ОПРЕДЕЛЕНИЕ

486

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 26.07.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                         ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров в.т.д.№ 434 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Варна бизнес сървисиз“ ЕООД - гр.Варна, представлявано от Галина Тодорова Чолакова, срещу  решение №543/06.07.2018 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №763/2018 г.

Частната жалба е недопустима.

С обжалваното решение е отменен отказът на длъжностното лице при Агенция по вписванията и му е указано да впише заявените за вписване от „Варна бизнес сървисиз“ ЕООД - гр.Варна обстоятелства. Съгласно чл.25, ал.1 – ЗТРРЮЛНЦ само отказите за вписване подлежат на обжалване пред окръжния съд. От това следва, че само потвърдените от окръжния съд откази за вписване подлежат на обжалване пред апелативния съд по реда на чл.25, ал.4  от същия закон. Съгласно ал.5 при отмяна на отказа съдът постановява решение, с което дава задължителни указания на агенцията да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване, като й изпраща решението заедно с документите във връзка с вписването, заличаването или обявяването. В този случай законът не предвижда възможност за обжалване на решението на съда, тъй като с него жалбата е уважена и целеният от жалбоподателя резултат е постигнат. Освен това жалбата срещу решението е подадена чрез бившия вече управител Г*Т* Ч*, докато заявлението и жалбата срещу отказа до окръжния съд изхожда от новия управител  М* Г* Д*, която е именно легитимирана да заяви за вписване настъпилите промени по партидата на дружеството в търговския регистър.

Ето защо, производството по подадената частна жалба е недопустимо и следва да бъде прекратено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПРЕКРАТЯВА  производството по в.т.д. №434/2018 г. на Апелативен съд Варна-ТО.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението с частна жалба пред ВКС на РБ.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.