Р Е Ш Е Н И Е

 329

      

 27.11.2013 г.,гр. Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на тринадесети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдията Кристияна Генковска в.т. дело № 435 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е след отменително решение на ВКС № 32/17.06.2013г. по т.д. № 685/12г. по описа на същия съд – ІІ т.о., с което на осн. чл.293,ал.3, вр.ал.2 ГПК е отменено решение № 96/17.04.2012г. по в.т.д. №111/12г. на ВАпС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

    Пред настоящата инстанция ЕТ « Деси- Тончо Вълчев», сед. гр.Раднево поддържа въззивната си жалба срещу решение № 238/27.12.2011г. по т.д. № 198/11г. на ДОС , с което е отхвърлен предявеният иск на ЕТ за откриване на производството по несъстоятелност на «Семена – Добрич»АД, гр.Добрич, обявяване неплатежоспособността на дружеството , алтернативно на неговата свръхзадълженост.

    В жалбата се навеждат оплакавния , че ответникът- длъжник не е доказал погасяване на установеното от ищеца вземане чрез прихващане . Поради което е налице нередовност на водените от АД счетоводни книги. Установава се спиране на плащанията на длъжника към всички свои кредитори. Налице са петдесет изпълнителни дела , по които принудително се изпълнява върху имущество на длъжника, т.е. продават се дълготрайни материални активи на дружеството. Което не може да се приеме за подобрение във финасовото състояние на длъжника. Интересите на всички кредитори не могат да се охранят в рамките на отделните индивидуални изпълнителни производства , а само под надзора на синдика и общото събрание на кредиторите в рамките на производство по несъстоятелност. Заключението на ССЕ установява трайна тенденция към намаляване на коефициента на обща ликвидност под 1 за 2008,2009,2010г., а нарастването му над 1 за 2011г. се дължи на сключване на споразумение със свързани лица задълженията към тях от краткосрочни задължения да преминат в графа дългосрочни. Коефициентът на абсолютна ликвидност показва , че дружеството няма никакви бързоликвидни следства за погасяване на задълженията си. Цялостният анализ на финансовото състояние на длъжника установява , че спирането на плащанията не е временно. Моли се за отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго , с което се обяви неплатежоспособността на длъжника , респ. свръхзадължеността, да се определи началния им момент, да се открие производство по несъстоятелност на длъжника и да се обяви същия в несъстоятелност. Претендира разноски в порцеса.

    Възизваемата страна «Семена Добрич»АД , гр.Добрич оспорва основателността на въззивната жалба. Оплакавнията по жалбата противоречат на събраните по делото доказателства. Оспорва се наличието на изискуемо парично задължение в полза на ищеца спрямо ответника. Направеното възражение за извършено извънсъдебно прихващане е основателно, предвид доказването на вземането на АД спрямо ЕТ за неустойки по двата договора между тях. Дружеството води редовно счетоводство и не е спряло плащанията. Разполага с достъчно активи да погаси задълженията си към кредитори без опасност да се увредят интересите на последните. Моли да се остави без уважение въззивната жалба и да му бъдат присъдени сторените разноски.

    ВнАС намира следното:

    Пред ДОС е подадена искова молба по чл.625 ТЗ от ЕТ « Деси - Тончо Вълчев» , в която се твърди , че ищецът има ликвидни и изискуеми вземания спрямо длъжника «Семена Добрич»АД въз основа на два договора за изработка на семена в размер на 275460,48лв. – незаплатено възнаграждение за предадена продукция и 90 929,23лв. – обезщетение за забавено плащане. Ответникът не е в сътояние да изпълни тези си задължения и не разполага с дотатъчно имущество за това. Моли да бъде постановено решение по чл.630 , ал.2 ТЗ. Допълнително изразява становище , че е оспорил твърдяното от ответника вземане на последния срещу ищеца за неустойка по двата договора. Такова не е възникнало , а ако е възникнало е погасено по давност.

    Ответникът оспорва иска като прави възражение за извършено от него извънсъдебно прихвъщане, поради което ЕТ не се легитимира като кредитор с ликвидно и изискуемо вземане по търговска сделка спрямо АД. Финансовото състояние показва тенденция към стабилизиране и възможност да обслужва задълженията си към всички кредитори.

