О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

501………, Гр.Варна, ………. 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, Втори състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян ч.в.т.д. № 436 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 258 и сл. ГПК. Образувано е по въззивна жалба на Д.Х.Й. от гр. Варна (вх. № 4132/29.06.2015г.) срещу решение № 374/19.03.2015г., постановено по т.д. № 2380/2013год. по описа на ОС – Варна и частна жалба подадена от ЦКБ АД гр. София (вх. № 4130/29.06.2015г.) срещу определение № 1641/08.05.2015г., постановено по т.д.№ 2380/2013 год. по описа на ОС – Варна на основание чл. 248 ГПК.

След проверка редовността на жалбите, съдът установи, че въззивната жалба на Д.Х.Й. не отговаря на изискванията на чл. 261, т. 2 ГПК с оглед липсата по делото на доказателства за представителната власт на адв. Й.. В този смисъл, нередовен се явява и подаденият от въззивницата отговор на частна жалба на ЦКБ АД гр. София срещу определение по реда на чл. 248 ГПК. В случай, че адв. Й. е действал без представителна власт, то осъществените от същия действия по процесуално представителство (в т.ч. и за подаване на въззивната жалба и отговор на жалби) следва да бъдат потвърдени по надлежния ред по смисъла на чл. 101 ГПК.

Констатираните нередовности на въззивната жалба и на отговора на частната жалба обуславят нередовността на производството по в.т.д. № 436/15г. по описа на ВАпС. Това налага производството по делото да бъде прекратено, а преписките по въззивната жалба на Д.Х.Й. и частната жалба на ЦКБ АД гр. София върнати на администриращия съд за предприемане на необходимите действия по привеждането им в съответствие със законовите изисквания.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 436 по описа на ВАпС за 2015 г..

ВРЪЩА  делото на ВОС за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: