорените доставки и монтаж и в тези срокове. Това е довело до обстоятелството, че до 06.06.2014год.-датата на приемане на първите туристи, все още не е доставено  и монтирано необходимото оборудване за започване на дейността.

Твърди, че е изискал пълно изпълнение на предплатените стоки още на 03.06.14г, а на 23.06.2014г е предупредил доставчика, че поради пропускането на срокове няма да приема стоки след 26.06.2014г, тъй като ще получава необходимото оборудване от други доставчици. Оспорва, че има неплатен остатък на стоки, които макар и след забава е приел, като твърди, че към 08.07.14 при изготвяне на баланс на стойността на общо възложеното за доставка и монтаж оборудване (след приспадане на частта, съответна на стоките, чиято доставка е отпаднала поради пропускане на уговорения срок), не са установени остатъци, непокрити от вече направените плащания. Като се позовава на развалянето на договора поради неизпълнение и във връзка с това, излага следното:

С покана за плащане изпратена до „Мартинели”ООД от 08.07.2014год., ответникът е заявил, че вече няма интерес от изпълнението на договора поради продължителната забава и го е поканил да върне сумата от 243 649,24лв.-предсталяваща стойността на предплатена, но недоставена стока. С нотариална покана от 08.07.2014год., връчена на „Мартинели”ООД на 21.08.2014год., дружеството е уведомено, че „Стройтранс 2011” ЕООД вече няма интерес от изпълнението на договора, поради продължителната забава. Поради голямото закъснение от страна на ищеца и отварянето на хотела за гости, ответникът е нямал интерес да приеме част от  стоките /описани в отговора по приложения №№ и анекси №№/, след договорения срок, или допълнително дадения срок за изпълнение. Недоставената в срок стока, за която ответникът няма интерес да получи,  е на обща стойност 61 268,77лв. без ДДС-73 522,52лв. с ДДС, като други неплатени суми по сключения договор и анексите към него няма.  В същия смисъл е изявлението на ответника в нотариалната покана от 08.07.2014год., към която е приложен баланс, по който ответника е без задължения. Недоставените стоки, за които ответникът е загубил интерес, са описани подробно в приложение № 1 към исковата молба. За това счита че претенцията за заплащане на стоките, описани в ИМ са неоснователни, както и претенцията за забава в размер на 4 240,45лв. Твърди също, че съгласно чл.2 ал.1 от договора е договорена 2% търговска отстъпка. Съобразно общата стойност на анексите от 1 623 336,92 лв. с ДДС, търговската отстъпка е 32 466,74лв. с ДДС. Ответникът е отправил покана за плащане на т.о. с н.покана, от 31.07.2014год., връчена на 08.08.2014год., като в дадения срок същата не е заплатена.

С писмо с известие    за доставяне от 02.12.2014год., получено на 04.12. на основание чл.11 ал.4 от договора, ответникът е предявил на ищеца рекламации на доставеното и монтирано хотелско оборудване, описано в писмения отговор в две таблици, по пера, на обща стойност 83 216,71лв. с ДДС. Продавачът не е отстранил дефектите, поради което и съгласно договора, купувачът е възложил поправката на други изпълнители. 

В писмения отговор се излага  също, че е налице разлика между договореното и платеното за доставка и монтаж на опънати тавани и реално монтираните. Според ответника, в сравенние с платените количества, реално не са монтирани тавани на обща стойност 17 607,75лв. с ДДС.

Твърди се също, че „Мартинели”ООД  не е доставил някои стоки и не е извършил някои СМР, посочени в таблица /стр.982/ които са били договорени в договора и анексите, като същите са били платени от ответника. Общата стойност на същите е 56 884,08лв. с ДДС.

Вследствие на забавата на изпълнението на договора от страна на „Мартинели”ООД, респективно забавянето на изпълнението на доставките е осуетило настаняването след 06.06.2014г, поради което гостите на хотела с резервации от тази дата и от следващите няколко дни, са били пренасочени до  към други петзведни хотели сметка на купувача, като допълнително заплатените за това настаняване суми са 10267,53лв. Същевременно за същото забавено изпълнение на доставките на стоки (подробно описани в приложение № 6 към уточнителната молба от 18.03.2015г) в чл.12  ал.1 от Договора била уговорена и мораторна неустойка в размер на 0,1% от стойността на недоставената стока за всеки ден забава, възлизаща на общо 4662,18лв с ДДС /обезщетение за забава от крайния срок- 15.04.2014г до дата на действителното предаване на закупена стока/. На основание изложеното и след молба уточнение на писмения отговор,  /стр.1185/, ответникът предявява, евентуално при уважаване на исковите претенции възражение за прихващане с насрещни свои дължими вземания за следните суми:

-Претендира сума в размер на  32466,74 лева, с включен ДДС, като сбор на събрана без основание горница над дължима по договор цена, начислена и фактурирана без търговска отстъпка върху доставените стоки и услуги по анексите, задържана от продавач при начална липса на основание

-Претендира обезщетение в размер на 1904,47 лева, за направени от купувача разходи за отстранени дефекти по доставени стоки, чрез закупуване на други такива от друг доставчик за сметка на продавача и 81312,24 лева, претендирани като обезщетение за  некачествено изпълнение на доставките  в размер на пазарните разходи, необходими за поправка на останалите лошо монтирани и нуждаещи се от подмяна дефектни стоки за сметка на продавача-изпълнител и на монтажа.

-Претендирана от купувача сума от 17607,75 лева с включен ДДС като заплатена авансово част от цена на опънати тавани по анекс 4, формирана от горница над остойностено прието количество изпълнение до фактурирана по прогнозна стойност доставка, задържана от доставчика на неосъществено основание.

-Претендирана  от купувача сума от 56884,08 лева с включен ДДС като стойност на заплатени авансово, но неизвършени СМР и недоставени стоки, задържана от доставчика на отпаднало основание след развалянето му занапред

         -Претендирана от купувач сума от 16200 лева, с включен ДДС, като заплатена авансово част от  начална цена на доставка по анекс 25 на таван- дървена ламперия, съответно на горница над окончателно определена (след намаляване с анекс №94) цена, задържана от доставчика на отпаднало основание след новиране на съглашението за доставка.

-Претендирана от купувача сума от 10267,53 лева, представляваща обезщетение за вреди, изразяващи се в разходи по поемане за сметка на хотела чрез туроператори  на разлика в цената на нощувки по резервации за хотел „ТЕРМА ПАЛАС“ и заместващо го настаняване в други хотели („АДМИРАЛ“, „МЕДИЯ“, „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ и „БОЛЕРО“) на пренасочени клиенти на хотела в периода от 06.06.2014г. до 30.06.2014г., поради невъзможност за настаняване в обект, останал негоден за ползване по предназначение поради забавата на продавача при изпълнение на договора за доставка на мебели и хотелско оборудване в рамките на договорения срок до 15.04. 2014г.

-Претендирана от купувача сума от 4662,18 лева, представляваща начислена неустойка за забавеното изпълнение на продавача по договора за доставка на мебели и хотелско оборудване в рамките на договорения срок, за периода от 15.04.2014г. до деня на всяка отделно получена със забава доставка.

Насрещната страна оспорва възраженията като неоснователни, по изложени съображения.

Съдът, като взе в предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

Страните не спорят, че са сключили валиден писмен договор за търговска продажба и доставка на стоки № 140125/2013 от дата 12.10.2013г.( л. 20- 26), а в приложенията към него ( л. 27- 62),  постигнатото съгласие за доставка на стоки и обзавеждане, ведно със свързани с тях строително-монтажни работи и услуги за хотел „ТЕРМА ПАЛАС“, с. Кранево, които да бъдат изпълнени от ищцовото дружество по възлагане от ответника. С допълнителни последващи съглашения( л. 63 - л. 249) са сключени между страните следните анекси:  Анекси № 1 от дата 25.10.2013г., Анекс № 2 от дата 06.11.2013г., Анекс № 3 от дата 18.11.2013г., Анекс № 4 от дата 19.11.2013г., Анекс № 5 от дата 20.11.201Зг., Анекс № 9 от дата 21.11.201Зг., Анекс № 10 от дата 29.11.201Зг., Анекс № 11 от дата 29.11.2013г., Анекс № 12 от дата 11.12.2013г., Анекс № 14 от дата 11.12.2013г., Анекс № 15 от дата 10.12.2013г., Анекс № 16 от дата 11.12.2013г., Анекс № 18 от дата 11.12.2013г., Анекс № 19 от дата 12.12.2013г., Анекс № 20 от дата 12.12.2013г., Анекс № 21 от дата 12.12.2013г., Анекс № 22 от дата 13.12.2013г., Анекс № 23 от дата 30.12.2013г., Анекс № 24 от дата 18.12.2013г., Анекс № 25 от дата 18.12.2013г., Анекс № 26 от дата 02.01.2014г., Анекс № 27 от дата 03.01.2014г., Анекс № 28 от дата 23.01.2014г., Анекс № 29 от дата 28.01.2014г., Анекс № 30 от дата 04.02.2014г., Анекс № 31 от дата 22.04.2014г., Анекс № 32 от дата 12.02.2014г., Анекс № 33 от дата 21.02.2014г., Анекс № 34 от дата 21.02.2014г., Анекс № 35 от дата 21.02.2014г., Анекс № 36 от дата 03.03.2014г., Анекс № 37 от дата 24.02.2014г., Анекс № 38 от дата 25.02.2014г., Анекс № 39 от дата 13.03.2014г., Анекс № 40 от дата 03.03.2014г., Анекс № 41 от дата 19.03.2014г., Анекс № 43 от дата 01.04.2014г., Анекс № 45 от дата 04.04.2014г., Анекс № 46 от дата 08.04.2014г., Анекс № 47 от дата 09.04.2014г., Анекс № 48 от дата 15.04.2014г., Анекс № 49 от дата 23.04.2014г., Анекс № 50 от дата 28.04.2014г., Анекс № 52 от дата 30.04.2014г., Анекс № 53 от дата 01.05.2014г., Анекс № 54 от дата 01.05.2014г., Анекс № 55 от дата 01.05.2014г., Анекс № 56 от дата 02.05.2014г., Анекс № 57 от дата 08.05.2014г., Анекс № 58 от дата 09.05.2014г., Анекс № 59 от дата 10.05.2014г., Анекс № 60 от дата 19.05.2014г., Анекс № 61 от дата 15.05.2014г., Анекс № 62 от дата 19.05.2014г., Анекс № 63 от дата 22.05.2014г., Анекс № 65 от дата 26.05.2014г., Анекс № 66 от дата 27.05.2014г., Анекс № 67 от дата 27.05.2014г., Анекс № 68 от дата 27.05.2014г., Анекс № 69 от дата 29.05.2014г., Анекс № 70 от дата 28.05.2014г., Анекс № 71 от дата 29.05.2014г., Анекс № 72 от дата 02.06.2014г., Анекс № 73 от дата 02.06.2014г., Анекс № 75 от дата 02.06.2014г., Анекс № 76 от дата 03.06.2014г., Анекс № 77 от дата 04.06.2014г., Анекс № 79 от дата 05.06.2014г., Анекс № 80 от дата 07.06.2014г., Анекс № 81 от дата 07.06.2014г., Анекс № 82 от дата 07.06.2014г., Анекс № 83 от дата 09.06.2014г., Анекс № 85 от дата 09.06.2014г., Анекс № 86 от дата 09.06.2014г., Анекс № 87 от дата 10.06.2014г., Анекс № 88 от дата 10.06.2014г., Анекс № 91 от дата 26.06.2014г. и Анекс № 92 от дата 26.06.2014г. С тези анекси отчасти са били изменени вече уговорените с приложенията към основен договор доставки( в анекс 1 е разсрочено първо авансово плащане, с анекс 2, 3 и 12 са коригирани някои от вече поръчаните артикули). Останалата значителна част от анексите визира допълнителни доставки на нови стоки и уговорки за  изрично възложен допълнителен монтаж към вече поръчани стоки(анекси 41,45,53,56,67,79,81,82,83,85,91и92). С Анекс 94/01.07.2014год. страните са се споразумели, на промяна на единичната цена на „таван-дървена ламперия”, уговорена в  Анекс № 25 от дата 18.12.2013г. на 180 лв., като общата стойност на „таван-дървена ламперия” възлиза на 27 000лв. Към сключените Анекси са представени двустранно подписани протоколи за приемане на стоката.

В чл.1 от сключения договор е посочен предмета на същия- доставка на закупени стоки за обзавеждане на хотел „Терма Палас“, които са били избрани от купувача от предоставени мостри и каталози, подробно  описани в приложения с номера от 1 до 6. Според чл.2 ал.1 от договора, за стоките, предмет на договора, купувачът се задължава да заплати пълна и крайна цена в размер на  1 851 128лв. с ДДС, минус допълнителна търговска отстъпка в размер на 2% от цената, или 1 814,105,44лв. Страните са се договорили, че купувачът следва да заплати 50% от посочената обща цена в момента на подписване на договора, 10% в срок до 15.01.2014год., последните 40%  от цената поетапно, в съответствие с поетапните доставки, в деня на извършването. Страните  са се договорили, при извършване на доставките, да се съставя двустранен констативен протокол, удостоверяващ стоките, предмет на договора, намиращи се в склада на продавача количествено и качествено.  В чл.2  ал.4 страните са посочили, че разходите за монтаж на стоките, ще бъдат предмет на допълнително договаряне. Според чл.4 ал.2 от договора, Доставката на адреса на купувача ще се извърши след като купувача е заплатил цялата стойност на конкретната доставка по реда на чл.2 ал.1, а според чл.8 т.2- Продавачът им право да откаже да предаде стоката в случай на неплащане на втората и третата вноска от страна на купувача. Според чл.9 т.4 купувача е длъжен да констатира писмено  в приемо-предавателните протоколи  всички явни фабрични недостатъци на стоките, а според т.5-незабавно да уведоми писмено продавача за всички констатирани скрити недостатъци в рамките на гаранционния срок. Според чл.11 ал.1 Гаранционният срок е две години, според ал.2 –гаранционното обслужване  покрива недостатъци, или фабрични дефекти на стоката. Според ал.4- Рекламациите  се предявяват в рамките на гаранционния срок писмено, в тридневен срок от установяване на недостатъка, като се описват дефектите на стоката и се прилага снимков материал. Според чл.7 -В случай че продавачът не поправи дефектите, или не подмени съответния артикул,  или не достави  съответната част  в сроковете по чл. 11 ал.6, купувачът има право да възложи поправката, или доставката  на други изпълнители, или сам да го достави, за сметка напродавача.

Съобразно неоспореното заключение на ССЕ, купувача е извършил общо плащания  на продавача в общ размер на 3 348 868,47лв., като видно от изготвената таблица, последното плащане от 50 000лв. е извършено на 09.06.2014год. 

Съобразно заключението, общата стойност на неприетите стоки е в размер на 74 616,92лв. с ДДС. В счетоводството на ищеца за тези стоки е осчетоводено авансово плащане в размер на 44 684,48лв. /60% от договорената стойност/. Констатирано е, че тези авансови плащания не са извършени в договорените срокове, а са извършети със забава /к.11, пр.1/. Неплатеният остатък по счетоводни данни на страните, след приспадане на авансите за неприетите стоки  от общата сума на плащанията е в размер на 59 567,94лв.  Тази сума съответства  на крайната сума  на Справка за доставени  от „Мартинели”ООД и недоплатени  окончателно от „Стройнстранс 2011”ЕООД стоки. Сумата на доставените  стоки, договорени с анексите е в размер на 1 572 528,89лв- с ДДС, а неприспаднатата търговска отстъпка е 31 450,58лв.: Извършените услуги, договорени  в анексите са в размер на 162 795,86лв.-неприсъдената т.о. е в размер на 3 255,92лв. Стойността на неустойката за забава недоставените навреме стоки е в размер на 4 626,18лв. с ДДС и с приспадната отстъпка в размер на 2%. Формираната разлика, възникнала за ответника в резултата от пренасочването на туристи в периода 01.-30.06.2014год. е в размер на 10 267,53лв. с ДДС. Стойността на разликата от неизвършените от „Мартинели”ООД дейностти, съгласно заключението  по т.4 от СТЕ е  размер на 56 884,08 лв. с ДДС.

Тези дейностти са платени авансово, като плащанията не са извършени в договорените срокове.

С оглед на изложеното, следва да се направят следните изводи:

Не  се оспорва, че страните са сключили и са били обвързани от валидно облигационно правоотношение с предмет:- продажба и монтаж на хотелско обзавеждане № 140125/12.10.2013 и 78 анекса( от № 1 до № 92).

С предявеният иск се иска присъждане на сума в размер на 89 529,11 лева, претендирана като остатък  от задължение за цена на отчасти доставени и приети от купувача и отчасти доставени и  предложени за предаване, но невдигнати от купувача стоки(подробно описани в таблици в искова молба), заявени за доставка по рамково споразумение за продажба и монтаж № 140125/12.10.2013 и анекс и ( от № 1 до № 92) към него, ведно със законна лихва от датата на предявяване на иска до окончателно плащане и за присъждане  на сума от 4240,45 лева, претендирана като обезщетение за забава на това плащане в размер на законната лихва, начислена от  покана, изпратена с уведомление изх.№ 134/22.07.14г  до предявяване на иска на 08.01.2015г.

Видно от съдържанието на таблиците, претендираната с главния иск сума  от 89 529,11лв. е формирана от сбора на:-

 неиздължена продажна цена на 94 позиции на доставени стоки, извършени СМР приети със двустранно подписани Приемо-предавателни протоколи:

- Относно посочената претенция:- Позициите са посочени в табличен вид в исковата молба-2 пъти и в приложената справка за размера на вземанията, на основание чл.366 ГПК: Същите не са оспорени от ответната страна, поради което следва да се направи извод, че посочените като доставени стоки и извършени СМР са доставени, съответно извършени от ищеца като доставчик. Не е оспорено и следва да се приеме като доказано, наред с останалите доказателства и извършеното частично плащане на договорената цена. Остатъкът за плащане на доставените стоки и услуги до договореният размер на цената е сумата от  59 567,94лв. съобразно заключението на ССЕ /стр.1289/, както и съобразно приложения № 2 към същата и сумата съответства на крайната сума на Справка за доставени  и недоплатени окончателно от купувача стоки. В същото се сочи, че сумата представлява 40% от договорената стойност на стоките, което показва, че за тях не е извършено окончателно плащане.  Според ССЕ, за всички доставки и извършени услуги са издавани фактури, като по счетоводни данни, неплатеният остатък след приспадане на  авансите за неприетите стоки от общата сума на плащанията е в размер на 59 567,94лв.

Предвид изложеното, следва да се направи извод, че сумата от 59 567,94лв., като част от процесната сума е дължима, респективно, че искът е доказан относно същата.

Относно претенцията за заплащане на дължими суми за доплащане на неприети от ответника стоки: За останалите посочени неприети стоки-40 позиции е посочено, че се съхраняват в склада на доставчика, на основание чл.4 ал.2 и чл.8 т.4 от Договора.

Според заключението на ССЕ, Общата стойност на неприетите стоки е в размер на 74 616,92лв. с ДДС. В счетоводството на ищеца за тези стоки е осчетоводено авансово плащане в размер на 44 684,48лв. с ДДС /60 % от договорената стойност/-к.11 на приложение 1. Тези авансови плащания не са извършени в договорените срокове, а са извършени със забава.

Справката не е оспорена и относно обстоятелството, че стоките са доставени и се съхраняват в склада на ищеца.

Спорно е дължимостта на неплатената част от цената на поръчаните и неприети от купувача стоки..

Според договора-чл.4 ал.2-купувача престира пръв-т.е. задължението за доставяне на стоката на обекта на ответното дружество, възниква след като ответникът заплати изцяло цената. От заключението безспорно се установява, че последната дължима и неплатена част от 40%  от цената на доставените и неприети стоки, не е заплатена, а извършените авансови плащания са извършени в забава-обстоятелство, което се установява от к.11 от приложение 1 на ССЕ, както и от исковата молба, така и от неоспорената справка по чл.366 ГПК. По договора, купувачът престира пръв, авансовите плащания също имат падеж, като видно от ССЕ, същите са направени след падежа, а  освен това   последната вноска от цената, което е задължение на купувача да направи преди получаването на стоката- това задължение е възпроизведено във всички анекси, не е заплатена. Следователно, купувачът като неизправна страна е изпаднал в забава, тази  забава все още не е преодоляна, поради неплащане на цената, същата от своя страна е пречка и доставчикът да бъде в забава, поради неизпълнение, респективно, същият в облигационното отношение е изправна страна. От това следва извода, че ответинкът дължи заплащане на заявените но неприети от него стоки.  Следва да се направи извод, че претенцията за заплащане на сумата от 29 932,44лв. с ДДС –неплатена част от цената на заявени, но неприети стоки, на осование чл.4 ал.2 от  се дължи и ответникът следва да бъде осъден да я заплати. Предвид изложеното, искът за заплащане на сумата от 89 529,11лв. е доказан и следва да бъде уважен изцяло. С оглед на наравеният извод, жалбата на ответника „Стройстранс” ЕООД гр.Варна срещу тази част от решението е неоснователна и следва да се остави без уважение, съответно решението -потвърдено.

С оглед на така установените вземания на ищеца в общ размер от 89 529, 16 лв., следва да се разгледат предявените възражения за прихващане с насрещни вземания на ответника:

Относно жалбата срещу частта от решението, с която е оставено без уважение възражението за прихващане, със сума в размер на  32466,74 лева, с включен ДДС, претендирана като сбор на събрана без основание горница над дължима по договор цена, начислена и фактурирана без търговска отстъпка върху доставените стоки и услуги по анексите, задържана от продавач при начална липса на основание:

Становището на ответника е, че търговската отстъпка е договорена не само за артикулите по основната доставка по приложенията към рамковия договор, но и по допълнително възложените доставки в анексите. Съдебният състав намира това становище и респективно, възражението за прихващане, което се основава на него за неоснователно, понеже не се подкрепя от доказателствата по делото. Видно от съдържанието на договор № 140125/12.10.2013год., действително в чл.2 ал.1 са страните са договорили за стоките, предмет на договора, със цена в размер на 1 851 128лв. с ДДС, търговска отстъпка в размер на 2% от цената, или 1 814 105,44лв. Видно е от съдържанието на сключените анекси, в чл.2 ал.1 е възпроизведено съдържанието на чл.2 ал.1 от договора, с изключение на търговската отстъпка  върху определената крайна цена. Или, във  всеки анекс в чл.2 ал.1 е определена крайна цена на договорените и посочени в съответното приложение стоки,  като за разлика от чл.2 ал.1 от основния договор, не е предвидена търговска отстъпка, съответно и не е намалена с нея посочената окончателна цена за плащане от купувача. Или, договорените крайни цени за заплащане, не са в отклонение от първоначална стойност, като не  е договорено съответно препращане към чл. 2 ал.1 от рамковия договор, поради което следва извода, че същото е изключено относно конкретния анекс. В допълнение, следва да се отбележи също, че осчетоводената стойност на стоките и услугите по анексите съответства на договора между страните, поради което е налице валидно договорно основание за получаване на цялата цена.

С оглед на изложеното, възражението за прихващане  в размер на  32 466,74 лв., основаващо се на насрещно вземане за горница над дължима по договор цена, начислена и фактурирана без търговска отстъпка върху доставените стоки и услуги по анексите не е възникнало в полза на ответника, поради което същото следва да се остави без уважение. С оглед на наравеният извод, жалбата на ответника „Стройстранс” ЕООД гр.Варна срещу тази част от решението е неоснователна и следва да се остави без уважение, съответно решението -потвърдено.

Относно жалбата на ищеца, срещу частта от решението, с която е уважено възражението за прихващане, със сума в размер на  71 658,30 лева с включен ДДС, преставляваща уважено възражение за прихващане на ответника, представляващо обезщетение  за неизпълнено задължение за гаранционно обслужване на проявени в рамките на 2 годишен гаранционен срок неотстраними скрити производствени дефекти:

По жалбата в тази й част, съдът съобрази следното: Претенцията на ответника се основава на предвидената гаранционна отговорност на гаранта-продавач. Твърденията на ответника са, че част от доставените стоки /таблица л.979/ са доставеи с дефекти, както и че част от монтажните работи /таблица л.978/ са изпълнени некачествено. Съдът е изложил пространни съображения, стъпвайки и на заключенията на СТЕ, кои получени стоки са били доставени с дефекти и кои монтажни работи са изпълнени некачествено, като е определил общата им стойност на 71 658,30лв. и съответно е уважил възражението за прихващане с посочената сума.

Видно от съдържанието на въззивната жалба на ищеца, в същата не са направени оспорвания относно направенитеи констатации от съда по установените количества и видове доставени дефектни стоки и установените от съда некачествено извършени работи.  Предвид изложеното, същите следва да се приемат така, както са установени в процеса, като на основание чл.272 ГПК съдът препраща и към мотивите на окръжния съд, в тази част от обжалваноторешение, които споделя.

Спори се относно възникналата рекламационна отговорност на продавача относно установените доставени с дефекти стоки и съответно отговорността на изработващия, по извършените СМР. Излагат се съображения, че не са налице условията за възникване на гаранционната отговорност на ищеца, по изложени съображения-конкретно, поради неспазен ред на рекламация от страна на купувача, предвиден в сключения между страните договор.

Изложените съображения в жалбата не могат да бъдат споделени. Безспорно, дефектите са установени и продавача е уведомен за тях в предвидения в чл.11 ал.1 от договора  гаранционен срок. Оспорва се твърдението на ищеца за неспазена процедура относно предявявянето на рекламациите-а именно-че същите следва да бъдат предявени в тридневен срок от установяване на недостатъка с прилагане на снимков материал, като това неспазване на условията за предявяване на рекламация, е погасило рекламационната отговорност на доставчика.

От разменената кореспонденция между страните се установява, че с елекронно писмо от 25.07.2014год., управителят на „Стройтранс 2011” ЕООД  М.С* /стр.1004/ до „Мартинели”ООД е представил Справка за „Стоки и материали подлежащи на брак” В писмото е посочено, че в справката  са включени стоки, които са доставени, но са негодни и не могат да бъдат използвани за обичайното им предназначение. Няма данни, доставчикът да е отговорил на това уведомление. С писмо от 02.12.2014год., връчено на 04.12.2014год. купувачът „Стройтранс” ЕООД на основание чл.11 ал.4 от договора за търговска продажба изрично е посочил, че предявява към доставчика рекламации към доставените и монтирани стоки и материали, които са описани подробно в приложение към писмото /стр.1058-1062/. С писмо от 05.12.2014год. „Мартинели”ООД са посочили, че купувачът не може да претендира обезщетение, поради неспазване на реда на рекламациите. В същото писмо са посочили, че в случай, че купувачът преведе дължимата сума от 89 529,11лв., ще бъдат изпратени специалисти, които да констатират в двустранен протокол наличието на дефектите на стоките и последните ще бъдат остранени. С оглед на гореизложеното, съдът не споделя извода на окръжния съд, че купувача не е спазил реда за рекламация. Същият своевременно с писмото от 25.07.2014год. е уведомил доставчика за негодността на посочените в приложената към писмото справка стоки, посочил е, че същите са негодни и не могат да бъдат използвани за обичайното им предназначение. Посочил е също, че съгласно чл.3 ал.4 от договора, ..избаните от купувача стоки , съответстват на първо качество / под което се разбира отлично и най-добро качество/. От представените доказателства се установява, че доставчика не е реагирал на това уведомление за негодност на доставените стоки, респективно не е оспорил същото, не е поискал допълнителни уточнения, не е уведомил писмено купувача, в тридневен срок дали приема предявената рекламация за основателна. По този начин следва да се направи извод, че доставчика не е изпълнил задълженията си, вменени му с чл.11 ал.5 от договора, а именно-в тридневен срок от получаване на рекламацията, да уведоми купувача, дали приема предявената рекламация за основателна. По този начин той е изпаднал в забава в рекламационното производство, поради което не може да черпи права от твърдяната забава на купувача, поради което възражението за прихващане основаващо се на негодност на посочените в него стоки следва да бъде разгледано по същество. Съобразно неоспореното заключение на СТЕ, всички недостатъци на посочените вещи са неотстраними. Съдът посочи, че с въззивната жалба не се оспорват направените в процеса констатации относно  вида и стойността на дефектите на поддлежащи на подмяна стоки, доставени от „Мартинели”ООД. Същите са на стойност в общ размер от 71 658,30лв., поради което следва да се направи извод, че е доказано насрещно вземане на купувача в посочения размер, породено от неизпълненото задължение на доставчика, за гаранционно обслужване на проявените в гаранционния срок неотстраними скрити производствени дефекти и нововъзникнали експлотационни дефекти.

В евентуалност, ако не бъдат споделени изложените съображения, на основание чл.272 ГПК, съдът препраща към мотивите на окръжния съд в тази им част. Предвид изложеното, въззивната жалба на „Мартинели”ООД се явява неоснователна и следв да се остави без уважение.

След извършеното прихващане и на основание чл.104 ал.1 ЗЗД, обезщетението за забава за периода от 23.07.2014год. /когато е поканата за плащане до купувача/  до 08.01.2015год.  върху остатъка от 17 870,86лв.е в размер на 846,35 лв. и следва да бъде уважен в този размер, поради което жалбата на ищеца е неоснователна и в тази й част.

Относно жалбата срещу частта от решението, с която е оставено без уважение възражението за прихващане, със сума в размер на  17607,75 лева с включен ДДС, претендирана като заплатена авансово част от цена на опънати тавани по анекс № 4. Видно от съдържанието наПриложение № 1 към  Анекс № 4, страните са се договорили купувачът да заплати сумата от 33 307,20лв. с ДДС представляваща стойността на доставката и монтажа на опънати тавани на 13 броя описани помещения /стр.77/, като  за всяко от помещенията е определена единична цена без ДДС.В самото приложение е вписана забележка, с която страните са пояснили, че крайната цена за брой е формирана въз основа на предварителни размери, и подлежи на корекция след установяване на реален размер на помещенията. В уточнителната молба  /стр.1185/, относно претенцията от 17 607,75лв. ответникът излага, че определянето на площа на опънатите тавани, които е следвало да се монтират, е направено след извършено замерване от специалисти на ищеца и въз основа на него е извършено договарянето по авекс № 4. В действителност в хотела са монтирани опънати тавани с обща площ,  която е по-малка от договорената в анекса, а цената по същия е платена изцяло. Затова счита, че е грешка в пресмятането на дължимогто изпълнение. Във въззивната жалба се излага, че комплексната СТЕ е установила, че на място в помещенията са монтираи опънати тавани на стойност от 13 676,23лв. с включен ДДС, следователно се получава разлика  в размер на 19 630,96лв. Следователно, възражението в размер на 17 607,75лв. с ДДС е доказано и следва да  бъде уважено. Относно жалбата в тази й част, съдът съобрази следното: Не се оспорва, че доставчика е монтирал съгласно договора окачените тавани. Това обстоятелство се установява от приемо-предавателни протоколи № 62/02.06.2014год. и № 85/05.06.2014год., както и от КСТЕ-стр.1322. Същата, след измереване на място е посочила квадратните метри на монтираните монтираните опънати тавани  е определила стойността на 11 396,86лв. без ДДС. Видно е от съдържанието наАнекс №4, мерната единица не е квадратен метър, а цената е определена като цяло за всяко помещение, коридори, релакс зона и рецепция поотделно-т.е. като обща  сума, включваща доставените материали и монтаж.  Видно е също, че са посочени размерите на отделните обекти, в самото приложение е вписана забележка, с която страните са пояснили, че крайната цена за брой е формирана въз основа на прогнозни размери, и подлежи на корекция след установяване на реален размер на помещенията. В процеса не се твърди, че реалнният размер  на помещенията е различен от посочените размери на помещенията в Анекс № 4. Напротив, видно и от Приложение № 2 на КСТЕ /стр.1328/, посочената квадратура на помещенията, предмет на Анекс № 4 отговаря на посочената квадратура в анекса, без никакви установени при замерването отклонения. Предвид изложеното, не е възникнало условието, за корекция на определените в Анекс № 4 цени.  В допълнение, следва да се отбележи и следното: В проведеното съдебно заседание на 14.01.2016год., вещите лицаот КСТЕ сочат, че част от тавана е изпълнен като окачен таван с гипс-картон. Според вещите лица, няма проект, в който да е предвидено покриването на целия таван с опънато платно, или комбинация с гипс-картон. В писмения отговор на исковата молба, извършения монтаж на окачените тавани не е посочен като некачествено извършен, или извършен в отклонение на договореното между страните, понеже извършените СМР-та не са претендирани в  т.3 от възраженията за прихващане-Рекламация по договора за търговска продажба.  Следователно, извършения монтаж на окачените тавани според ответника е извършен качествено, като както се посочи, претенцията се основава на по-малко монтирани квадратни метри опънати тавани. Изложи се по-горе,  че мерната единица по Анекс № 4 не е квадратен метър опънат таван, а страните са се договорили за крайна цена на всеки един от посочените в него обекти, които са приети без рекламации, поради което  разликата в квадратните метри опънат таван е без значение.

Предвид изложеното, съдът намира възражението за прихващане в размер на 17 607,75лв. за неоснователно, респективно жалбата срещу тази част от решението е еноснователна и следва да се остави без уважение, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд в тази им част, които споделя.

Относно жалбата срещу частта от решението, с която е оставено без уважение възражението за прихващане, с насрещно вземане за  сума в размер на 56 884,08лв. с включен ДДС, претендирана като стойност на заплатени авансово, но неизвършени СМР и недоставени стоки: В т.6 от писмения отговор се излага, че „Мартинели”ООД не е доставил някои стоки и не е извършил някои СМР които са били договорени в договора и анексите към него, като се твърди, че цената за тях е платена от ответното дружество. Общата стойност според ответника на недоставените стоки и на неизвършените СМР, чиято цена е заплатена, е в размер на 47 403,40лв. без ДДС и 56 884,08лв. с ДДС. Като изправна страна, поради късното изпълнение, е развалил договора относно посочените в приложение № 4 от договора  на ИМ, като претендира връщане на заплатената цена.