    ВнАС като взе предвид становищата на страните, събраните доказателства и приложимите правни норми намира за установено следното:

    Предвид представените два договора за изработка на семена по възлагателно производство, издадените фактури № 647/15.07.2008г. и № 689/28.08.2008г. и отразяването им в счетоводството и на двете страни и съобразно констатирано от вещото лице и изразено като становище от страните /съобразно заключение на ССЕ пред настоящата инстанция/, се доказва възникнало в полза на ЕТ парично вземане спрямо АД с главница 275 460,98лв.

    Длъжникът «Семена Добрич»АД е противопоставил възражение за извънсъдебно прихващане, като ищецът не оспорва получаването на нотариалната покана за същото, а и това се установява от изпратения от него писмен отговор , с който оспорва възникването на задължение за заплащане на неустойка в размер на 502964,77лв. Тъй като в настоящето производство по реда на чл.625 ТЗ не се решава със сила на пресъдено нещо дължимостта или не на едно претендирано вземане, то и настоящият съд не е компетентен да изследва всички релевантни за възникването на твърдяното задължение за неустойка факти : налице ли е неизпълнение на задължение по договора, предвидена ли е в този случай договорна клауза за неустойка ,в какъв размер и пр. В производството по молба на кредитор на осн. чл.608,ал.1 ТЗ е необходимо последният да установи съществуването на ликвидно и изсикуемо вземане в своя полза спрямо длъжника произтичащо от търговска сделка. Следователно макар и да не е установена ликвидността и изскуемостта на вземането за неустойка, въвеждането на това възражение за извършена материална компенсация прави спорно съществуването на вземането, което ищецът твърди по исковата молба.

    Неоснователно е възражението на ЕТ «Деси – Тончо Вълчев» , че вземането за неустойка е погасено по давност. Видно от двата договора изпълнението започва най-късно към 30.10.2007г. А съобразно двете процесни фактури от 15.07.2008г. и 28.08.2008г. е приключило към този момент. Въвеждането на възражение за извършено извънсъдебно прихващане е направено от ответника в първото по делото с.з. на 15.07.2011г., т.е. в рамките на предвиденият три годишен давностен срок по чл.111, б.б ЗЗД.

    Отделно от липсата на горепосочената в мотивите изискуема предпоставка по чл.625 вр. чл.608 , ал.1 ТЗ ВнАС намира , че следва да бъде направен и анализ на финансово-икономическото състояние на търговеца-длъжник.

    От заключенито на ССЕ , изслушано пред настоящата инстанция , кредитирано от съда като обективно и компетентно дадено и съобразено с актуалното състояние на «Семена Добрич»АД се установява следното:

    Последното плащане от АД на ЕТ «Деси-Тончо Вълчев» е за сумата от 74 772 лв. от 08.09.2008г., като след това в счетоводството на дружеството са отразени фактура № 664/29.12.2008г. за вземане за неустойка в размер на 495 360,50лв. с ДДС и КИ № 666/29.12.2008г. на стойност «- 145 128,02лв. с ДДС», с което е сторнирана неустойка по двата процесни договора.

    Вещото лице установява общ размер на съществуващи към 30.09.2013г. задължения на «Семена Добрич»АД към други кредитори възлизащ на 1492858,91лв. Най-старо като момент на възникване и най-голямо като размер е задължение на ответника спрямо «Дж БИ Ем Холдинг» АД / свързано лице/ в размер на 1 044 006,85лв.

    При анализ на тенденцията на изменение на задълженията за периода 2009-2013г. се констатира намаляване на общия размер на задълженията от 5589000 лв. през 2009г. до 1 489 000лв. през 2013г. Намаляват както дългосрочните , така и краткосрочните задължения. Особено последните, дори и да се разгледа периодът след сключване на споразумението със свързани лица за преминаване на част от задълженията от краткосрочни към дългосрочни, видно от показателите за 2011г.,2012г. и 2013 г. те са намалели от 1 279 000 лв. до 315000лв. Възражения за записванията за периода 2011г.-2013г. ищецът не е направил при изслушане на заключението от ВнАС. След 2010г. изцяло са погасени задълженията към финансови предприятия. Налице е съществен спад в размера на задълженията към доставчици, персонал , данъчни задължения и други задължения.

