Р Е Ш Е Н И Е

274/13.12. 2017 год.                           гр.Варна

           В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  01.11.2017 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

 ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

            ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

при секретаря Десислава Чипева,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 437  по описа за  2017  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК. Производството е по реда на чл. 258 ГПК и е образувано на основание въззивни жалби  срещу Решение № 289/26.04.2017год. по т.д. № 1617/2017год. ВОС с което къдът е Приел за установено, че в отношенията между страните,  вземането на „МАРГО 77” ООД, ЕИК 200904174, гр. Кърджали срещу длъжниците „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД, ЕИК 103909948 гр. Варна, „ДЖЪНГЪЛ” ООД, ЕИК 148053387 гр. Варна и Р.С.С., ЕГН ********** ***, в размер на 565 570 лева, инкорпорирано в запис на заповед от 16.07.2010г. за сумата от 600 000 лева, обезпечаващо договор за паричен заем от 01.07.2010г. за сумата 500 000 лева и изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 1728/2012г. по описа на РС Търговище, е несъществуващо и недължимо, по предявен от „ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Варна, в качеството му на присъединен взискател, иск по чл. 464, ал. 1, вр. чл. 124 ГПК: Осъдил е всеки от ответниците:: „МАРГО 77” ООД, ЕИК 200904174, гр. Кърджали, „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД, ЕИК 103909948 гр. Варна, „ДЖЪНГЪЛ” ООД, ЕИК 148053387 гр. Варна и Р.С.С., ЕГН ********** *** да заплати на ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Варна, сума в размер на 7705 лева, разноски в производството, на осн. чл. 78 ал.1 от ГПК.

Недоволни от решението са останали ответниците по делото. Във въззивната жалба на „Марго 77“ООД, гр.Кърджали, представлявано от управителя М П, са изложени съображения за недопустимост на решението, поради липса на правен интерес на ищеца „Вип България Инвест“ЕООД от предявяване на иск по чл.464 ал.1 ГПК срещу длъжника Р.С., на когото ищецът не е кредитор. Решението е недопустимо и поради завеждане на иска като частичен, както и поради неясното формулиране на исковата молба, понеже не става ясно и кое вземане следва да се установи в производството-дали това вземане в размер на 500 000лв. по договор за заем от 01.07.2010год., вземането на сумата от 600 000лв. по запис на заповед от 16.07.2010год., или вземане в размер на 600 000лв. по заповед за изпълнение на парично изпълнение и изп.лист по ч.гр.д.№ 1728/2012год. на РС-Търговище.

В условие на евентуалност, счита решението за  неправилно- поради допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, а именно: Съдът не е съобразил, че ищецът е представил копие от декларация от управителя на „Марго 77“ООД, че ответника Р.С. не  дължал суми по договора за заем и ЗЗ, а при направеното оспорване от въззивника, съдът е следвало да задължи ищеца да представи оригинала на декларацията, което съдът не е сторил, като при непредставяне на декларацията се приложи разпоредбата на чл.161 ГПК. За това счита, че декларацията е доказателство, което не е следвало да се разглежда, като подлежащо на изключване на основание чл.191 ГПК. Освен това, от текста на същата не следва извода, че Р.С. не е бил задължено лице по договора за заем, съответно по ЗЗ.

Развити  са съображения и за неправилност на решението поради необоснованост на същото. С жалбата се иска неговото обезсилване, евентуално отмяна и постановяване на ново, с което искът да бъдат отхвърлен, по изложените по-горе и в жалбата съображения.

Срещу решението са постъпили жалби и от „Джънгъл“ООД и от Р.С.С., които са изложили  сходни с изложените с въззивната жалба на „Марго 77“ООД оплаквания, относно недопустимостта и неправилността на обжалваното решение. Допълнително в жалбите са изложени съображения, че по изпълнително дело  № 20127130400281 на ЧСИ Л.Тодорова не следва да се счита за присъединен кредитор, въпреки конституирането му като такъв. В подкрепа на това становище се сочи, че Р.С. не е имал качество на длъжник спрямо присъединилия се взискател  „Вип България Инвест“ЕООД. За това и предявеният от дружеството иск по чл.464 ал.1 ГПК се явява недопустим, тъй като не е налице идентичност между длъжниците на първоначалния и присъединилия  се взискател.

С жалбите се иска решението да бъде обезсилено, евентуално   отменено като неправилно и постановено друго,  с което предявените искове да бъдат отхвърлени.

Жалбите отговарят на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и са допустими.

С писмен отговор на процесуален представител на въззиваемата страна, жалбите се оспорват като неоснователни, по изложени съображения.

В съдебно заседание въззивникът Р.С.С. лично, или чрез процесуаленпредставител не е взел участие и не е изразил становище по жалбата.

              Въззивните жалби на останалите въззивници се поддържат чрез процесуални представители. Въззивната жалба на „Марго 77“ООД се поддържа и чрез писмени бележки на процесуален представител.

Жалбите  отговарят на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и са допустими.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбите и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Производството е образувано по иск с правно основание чл. 464, ал. 1, вр. чл. 124 ГПК от „ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Варна, за установяване в отношенията между страните, че вземането на „МАРГО 77” ЕООД, гр. Кърджали срещу длъжниците „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД, гр. Варна, „ДЖЪНГЪЛ” ООД, гр. Варна и Р.С.С.,***, в размер на 565 570 лева, инкорпорирано в запис на заповед от 16.07.2010г., обезпечаващо договор за паричен заем от 01.07.2010г. и изпълнителен лист по ч.гр.д. № 1728/2012г. по описа на РС Търговище, е несъществуващо и недължимо.

Ищецът излага, че е кредитор на ответниците „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД и „ДЖЪНГЪЛ” ООД, за парично вземане в размер на 600 000лв.  и е присъединен взискател по изп.д.№ 20127130400281 на ЧСИ № 713 Люба Тодорова, по което взискател е и първият ответник „МАРГО 77” ЕООД. Във връзка с предприетото изпълнение, част от горепосочената сума  в размер на 34 430лв. е платена от дружествата длъжници на „Марго 77“ООД, поради което предявява иск за сумата от 565 570лв., представляваща разликата между пълния размер на вземането по ЗЗ и изплатената част от  него. По посоченото изпълнително дело солидално задължени длъжници към първия ответник са:- „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД, гр. Варна, „ДЖЪНГЪЛ” ООД, гр. Варна и Р.С.С.

Към момента  са висящи още две изпълнителни дела с предмет паричните вземания на взискателите по цитираното изпълнително дело. Първото е по изп.д.  201227180403829 по описа на ЧСИ С.Данова с длъжник „Варна Парадайс“ООД, а второто е по изп.д. № 201227180400876 по описа на ЧСИ С.Данова с длъжник „Джънгъл“ООД. Тези дела са образувани по молба на ищеца, а като взискаетел е присъединен първия ответник „Марго 77“ООД. Излага, че Р.С.С. не е  длъжник на ищеца, но поради това, че е солидарно задължен към първия ответник по вземането на последния към длъжниците на ищеца, е пасивно легитимиран по иска.

 Твърди, че основание на вземането на кредитора „МАРГО 77” ЕООД срещу неговите длъжници - ответниците „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД, „ДЖЪНГЪЛ” ООД и Р.С.С., е по Запис на заповед от 16.07.2010 г. с падеж 22.07.2010год.,  по силата на който двете дружества солидарно са се задължили да платят без протест на „Марго 77“ООД, сумата в размер на 600 000лв. ЗЗ обезпечава договор за паричен заем от 01.07.2010 г. Първият ответник въз основа на ЗЗ е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение, за което е издадена заповед за изпълнение № 1019/19.10.2012 г., влязла в сила и изпълнителен лист по ч.гр.д. № 1728/2012 г. по описа на РС Търговище. Твърди, че вземането на „МАРГО 77” ООД в размер на 600 000лв., инкорпорирано в ЗЗ от 16.07.20010год., за чието събиране са издадени заповед за изпълнение и изпълнителен лист не съществува. Сочи, че са налице нови факти, сочещи, че вземането не съществува, респективно, за липсата на каузална сделка, обезпечена със ЗЗ. Като такива сочи следните нови факти:

Вземането по договора за паричен заем не съществува, тъй като никой от заемателите не е получавал сума по този договор, което се установява от:

-Влязла в сила присъда по споразумение № 86/27.06.2014 г. по НОХД № 477/2014 г. по описа на РС- Търговище, с което е прието че Р.С. пред надлежен орган на властта съзнателно е потвърдил неистина, че лично е взел сумата от 200 000 лв. във връзка с договор за паричен заем от 01.07.2010 г.;

-Присъда № 4/06.02.2015 г. по НОХД № 816/2014 г., потвърдена с решение № 38/24.04.2015 г. по ВНОХД № 37/2015 г., с която е прието че  Т К пред надлежен орган на властта съзнателно е потвърдил неистина, че лично е взел сумата от 300 000лв. и, че Р.С. лично е взел сумата от 200 000 лв. във връзка с договор за паричен заем от 01.07.2010 г.;

-Със същата присъда  Т Д К  е признат за виновен и в това, че в качеството си на управител съзнателно е действал против интересите на „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД и „ДЖЪНГЪЛ” ООД и е подписал договор за паричен заем  в размер на 500 000лв.и е издал запис на заповед за сумата от 600 000лв. , и от деянието са са настъпили значителни щети в размер на 6 00 000лв. за дружествата; 

-Влезли в сила съдебни решения за отхвърляне на молбите на „МАРГО 77“ ООД по чл. 625 ТЗ за откриване на производства по несъстоятелност на длъжниците ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД /т.д.№  2844/2012 г. на ВОС/ и „ДЖЪНГЪЛ” ООД /т.д.№ 2843/2012 г. на ВОС/, в които е прието, че не се доказва съществуването на вземане на „МАРГО 77“ ООД по каузалната сделка, обезпечена със записа на заповед.

Ищецът твърди, че в посочените производства, въпреки заявените  и обявени в ТР нулева търговска дейност и баланси и отчети за 2009-2011год., за да докаже наличие  на средства и възможност да предостави заем на другите ответници,  подробно излага факти сочещи към неистинност на представени в производствата по несъстоятелност документи-договор за поръчка между „МАРГО 77“ ООД, и ООО “Прогрес“ за сумата от 200 000лв. и договор за заем с „КТМ“АД в размер на 300 000лв., представени като доказателства за установяване произхода на заемните средства в размер на 500 000лв., които са предоставени на длъжниците по процесния договор за паричен заем от 01.07.2010 г., обезпечен с ценната книга от 16.07.2010 г.

Относно първото дружество твърди, че същото е било регистрирано една година след договора за заем, а относно второто-същото за 2010год. е осчетоводило вземания само за 116 000лв.

Излага също, че според заключенията на вещите лица по проведените счетоводни експертизи за финансовото състояние на дружествата в производствата по несъстоятелност, че сумата от 600 000лв. не е осчетоводена от никое от дружествата-ответници.  Позовава се също и на декларация от 01.07.2010 г., приложена по НД № 139/2014 г. на РС-Търговище, от управителя на „МАРГО 77“ ООД - М П, в която същата е заявила, че Р.С. не дължи на дружеството суми по договора за заем и по записа на заповед.

В обобщение твърди, че всички посочени факти сочат към извода, че „МАРГО 77“ ООД не е разполагало към 01.07.2010 г. и към 16.07.2010 г. със собствени парични средства в размер на 500 000 лв. и не е предоставило реално тази сума по каузалната  сделка, обезпечена със запис на заповед, на „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД и „ДЖЪНГЪЛ” ООД, поради което задължение за връщане на сума не се е породило и съответно такова вземане не съществува. За това се иска от съда да установи несъществуването на вземането в отношенията между страните, а имено: Съдът да приеме за установено, в отношенията между страните, че вземането на „МАРГО 77” ЕООД, ЕИК 200904174, гр. Кърджали срещу длъжниците „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД, ЕИК 103909948 гр. Варна, „ДЖЪНГЪЛ” ООД, ЕИК 148053387 гр. Варна и Р.С.С., ЕГН ********** ***, в размер на 565 570 лева, инкорпорирано в запис на заповед от 16.07.2010г. за сумата от 600 000 лева, обезпечаващо договор за паричен заем от 01.07.2010г. за сумата 500 000 лева и изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 1728/2012г. по описа на РС Търговище, предмет на изпълнение по изп.д. № 20127130400281 на ЧСИ № 713 Люба Тодорова, изп.д.№ 20127180403829 на ЧСИ № 718 Станимира Данова и изп. д. № 20147180400876 на ЧСИ № 718 Станимира Данова, е несъществуващо и недължимо, по предявен от „ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Варна, в качеството му на присъединен взискател и взискател, иск по чл. 464, ал. 1, вр. чл. 124 ГПК

Ответникът „ВАРНА ПАРАДАЙС“ ООД в писмени отговори чрез управителя К К и чрез управителя Т Д, поддържа противоположни  процесуални позиции. Същият ответник, чрез посочения управител, ответинкът „Марго 77“ООД, „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД и „ДЖЪНГЪЛ” ООД оспорват твърдението за липса на каузална сделка, обезпечена със ЗЗ от 16.07.2010год. като тввърдят, че заемът в размер на 500 000лв. е предоставен на заемополучателите.

Ответникът Р.С. също оспорва исковете като неоснователни.

След преценка на събраните писмени доказателства и доводите на страните съдът приема за установено следното: 

              Не спори относно следното:

      Ищецът „ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ” ЕООД и ответникът „МАРГО 77“ ООД са взискатели по изп.д. 20127130400281 на ЧСИ № 713 Люба Тодорова, според представено от ищеца Удостоверение от ЧСИ Люба Тодорова/ л. 58 и л.68 по делото/,  изп.д.№ 20127180403829 на ЧСИ № 718 Станимира Данова, представено от ищеца Удостоверение от ЧСИ Станимира Данова /л. 59 по делото/ и изп. д. № 20147180400876 на ЧСИ № 718 Станимира Данова, по представено от ищеца Удостоверение от ЧСИ Станимира Данова /л. 60 по делото/, с длъжници ответниците „ДЖЪНГЪЛ“ ООД и „ВАРНА ПАРАДАЙС“ ООД, а по отношение на „Марго 77” ООД и Р.С.С.. Ответникът „МАРГО 77“ ООД се легитимира като кредитор на длъжниците с вземането си в размер на 600 000 лева, инкорпорирано в запис на заповед от 16.07.2010 г., обезпечаващо договор за паричен заем от 01.07.2010 г., за което е издадена заповед за изпълнение № 1019/19.10.2012 г. и изпълнителен лист по ч.гр.д. № 1728/2012 г. по описа на РС Търговище, предмет на изпълнение по изпълнителните дела.

Представен е договор за заем от 01.07.2010 г., според който „МАРГО 77“ ООД предоставя сумата от 500 000 лева срещу възнаграждение за ползването й в размер на 3 % от сумата на заемателите Р.С., „ДЖЪНГЪЛ“ ООД, „ВАРНА ПАРАДАЙС“ ООД. Срокът на връщане на сумата ведно с уговорената лихва е 15 дни от предоставянето й – така чл. 5 от договора. Според чл.2 Заемната сума ще бъде предоставена на 01.07.2010год., като според чл.3, предаването на сумата се извършва в брой, като договора представлява  и разписка за получаване на сумата.

Представен е  запис на заповед от 16.07.2010 г. /л. 14 по делото/, по силата на който издателите Р.С., „ДЖЪНГЪЛ“ ООД, „ВАРНА ПАРАДАЙС“ ООД се задължават солидарно да заплатят без протест сумата от 600000 лева на  „МАРГО 77“ ООД. Не се оспорва, че ЗЗ обезпечава  вземанията по договор за заем от 01.07.2010год.

По делото представен договор за заем от 01.06.2010 г. /л. 35/, според който „КТМ” АД представлявано от изпълнителния директор Й И П предоставя в заем възмездно сумата от 300000 лева на „МАРГО 77“ ООД. Представена е като доказателство за получаване на сумата разписка, подписана от М Д П –управител на дружество „МАРГО 77“ ООД /л. 36/, според която сумато по договора за заем от 300 000лв. е получена на 10.06.2010год.

Представено е договор за поръчка, сключен между „МАРГО 77“ ООД като доверено лице и  ООО „Прогрес” ОГРХ 1067711004437, с адрес на управление гр. Москва, ул. „Верхнаяя Масловка”като възложител, /л. 37 от делото/ според който довереника е поел задължение да закупи недвижим имот за сметка на възложителя за сума в размер на 200 000лв., срещу възнаграждение от 5 000лв.

Представена е като доказателство за получаване на сумата разписка, подписана от М Д П –управител на дружество „МАРГО 77“ ООД /л. 39/, според която сумато по договора за поръчка от 200 000лв. е получена на 10.06.2010год.

Дружеството-възложител, според представени справки превод от руски на български /л. 44-57 от делото/, притежава регистрационен номер 1117746655730, същото е вписано в регистъра на ЮЛ на 24.08.2011год.-т.е. след сключване на договора, с име на учредителя, различно от лицето подписало договора,  а записания в договора регистрационен номер е на друго дружество ‒ Открито акционерно дружество търговска банка „ЮНИСТРИМ”.

Представена е и декларация в копие, подписана от управителя на „МАРГО 77“ ООД- М П /л. 88 по делото/, според която Р.С. не дължи на дружеството суми по предоставен заем и няма задължение по запис на заповед. По повод на твърдението за допуснато нарушение от съда, по повод неизпълнено задължение да задължи ищеца да представи посочената декларация в оригинал. Следва да се отбележи, че съдът правилно не е изключил това доказателство по реда на чл.161 ГПК. Тази декларация не е съставена от ищеца и за това няма основание същият да разполага с оригинала на същата. Освен това идентична декларация е представена и в производството по НОХД № 139/2014 г. на РС Търговище, приобщено в настоящия процес, която е представена и заверена за вярност от адв.И. З.. В наказателния процес, на проведеното на 26.03.2014год. заседание, в разпита й като свидетел М Д П изрично е потвърдила, че Р.С. не е получил пари по договора за заем и за това е съставила разписка-че не дължи пари. Предвид изложеното, това доказателство следва да бъде ценено с останалия доказателствен материал.

Приобщени са в процеса делата, образувани по молби на „МАРГО 77“ ООД по чл. 625 ТЗ за откриване на производства по несъстоятелност на длъжниците ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД /т. д. №  2844/2012 г. на ВОС/ и „ДЖЪНГЪЛ” ООД /т. д. № 2843 на ВОС. По делата са постановени влезли в сила съдебни решения за отхвърляне на молбите на „МАРГО 77“ ООД по чл. 625 ТЗ за откриване на производства по несъстоятелност.

Съгласно влязло в сила споразумение № 86/27.06.2014 г. по НОХД № 477/2014 г. по описа на РС - Търговище, ответникът Р.С. е признат за виновен за това, че пред надлежен орган на властта съзнателно е потвърдил неистина, че лично е взел сумата от 200 000 лв. във връзка с договор за паричен заем от 01.07.2010 г. Присъдата е в законна сила от 27.06.2014 г.

С присъда № 4/06.02.2015 г. по НОХД № 816/2014 г., потвърдена с решение № 38/24.04.2015 г. по ВНОХД № 37/2015 г.,  Т К /по настоящем Т Д/ е признат за виновен, за това че пред надлежен орган на властта съзнателно е потвърдил неистина, че лично е взел сумата от 300 000лв. и, че Р.С. лично е взел сумата от 200 000 лв. във връзка с договор за паричен заем от 01.07.2010 г. Със същата присъда е признат за виновен Т Д че в качеството си на управител съзнателно е действал против интересите на „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД и „ДЖЪНГЪЛ” ООД и е подписал договор за паричен заем и е издал запис на заповед, от което са настъпили значителни вреди за дружествата. Относно деянието по чл. 290 ал.1 от НК присъдата е отменена, след възобновяване на делото, с решение № 209/17.12.2015 г. по НДВ № 382/2015г. по описа на ВАпС.

От заключението по назначената и неоспорена съдебно-счетоводна експертиза, се установява, че дружеството „МАРГО 77“ ООД в периода от 2009 г. до 2012 г. не е извършвало дейност и не е регистрирало нито приходи нито разходи. Това се установява и от представение годишни данъчни декларации /стр.273-275/ и публикувани в Търговския регистър ГФО.

Според т.3 от ССЕ и при трите ответни дружества към 07.2010год. не  са налични счетоводни записвания относно сума в размер на 600 000лв., или счетоводни записвания относно сума в размер на 500 000лв.

Според т.4 от ССЕ, относно счетоводните записвания в ответните дружества, в ГФО за 2010г. публикувани в ТР няма отразени вземания на „Марго 77” ЕООД и съответно задължения за „Варна Парадайс” ООД и „Джънгъл” ООД във връзка с предоставения от първото дружество паричен заем.

Според т.5 от ССЕ, в счетоводството на „Марго 77” ООД през 2010 г. единствените осчетоводявания са за изтеглени 5 000 лева от банковата сметка. Няма записвания, относно постъпване на средства в дружеството в размер на 300 000 лева и съответно 200 000 лева и документи, според които сума в размер на 500 000лв. да е предоставена на трети лица.

През 2012 г. „Марго 77” ЕООД, на 01.06.2012 г. осчетоводява по дебита на сметка 501 и кредита на 122 сума 200 000 лева „получена сума по договор” с основание за счетоводното записване „отчитане на фундаментална грешка”. На същата дата отново по дебит и кредит на същата сметка е осчетоводена и сума 300 000 лева „заем от КТМ АД” при идентично основание за счетоводното записване „отчитане на фундаментална грешка”.

На 01.07.2012 г. при същото основание се осчетоводява и сума от 500 000 лева заем на Р.С., „Джънгъл” ООД и „Варна Парадайс” ООД съответно по дебита на сметка 122 и кредита на сметка 501. След това за завеждане на вземания към посочените три лица са взети счетоводни записвания по дебита на сметка 498 – три суми на стойност 166 666.67 лева и кредита на сметка 122 съответно сума 500 000 лева.

Относно заемодателите на „Марго 77” ЕООД.

Според т.1 на ССЕ, относно заемодателя „КТМ” АД се установява, че към 01.06.2010 г. дружеството разполага счетоводно с касова наличност 50 026.82 лева. През него месец постъпления в касата няма, изведени са 50 002 лева. Крайното салдо към 30.06.2010 г. е в размер на 24.82 лева. За периода юли-ноември на същата година движение по сметка 501-Каса няма. В публикувания за 2010 г. ГФО в баланса на дружеството в статия парични средства в брой към края на годината е посочена сума 49 хиляди, а в оборотната ведомост посочената сума е 0.88 лева.

Според т.2 от ССЕ, от банковата сметка на дружеството- от същата има пет тегления съответно на дати 30.03.2010 г., 03.05.2010 г., 08.06.2010 г., 09.06.2010 г. и 10.06.2010 г. на обща стойност 364 800 лева. За лице, изтеглило средствата е записан И.З.. Сумите са заведени като вземане от подотчетното лице З. и извършени счетоводни записвания по дебит сметка 422, кредит сметка 503. От изтеглените суми 62 500 лева са върнати на каса, а 300 000 лева са осчетоводени в дебита на 498 и кредита на 422. С това счетоводно записване е отразен заем към „Марго 77” ЕООД от „КТМ” АД като към 31.12.2010 г. остатъкът по счетоводна сметка 498 е 300 000 лева.

В ГФО на „КТМ” АД няма заведено вземане на стойност 300 000 хиляди лева като в балансова статия „Други вземания” е вписана сумата от 116 хиляди лева. В отчета за паричния поток няма вписани суми в статия „Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми”.

В счетоводството на „Марго 77” ООД през 2010 г. единствените осчетоводявания са за изтеглени 5 000 лева от банковата сметка. Няма записвания, досежно постъпване на средства в дружеството в размер на 300 000 лева и съответно 200 000 лева и документи, според които тази сума да е предоставена на трети лица.

По отношение счетоводните записвания в ответните дружества: в ГФО за 2010г. публикувани в ТР няма отразени вземания на „Марго 77” ЕООД и съответно задължения за „Варна Парадайс” ООД и „Джънгъл” ООД във връзка с предоставен от първото дружество заем.

През 2012 г. „Марго 77” ЕООД, на 01.06.2012 г. осчетоводява по дебита на сметка 501 и кредита на 122 сума 200 000 лева „получена сума по договор” с основание за счетоводното записване „отчитане на фундаментална грешка”. На същата дата отново по дебит и кредит на същата сметка е осчетоводена и сума 300 000 лева „заем от КТМ АД” при идентично основание за счетоводното записване „отчитане на фундаментална грешка”. На 01.07.2012 г. при същото основание се осчетоводява и сума от 500 000 лева заем на Р.С., „Джънгъл” ООД и „Варна Парадайс” ООД съответно по дебита на сметка 122 и кредита на сметка 501. След това за завеждане на вземания към посочените три лица са взети счетоводни записвания по дебита на сметка 498 – три суми на стойност 166 666.67 лева и кредита на сметка 122 съответно сума 500 000 лева.

По партидите на „Марго 77” ООД, „Варна Парадайс” ООД и „Джънгъл” ООД са обявени ГФО за 2009 г., 2010 г. за всички дружества, а за „Марго 77” ООД и за следващите финансови години.

За другите две дружества ГФО след 2010 г. не са подавани.

С оглед на изложеното, съдът прави следните изводи:

Относно активната легитимация на ищеца по предявения отрицателен установителен иск по чл.464 ал.1 ГПК:

Безспорно,  съобразно установеното по делото, следва да се направи извод, че са налице формалните предпоставки установяващи легитимацията на ищеца.

Съобразно Удостоверение на ЧСИ Л.Тодорова Рег.№ 3012/08.10.2015год., ищецът „ВИП България Инвист“ЕООД е присъединен при условията на чл.456 ал.2 ГПК взискател по отношение на длъжника „Варна Парадайс“ООД за сумите от: 423 900лв. представляваща общ размер на неплатени главници по договори от 21.12.2009год. и от 01.03.2010год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 13.06.2012год. до окончателното погасяване, 15 540,76лв.-присъдено обезщетение за забава, 29 577,63лв. –разноски по гр.д.- и 181,30лв.-такси по изп.д.

-По отношение на длъжника „Джънгъл“ООД-за сумите: 60 000лв.-неплатени главници по договоре от 31.08.2007год. и от 02.08.2012год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 07.11.2012год. до окончателното погасяване, 1 676,40лв.-присъдено обезщетение за забава, 97,35лв. и 29,95лв. -такси по изп.д. Общият размер на вземането на ищеца като взискател по посоченото изпълнително дело е процесната сума 565 570лв.

По Изпълнително дело № 20127130400281 на ЧСИ № 713 Люба Тодорова, ответникът „МАРГО 77“ ООД  е взискател по издаден изпълнителен лист въз основа на заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 1728/2012 г. на РС Търговище за сумата 600 000 лева по запис на заповед от 16.07.2010 г. с падеж 22.07.2010 г.  Изпълнението е насочено срещу длъжниците „Варна Парадайс” ООД, „Джънгъл” ООД и Р.С.. Според удостоверението на ЧСИ, непогасеното вземане на взискателя „Марго 77“ООД е в размер на 581 996,40лв.

Следователно, ищецът се легитимира като кредитор на ответниците „Варна Парадайс” ООД и „Джънгъл” ООД въз основа на влезли в сила решения по т.д. № 2739/2012 г. по описа на ВОС и т.д. № 1650/2012 г. по описа на ВОС, въз основа на които са издадени изпълнителните листи, въз основа на които същият е присъединен взискател по изп.д. № 20127130400281 на ЧСИ № 713 Люба Тодорова.

От друга страна „Марго 77” ООД е взискател спрямо длъжниците „Варна Парадайс” ООД, „Джънгъл” ООД и Р.С. в образувано изпълнително производство № 20127130400281 при ЧСИ Люба Тодорова по издаден изпълнителен лист въз основа на заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 1728/2012 г. на РС Търговище за сумата 600 000 лева по запис на заповед от 16.07.2010 г. с падеж 22.07.2010 г.

Следователно, взискателят „Вип България Инвест“ЕООД е легитимиран да оспорва вземането на взискателя „Марго 77“ЕООД, респективно има интерес от иска, предвид и изявлението на ЧСИ, че съществува непогасено вземане на ответното дружество в размер на, 581 996,40лв. Предвид изложеното, ищецът има интерес да оспорва вземането в посочения в исковата молба размер от 565 570 лв., предвид обстоятелството, че претенцияна на другия взискател „Марго 77“ООД е в размер,  по-голям от вземането на ищеца. Същият има интерес от иска и срещу третия ответник Р.С.. Действително, същият не е длъжник на ищеца, но понеже същият е солидарно задължен към първия ответник по вземането на последния към длъжниците на ищеца, се явява пасивно легитимиран по иска. Това е така, защото той е страна по оспореното правоотношение от ищеца-договора за заем от 01.07.2010год.

Въз основа на издадените по влезлите в сила решения изпълнителни листи са образувани изпълнителни производства при ЧСИ Станимира Данова съответно с № № № 20127180403829 и 20147180400786, с взискател ищецът „Вип България Инвест“, по които присъедиден взискател е „Марго 77“ ООД на основание издадения изпълнителен лист въз основа на заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 1728/2012 г. на РС Търговище за сумата 600 000 лева.

Следователно, ищецът и ответникът „Марго 77“ООД имат качество на взискатели по цитираните изпълнителни дела, образувани срещу посочените длъжници.

Или, Ищецът е присъединен взискател по изпълнителното дело, образувано по молба на „Марго 77” ООД, респективно последното дружество е присъединен взискател в производствата пред ЧСИ Данова, по които първоначален взискател е ищецът. За това и „Вип България Инвест“ЕООД е легитимирана относно предявения отрицателен установителен иск с правно основание чл.464 ал.1 ГПК.

При разглежсане на иска по същество, съдът съобрази следното:

Предмет на отрицателния установителен иск е съществуването на вземането на „Марго 77” ООД към длъжниците си- „Варна Парадайс” ООД, „Джънгъл” ООД и Р.С..

Както се посочи  изпълнителното основание на „Марго 77“ООД,по което  е образувано № 20127130400281 при ЧСИ Люба Тодорова е издаден изпълнителен лист въз основа на заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 1728/2012 г. на РС Търговище за сумата 600 000 лева по запис на заповед от 16.07.2010 г. с падеж 22.07.2010 г. Издадената в негова полза заповед за изпълнение е по чл. 417 от ГПК -въз основа на документ по чл. 417 т.9 от ГПК – запис на заповед , която не е оспорена чрез възражение от кой и да е от длъжниците по реда на чл. 414 от ГПК. Ищецът не е участвал в заповедното производство, за това заповедта за изпълнение не обвързва ищеца и не му отрича правото да повдигне спор по въпроса за съществуване на вземането.

Както се посочи, не е спорно,  че процесната ценна книга е съставена с цел да обезпечи вземане по представен договор за заем от 01.07.2010 г., Слледователно,  подлежи на установяване каузалното правоотношение, което ценната книга обезпечава-т.е  съществуването на вземането на взискателя „Марго 77” ООД по договора за заем. Понеже договорът за заем е реален договор-т.е. същият се сключва с предаването на сумата, на доказване подлежи именно реалното предаване на сумата по договора за заем на посочените в него заематели. Предвид направеното оспорване в процеса именно на това обстоятелство-реалното предаване на сумата по договора за заем, в тежест на ответника „Марго 77“ООД е да установи именно реалното предаване на сумата.

Според съдържанието на договора за заем, „Марго 77” ООД, представлявано от управителя М Д П се задължава да предаде на „Варна Парадайс” ООД, „Джънгъл” ООД, представлявани от управителя  Т Д К и на Р.С. сумата от 500 000 лева на 01.07.2010 г. в брой, като договорът за заем съставлява разписка за получаване на сумите-/чл.3 от договора/. Според чл.5 от договора, задължението за връщането на сумата е  до 15 дни, при лихва от 3% за срока на ползване на сумата /чл.4 от договора/.

Не е спорно, че Р.С.С. е подписал лично договора за заем и ЗЗ, както и че Т Д, в качеството му на управител на „Варна Парадайс” ООД и „Джънгъл” ООД е подписал договора за заем от дата 01.07.2010 г. и записа на заповед.

Според съдържанието на договора за заем, не е посочено  разпределение на заемната сума между заемателите.

По отношение действителността на договора, респективно реалното предоставяне на средствата от дружеството-заемодател на заемателите-двете търговски дружества и физическото лице.

Относно наличието на средства у заемодателя в посочения в договора за заем размер.

От заключението по назначената и неоспорена съдебно-счетоводна експертиза, се установява, че дружеството „МАРГО 77“ ООД в периода от 2009 г. до 2012 г. не е извършвало дейност и не е регистрирало нито приходи нито разходи. Това се установява и от представените годишни данъчни декларации, и публикувани  в Търговския регистър ГФО. Към 2010 г. „Марго 77” ООД, не отчита и налични средства, които могат да бъдат источник за предоставянето им в заем.

Относно твърдението на ответника за произхода на предоставената в заем сума от 500 000лв.: Според ответника, сумата представлява сбор на сумата от 300 000 лева и сумата от 200 000 лева,  получени според ответника „Марго 77” ООД от негови заематели: Относно договора за заем от 01.06.2010год. с „КТМ” АД за предоставяне в заем на сумата от 300 000 лева:

Не се оспорва, че тази сума не е осчетоводена през 2010 г. в представения Счетоводен Баланс на „КТМ“АД /стр.40/, за 2010год.:- в статията вземания е посочена сумата от 116 000лв., а парични средства в брой-49 000лв.

Действително в счетоводството на заемодателя сумата е отразена по сметка 498 – други дебитори, аналитична сметка „Марго 77” ООД, по кредита на сметка 422 /подотчетни лица аналитична сметка И.З.-лицето което е изтеглило сумата/, но както се посочи, сумата не фигурира в балансова статия „Други вземания”, същата не е отразена в отчета за паричния поток статия „Парични пороци, свързани с получени или предоставени заеми” /стр.41/.

Към 01.06.2010год. наличноста на касата е 50 026,82лв. като според ССЕ са изтеглени  50 002лв. Според ССЕ, В приложения доклад на одитора към финансовия отчет на дружеството, изрично се сочи, че финансовия отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и неговите  финансови резултати. Или, следва да се направи извод, че от официалните счетоводни данни не се установява предоставяне на заем през 2010год. на „Марго 77“ООД в размер на 300 000лв.

Относно предоставянето в заем на сумата от 200 000лв.:Твърдението е, че  сумата от 200 000 лева е предоставена по договор за поръчка между „Марго 77” ООД с дружество „Прогрес” ООД /Русия/: Както се посочи, регистрационният номер на чуждестранното юридическо, вписан в договора за поръчка от 07.06.2010 г. е различен от действителния, видно от извлечението от Единния държавен регистър на юридическите лица на Русия, Александър Сапожников, сочен в договора като геренален директор не е сред вписаните лица в регистъра, дружеството е вписано в регистъра на 24.08.2011 г., година след въпросния договор, поради което и очевидно няма как да предостави средства към 01.06.2010 г.

Освен това, по този дотовор посочените средства са целеви- за изпълнение на поръчка – закупуване на недвижим имот, като няма никакви данни за намерение „Марго 77” ООД да изпълни поетите задължения по договора за поръчка. За това съдът счита, че не се доказва реално по този договор предоставянето на средства на ответното дружество.

Направените по-горе извод, че по договора за заем и по договора за поръчка реално на ответниа „Марго 77“ООД не са предоставени средства следва и от следното:

Според т.5 от ССЕ, в счетоводството на „Марго 77” ООД през 2010 г. единствените осчетоводявания са за изтеглени 5 000 лева от банковата сметка. Няма записвания, относно постъпване на средства в дружеството в размер на 300 000 лева и съответно 200 000 лева и документи, според които сума в размер на 500 000лв. да е предоставена на трети лица. Следователно и в счетоводството на „Марго 77“ ООД през 2010год. не е намерило счетоводно отражение предоставянето на сума в общ размер от 500 000лв. А счетоводншите записвания, са признание и доказателтво относно съществуването на  неблагоприятни за страната обстоятелства. Предвид изложеното, неотразяването в счетоводството на „Марго 77“ООД на сума в общ размер на 500 000лв.по цитираните два договора, е още едно доказателство, за липсата на реално предаване на сума в посочения размер.

Действително според ССЕ, през 2012 г. „Марго 77” ООД-конкретно на 01.06.2012 г. осчетоводява по дебита на сметка 501 и кредита на 122 сума 200 000 лева „получена сума по договор” с основание за счетоводното записване „отчитане на фундаментална грешка”. На същата дата отново по дебит и кредит на същата сметка е осчетоводена и сума 300 000 лева „заем от КТМ АД” при идентично основание за счетоводното записване „отчитане на фундаментална грешка”.

На 01.07.2012 г. при същото основание се осчетоводява и сума от 500 000 лева заем на Р.С., „Джънгъл” ООД и „Варна Парадайс” ООД съответно по дебита на сметка 122 и кредита на сметка 501. След това за завеждане на вземания към посочените три лица са взети счетоводни записвания по дебита на сметка 498 – три суми на стойност 166 666.67 лева и кредита на сметка 122 съответно сума 500 000 лева.

Съдът счита, че извършеното осчетоводяване по посочения начин не  доказва реално по този договор предоставянето на средства на ответното дружество Марго 77“ООД.

Това е така, понеже отчитането на сумите им през 2012 г. съгласно НСС 8 не може да промени горния извод, защото от една страна отсъства посочена и доказана по делото причина да не се отчете постъплението в текущата година /установи се един и същ съставител на счетоводни документи през периода 2009 – 2012 г.-съставител на балансите е А Д, а същите са подписани от М Д П, порасди което не е налице твърдяната причина-смяна на счетоводителя, изготвил баланса/, поради което коригиращото счетоводно записване е некоректно и не е доказателство в полза на „Марго 77” ООД /арг.чл. 55 ал.2 от ТЗ/.

Доказателство за невярно отразяване на стопанските операции в счетоводството на „Марго 77“ООД чрез посочените фундаментални грешки  е и некоректното отчитане на сума от 166 666 лева като задължение от Р.С., каквито съобразно подписаната декларация от управителя на заемодателя „Марго 77“ООД същият не е получавал, обстоятелство, което е установено и с влязла в сила присъда по НОХД № 477/2014год. на ТРС. Следва да се отбележи също, че в изразените становища в процеса, ответникът Р.С. не е твърдял, че е получил сумата от 166 666лв. или каквато и да е сума по договора за заем.

Обстоятелство, установяващо невярното отразяване чрез отчитаните фундаментални грешки, респективно отсътвието на заемно правоотношение между „Марго 77“ООД и останалите ответници, е и обстоятелството, че съобразно ССЕ, в счетоводствата на „Джънгъл” ООД и „Варна Парадайс” ООД към 07.2010год. не са налични счетоводни записвания относно сума в размер на 600 000лв., или в размер на 500 000лв. Пак спосред заключението,  по подадените ГФО за 2010год. няма отразени вземания съответно и задължения на „Марго 77“ООД към „Джънгъл” ООД и „Варна Парадайс” ООД. Друго обстоятелство, установяващо невярно отразяване на стопански операции, извършени през 2010год., чрез посочените фундаментални грешки е и  следното обстоятелство:

С присъда № 4/06.02.2015 г. по НОХД № 816/2014 г., потвърдена с решение № 38/24.04.2015 г. по ВНОХД № 37/2015 г.,  Т К  е признат за виновен, за това че в периода 01.07.2010год.-16.07.2010год., в качеството си на управител на „Джънгъл” ООД и „Варна Парадайс” ООД към 07.2010год. съзнателно е действал против интересите на „ВАРНА ПАРАДАЙС” ООД и „ДЖЪНГЪЛ” ООД и е подписал договор за паричен заем за сумата от 500 000лв. и  е издал запис на заповед за сумата от 600 000лв. и от деянието са настъпили значителни щети в размер на 600 000лв.  Следователно, с влязла в сила присъда, ангажираща гражданския съд съобразно чл.300 ГПК, е прието, че дружеството са задължени, без реално получаване на сумата.

Предвид изложеното, следва да се направи извод, отсъствието на реално заемно правоотношение между ответниците в процеса.

От това следва и извода, че предявеният отрицателен установителен иск е доказан по основание и следва да бъде уважен.

Поради съвпадане на направения извод с първоинстанционото решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд

                           

                                                    Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 289/26.04.2017 год., постановено по т.д.№ 1617/2015 год. по описа на Вареннски окръжен съд-търговско отделение.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 иал.2 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ :1.                      2.