Относно това възражение за прихващане, съдът съобрази следното: Според неоспорените СТЕ и ССЕ, стойността на разликите от неизвършените от „Мартинели”ООД дейностти и недоставени стоки са в размер 56 884,08лв. с ДДС. Вещите лица по неоспорената КСТЕ са установили, че описаните като неполучени доставки, представляват облицовки /ламперии и паркет/, са налични при купувача, но не са монтирани на място. Всички стоки /посочени в т.4 в от заключението/ са протоколирани като приети, но не са изпълнени на място монтажните услуги поради липса на свободни площи за това. Следва да се отбележи, че така посочените стоки, немонтирани поради липса на място, не освобождават купувача от тяхното заплащане, понеже същите за заявени от него и са доставени в изпълнение на така направените от него заявки. А според чл.3 ал.1 от договора, с подписването на договора /респективно с конкретния Анекс/, описаните в приложенията стоки, съответно и техните размери и особеностти, става окончателен и не подлежи на промяна. Предвид изложеното, дори и част от стоките да са заявени в повече, от това не може да възникне отговорност за доставчика, за връщане на заплатената цена.

Съдът изложи съображения, чрез които прие за основателна претенцията на ищеца, респективно прие, че ответникът е в забава, поради неплащане на цялата договорена цена, съобразно сключения договор, както и поради неоснователния отказ на купувача да приеме предлаганите му стоки. От така установената неизправност на ответника, следва да се направи извод, че спрямо него не е възникнало основание за упражняване на право за разваляне на  сключения договор относно посочените стоки и СМР, респективно, не е възникнало и правото му да иска връщане на заплатената цена.

Предвид изложеното, съдът намира възражението за прихващане в размер на 56 884,08лв. за неоснователно, респективно жалбата срещу тази част от решението е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд в тази им част, които споделя.

Относно жалбата срещу частта от решението, с която е оставено без уважение възражението за прихващане с насрещно вземане, за сума в размер на  16 200лева с включен ДДС, претендирана като заплатена на отпаднало основание по Анкс № 25:

Видно от писмения отговор, претенцията се основава на договорено според ответника намаление с Анекс № 94/01.07.2014год. на цената на позиция „таван-дървена ламперия” по анекс № 25/18.12.2013год.

От представеното копие на Анекс № 94 /1075/2014год./ се установява, че същият не е подписан от двете страни. От представеното копие от електронно писмо стр.1076, е видно, че Анекс № 94 е предложение на доставчика „Мартинели”ООД до купувача, като няма данни, както се посочи, същото да е прието от купувача. Напротив, от показанията на свидетелката Р* К* Р*, която като юристконсулт на ищеца е изпратила писмото, се установява, че предложената отстъпка е била във връзка с комплексни преговори, по които страните не са постигнали съгласие. В подкрепа на това е и обстоятелството, че не се установява, купувачът да е заявил писменото си съгласие по предложението, съдържащо  се в Анекс № 94. Предвид изложеното, не се установява основание да се приеме, че страните са постигнали съгласие за изменение на определените цени в Анекс № 25/18.12.2013год. Възражението за прихващане със сумата от 16 200лв. с ДДС, е неоснователно и следва да се остави без уважение.

Относно жалбата срещу частта от решението, с която е оставено без уважение възражението за прихващане, с насрещно вземанес  претендирана от купувач сума от 10267,53 лева, представляваща обезщетение за вреди, изразяващи се в разходи по поемане за сметка на хотела чрез туроператори  на разлика в цената на нощувки по резервации за хотел „ТЕРМА ПАЛАС“ и заместващо го настаняване в други хотели („АДМИРАЛ“, „МЕДИЯ“, „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ и „БОЛЕРО“) на пренасочени клиенти на хотела в периода от 06.06.2014г. до 30.06.2014г., поради невъзможност за настаняване в обект, останал негоден за ползване по предназначение поради забавата на продавача при изпълнение на договора за доставка на мебели и хотелско оборудване в рамките на договорения срок до 15.04. 2014г., както и срещу частта от решението, с която е оставено без уважение възражението за прихващане с претендирана от купувача сума от 4662,18 лева, представляваща начислена неустойка за забавеното изпълнение на продавача по договора за доставка на мебели и хотелско оборудване в рамките на договорения срок, за периода от 15.04.2014г. до деня на всяка отделно получена със забава доставка.

Изложиха се съображения по основния иск, както и по възраженията за прихващане, че не се установява забава на доставчика, поради което и позоваването на такава забава е неоснователно, респективно не е възникнала отговорноста на ищеца за обезщетение за вреди, съответно за заплащане на договорена мораторна неустойка.

Жалбата на „Стройтранс 2011” ЕООД в тази й част е неоснователна и следа да се остави без уважение.

Предвид изложеното, жалбите на въззивниците са неоснователни и като такива следва да се оставят без уважение.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК съдът препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, които споделя. С оглед изхода на спора, разноски не се присъждат.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд

 

                                                            Р  Е  Ш  И

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 205 от 31.03.2016 г. постановено по търговско дело № 44 по описа на Варненски окръжен съд, търговско отделение за 2015год.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен  срок от съобщението.

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

                                                                                                   2.