    Горният извод относно съществуващата тенденция на намаляване на задълженията се потвърждава от представените пред настоящата инстанция писмени доказателства – справка за прекратени изпълнителни дела , изходяща от ЧСИ Слави Сербезов с район на действие РС-Добрич и счетоводна справка. Видно от последните към 29.06.2012г. са прекратени 13 изпълнителни дела, като по тях са събрани от дружеството за погасяване на негови задължения суми в размер общо на 1 735 956 лв. Като същевременно АД само е изплащало задължения към контрагенти за периода 30.09.2011г. – 31.08.2013г. в размер на 599611лв.

    Вещото лице отчита реализирането от дружеството на отрицателни финансови резултати от дейността през изследвания период. След 2010г. се е пристъпило към продажба на ДМА за покриване на загубите и задълженията. Въпреки това през целия изследван период и към момента на изготвяне на експертизата дружеството не е декапитализирано, нито свръхзадлъжено. Към 30.09.2013г. «Семена Добрич»АД има краткотрайни активи на обща стойност 2 528 000 лв., като съществен дял принадлежи на вземанията от клиенти и доставчици в размер на 1 816 000 лв. Останалите 148 000 лв. са вземания от предприятия от група, а 564 000лв. парични средства. Според счетоводна справка / л.17-18 по делото на ВнАС/ структурата на краткосрочните вземания разкрива значителен дял на депозити / 567 263 лв. / и лихви по депозити / 120 780,50лв./ , като и предприемане на действия по събиране на вземания по съдебен ред. Като за периода 30.09.2011г.-31.08.2013г. са заведени искове срещу контрагенти за суми в размер на 703 157 лв. общо. По отношение на депозитните сметки следва да се има предвид , че е налице прекратяване на изп.дела срещу «Семена Добрич»АД,респ. вдигане на запорите върху сметките му.

    На фона на горните обсъждания изчислените от вещото лице коефициенти на обща , бърза и незабавна ликвидност бележат за периода 2009г.-2013г. тенденция към стабилност и увеличение като от 2011г.  първите два от тях са над 1 , а по настоящем около 8 и 1,79 коефициент на незабавна ликвидност към 30.09.2013г.

    Тази фактическа установеност налага извод за липса на спиране на плащанията на «Семена Добрич» АД към свои кредтори / несвързани лица/ по търговски сделки . Неплащането към ищеца е в резултат на упражнено право на АД да погаси задължението си с насрещно вземане. Плащанията към кредитори са както в рамките на преприети индивидуални изпълнителни производства, така и доброволно от длъжника. Същевременно това дружество генерира приходи. Следователно то е в състояние да обслужва задълженията си чрез налични и реално ликвидни активи, без да са застрашени интересите на кредиторите . Притежава имущество , което е достатъчно да покрие паричните му задължения.

    Поради което не се доказват хипотезите на неплатежоспособност и свръхзадълженост.   

    Обжалваното решение на ДОС следва да се повърди.

    В полза на въззиваемата страна следва да се присъдят само доказаните към последното с.з. като извършени разноски пред настоящата инстанция, а именно – 300лв. заплатено възнаграждение за вещо лице и още 360лв. определено от съда в допълнение в последното с.з. като окончателно възнаграждение за вещо лице. В представеният договор за правна помощ е посочен размер на уговорено адв.възнаграждение и начин на неговото плащане. Но не са ангажирани доказателства към това с.з. , когато приключва съдебното дирене и устните състезания , че претендираният размер на адв.възнаграждение е заплатен. Едва с молба от 18.11.2013г. е представено доказателство за заплатен на същата дата , т.е. след провеждане на последното по делото с.з. , адв.хонорар.

    Водим от което , съдът

 

             Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 238/27.12.2011г. по т.д. № 198/11г. на ДОС.

    ОСЪЖДА ЕТ «ДЕСИ-ТОНЧО ВЪЛЧЕВ», сед. и адрес на управление гр.Раднево, ул. «Магда Петканова» № 47, представлявано от Тончо Вълчев Тонев ЕГН **********, да заплати на «СЕМЕНА ДОБРИЧ»АД, ЕИК 124013530, сед. гр.Дорич, представлявано от изп.директор Иван Михайлов, съд. Адрес : гр.София , ул. «Хан Крум» № 25, «Добрев и Люцканов «АД , чрез адв. К.Й., сумата от 660лв. , представляваща извършени от последното разноски пред настоящата инстанция , на осн. чл.78 , ал.3 ГПК.

    Решението може да се обжалва пред ВКС в едноседмичен срок от  съобщението.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: