Р Е Ш Е Н И Е

 

208 /Варна, 29.08.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН    ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 435/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТРРЮЛНЦ и е образувано по жалба от „ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО – СС“ ЕООД – гр.Силистра против решение № 71/04.07.2018 год., постановено по т.д.№ 97/2018 год. по описа на СОС, с което е потвърден отказ на Авп рег.№ 20180611144953, постановен по заявление № 20180611144953.

Предявената жалба е редовна и е насочена против подлежащ на обжалване съдебен акт. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред СОС е с правно основание чл.25 от ЗТР.

Пред Агенция по вписванията, ТР е депозирано заявление обр.А4 с вх.№ 20180611144953 на заявител „ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО – СС“ ЕООД – гр.Силистра за вписване промени в обстоятелствата по партидата на търговеца, а именно промяна във фирменото наименование на търговеца, изразяващо се в отпадане на добавката „ в несъстоятелност“.

Видно от представените писмени приложения, претендираната промяна е обоснована с постановяване на Решение № 113/06.12.2017 год., постановено по т.д.№ 22/2016 год. по описа на СОС, с което е прекратено производството по несъстоятелност на ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО – СС“ ЕООД, на основание чл. 740, ал.2 ТЗ – одобряване на извънсъдебно споразумение. Съдебният акт е вписан в ТР и съобразно официалните отбелязвания понастоящем е влязъл в законна сила.

Съобразно извършената от съда служебна справка в ТР, търговецът е обозначен с добавката „в несъстоятелност“.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

С обявяването на търговеца в несъстоятелност по реда на чл. 710 ТЗ, фирменото му наименование се променя чрез добавката „ в несъстоятелност“. Сочената промяна настъпва без нарочен съдебен акт, по силата на закона – чл.9 ТЗ. С попълването на поле 910 „Обявяване в несъстоятелност“ в ТР,  добавката автоматично се генерира към вписаното фирмено наименование на търговеца в ТР.

Прекратяването на производството по несъстоятелност, вкл. и вследствие на одобрено извънсъдебно споразумение с кредиторите, води до отпадане на правните последици и наложени ограничения от специалното съдебно производство.  Органите на търговеца възстановяват пълния си обем правомощия,  а наложените запори и възбрани се вдигат / по аналогия от чл.641 ТЗ/. В този случай, независимо, че не е изрично посочено в закона, търговецът следва да възстанови и фирменото си наименование. Възстановяването следва автоматично, с влизане в сила на съдебния прекратителен акт и се извършва служебно от длъжностното лице по регистрация.

Наличието на добавката „в несъстоятелност“ във фирменото наименование на търговеца въпреки прекратеното производство по несъстоятелност обуславя наличието на грешка в ТР, изразяваща се в несъответствие между статута на търговеца и императивно предвидено в закона съдържание на наименованието му. Същата обаче подлежи на отстраняване чрез нарочно заявление по реда на чл.96б и следв.  от НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Заинтересованото лице може да подаде специално искане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, в което се посочва номерът на вписването по чл. 72, ал. 1 и грешката, съответно пропускът.

Настоящото производство е инвокирано по заявление на заявителя за промяна във вписаните обстоятелства, а не за отстраняване на допусната грешка. Приложението на чл.9 ТЗ се осъществява служебно от ДЛР, а не по заявление на търговеца. При условие, че е налице бездействие, същото следва да бъде отстранено чрез нарочно предвидения ред в ЗТР, който заявителят не е спазил.

На посоченото основание, обжалваното решение следва да бъде потвърдено. Заявителят има качеството на заинтересовано лице и може да подаде искане за отстраняване на грешки в ТР съобразно изложените мотиви на съда.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 71/04.07.2018 год., постановено по т.д.№ 97/2018 год. по описа на СОС, с което е потвърден отказ на Авп рег.№ 20180611144953, постановен по заявление № 20180611144953.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: