О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 485

 

                                         гр.Варна, 27.07.2018 г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и седми юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                                              ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №437 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба от „ТАНДЕМ КОНСУЛТ“ООД, със седалище гр.София, чрез пълномощник адв.С.М. *** против определение №2412/09.07.2018 год., постановено  по т.д.№768/2018 год., с което ВОС е прекратил производството по т.д.768/18 г. и е върнал обратно нередовната молба вх. №15460/25.05.2018г. от регистър на ВОС на подателя „ТАНДЕМ КОНСУЛТ“ООД.

Твърди се, че съдът не е уведомил страната за разпореждането, с което срокът за внасяне на държавна такса е бил продължен, поради което и продължения срок, не е изтекъл.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което е допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, поради следните съображения:

Производството по т.д.768/18 г. по описа на ВОС е образувано по искова молба на „ТАНДЕМ КОНСУЛТ“ ООД, със седалище гр.София за заплащане на  сумата от 51 111.56 лева.

С определение № 1977/05.06.2018 г., съдът е оставил исковата молба без движение и е дал на ищеца подробни указания, вкл. за внасяне на държавна такса в размер на 2044.46 лева.

 Съобщението до страната е било редовно връчено на 13.06.2018 г. на пълномощника адв.С.М. ***. Същата в последния ден от срока е подала молба за удължаване на срока за изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса, което искане е било уважено с определение от 22.06.2018 г. С оглед датата на която изтича първоначалния срок – 20.06.2018 г.,  срокът е продължен до 27.06.2018 г., но изпълнение не е последвало, поради което на 09.07.2018 г., съдът е прекратил производството.

Неоснователни са наведените в частната жалба доводи, че съдът е следвало да уведоми страната за определението, с което молбата за продължаване на срока е била уважена.

Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.2 от ГПК, при продължаване на законните или определени от съда срокове по молба на страната при наличие на уважителни причини за това, новоопределеният срок не може да бъде по-кратък от първоначалния, като продължаването на срока тече от изтичането на първоначалния срок. Следователно моментът, от който започва да тече новоопределеният срок, не е обвързан от датата, на която страната е узнала, че срокът е продължен, а е точно фиксиран. След като началният момент на срока е определен с изрична правна норма, за съда не съществува задължение да съобщава на страната за постановеното по нейна молба определение, с което срокът е продължен.

В случая, с оглед датата на постановяване на определението, с което молбата за продължаване на срока е била уважена, новият срок е напълно подходящ и съобразен с естеството на процесуалните действия, които страната е следвало да извърши, но нито в дадения срок, нито към момента на постановяване на определението за прекратяване,  необходимите процесуални действия свързани с внасяне на държавна такса и представяне на доказателства в тази насока, не са извършени.

След като жалбоподателят не е изпълнил дадените в съответствие с процесуалните норми указания на съда, включително в продължения по реда на чл.63 от ГПК срок, то съдът намира, че първоинстанционният съд е постановил обжалваното определение в съответствие със закона.

Други обстоятелства във връзка с порочността на обжалваното определение не се констатират от съда, поради което частната жалба, следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на от „ТАНДЕМ КОНСУЛТ“ООД, със седалище гр.София, чрез пълномощник адв.С.М. *** против определение №2412/09.07.2018 год., постановено  по т.д.№768/2018 год., с което ВОС е прекратил производството по т.д.768/18 г. и е върнал обратно нередовната молба вх. №15460/25.05.2018г. от регистър на ВОС на подателя „ТАНДЕМ КОНСУЛТ“ООД.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: