ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 626

 

Гр.Варна, ……15.10. 2018г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на петнадесети октомври през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 438 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК във връзка с чл.92 ал.3 от ГПК и чл.640 ал.3 от ТЗ образувано по частна жалба на В.П.П. в качеството му на ликвидатор на „Садимекс“ ООД в несъстоятелност срещу определение № 245 от 22.06.2017г. по търг.дело № 560/17г. по описа на Силистренски ОС, с което е оставена без уважение молбата му за отмяна на наложена му с определение от 16.05.2017г. глоба в размер на 1 000лв.

В частната жалба се изразява несъгласие с изложените от съда мотиви. Твърди че не се позовава на обективни причини, а на конкретни факти, а именно че синдикът никога не се е срещал с него в качеството му на ликвидатор, поради което и няма как да предаде каквито и да било документи. Твърди че всички налични у него документи, свързани с внасяне на такси за търговския регистър, командировъчни, публикувани обяви за търгове, възнаграждение за ликвидатора и други дребни разходи са предоставени от него по искане на СОС и на Икономическа полиция. Излага, че цялата документация на дружеството е в счетоводството, откъдето той не е изнасял нищо, а дружеството има нает счетоводител, който той не е освободил.

Моли съда да отмени наложената му глоба или в отношение на евентуалност да я намали до минималния размер.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Предмет на проверка е наложена с определение № 211 от 16.05.2017г. на В.П.П. в качеството му на ликвидатор на „Садимекс“ ООД в несъстоятелност глоба в размер на 1 000лв. на основание чл.640 ал.2 от ТЗ за неизпълнени задължения от ликвидатора по чл.272б ал.1 от ТЗ и чл.чл.640 ал.1 от ТЗ, както и предаване на цялата търговска документация на дружеството, за която не е уважена молбата на ликвидатора за отмяната и.

Определенията на съда, с които се налагат глоби, имат за предмет налагане на имуществена санкция за неизпълнение на участниците в производството на техни законоустановени задължения по осигуряване на законосъобразното и срочно провеждане на същото. Целта на наложената глоба е от една страна санкциониране на констатирано неизпълнение на задълженията на участника и от друга мотивирането му към съобразяване на поведението му с императивните предписания на закона по осигуряване движението на производството, включително и при наложително съобразяване със законоустановените срокове и задължения.

В настоящия случай въззивният състав на съда, намира че са налице предпоставки за налагане на глоба на ликвидатора.

Не е спорно че В.П.П. е вписан в търговския регистър като ликвидатор на „Садимекс“ ООД. На основание чл.269 ал.1 от ТЗ ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган. Поради което и вписания в търговския регистър ликвидатор отговоря за изпълнение на задължението по чл.640 от ТЗ за оказване на съдействие от длъжника. Чл.640 ал.1 от ТЗ задължава длъжника да представи на съда и на синдик определена от закона задължителна информация. Самостоятелно задължение на ликвидатора е регламентирано и в чл.272б от ТЗ при откриване на производство по несъстоятелност за дружество в ликвидация – да състави и представи пред съда по несъстоятелността баланс към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и отчет за дейността си по чл.270 от ТЗ. И в двата случая задълженията на длъжника, представляван от ликвидатора и на ликвидатора са законово уредени и със срок, определен в закона, съответно – 14 дневен срок от откриване на производството по несъстоятелност за задължението по чл.640 ал.1 от ТЗ и седмодневен срок от спиране на производството по ликвидация.

Няма твърдения от страна на ликвидатора за изпълнение на тези задължения. И в двете хипотези изпълнението на задължението на ликвидатора следва да стане чрез депозиране на съответните документи с писмена молба пред съда по несъстоятелност. Съобразно чл.100 изр.второ от ГПК във връзка с чл.621 от ТЗ процесуалните действия следва да бъдат извършени в писмена форма. Поради което и въззивният съд намира твърденията, изложени в частната жалба за липса на легитимация от страна на синдика и липса на срещи между тях за ирелевантни. Неотносимо към изпълнение на задълженията на ликвидатора е и обстоятелството, че дружеството има назначен счетоводител, при който е цялата счетоводна документация. Задължението за изготвяне и представяне на документи е на ликвидатора, който носи отговорност за това, а не на назначения от търговеца счетоводител.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че е налице неизпълнение на задължението на длъжника по чл.640 ал.1 от ТЗ и на представляващия го следва да бъде наложена глоба. Доколкото, макар и от синдика до ликвидатора да е отправено писмено искане за представяне на документи, включващо както задължителните по чл.640 ал.1 от ТЗ, така и тези по чл.272б от ТЗ и други, въззивният съд намира, че глобата следва да бъде за неизпълнение на задължение по чл.640 ал.1 от ТЗ в минимален размер от 500лв., като за определянето и в минимален размер, съдът отчита, че виновното лице е служебно назначен на дружеството ликвидатор.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него постановено ново, с което наложената глоба да бъде намалена.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 245 от 22.06.2018г. на Силистренски ОС по търг.дело № 24/16г., в частта му, с която молбата на В.П.П. за отмяна на наложена глоба е оставена без уважение и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ наложена с определение № 211 от 16.05.2017г. на основание чл.640 ал.3 от ТЗ на В.П.П. глоба в размер на 1 000лв. като я НАМАЛЯВА на 500лв. /петстотин лева/.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: