О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

516………/ гр.Варна, 25.07.……… 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІІ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и пети юли две хиляди и четиринадесета година в състав:

                        
ПРЕДСЕДАТЕЛ: З
* З*ОВА

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*ОВ

П* Х*ОВА

                                     

като разгледа докладваното от съдия П.Х* в.ч.т.д. № 439 по описа на ВАпС за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба от Т* И* ЕООД гр.Търговище против разпореждане № 110/05.06.2014 г. по т.д.№ 145/2013 г. по описа на ТОС, с което е върната подадената от частния жалбоподател въззивна жалба вх.№ 2041 от 12.05.2014 г., на основание чл.262 ал.2 т.2 ГПК. Изложените в частната жалба съображения са, че първоинстанционният съд неправилно е определил размера на дължимата държавна такса, която е завишена. Моли се за отмяна на атакуваното разпореждане и определяне на друг размер на дължимата такса.

Против частната жалба е депозиран отговор от насрещната страна – КООП-Т* И Т* АД гр.София със становище за нейната неоснователност.

За да се произнесе по жалбата, като прецени редовността и допустимостта й, съдът съобрази следното:

Съдът е оставил въззивната жалба без движение с указания за представяне на доказателства за внесена държавна такса по сметка на въззивния съд в размер на 4 732.19 лв., на основание чл.262 ал.1 ГПК. Поради неотстраняване на посочената нередовност в указания срок, е постановено обжалваното разпореждане за връщане на въззивната жалба. След нова проверка съдът установи, че дължимата държавна такса по жалбата възлиза на 4 587.32 лв. При определянето й от ТОС неправилно в обжалваемия интерес като база за изчисляване на задължението е включена още веднъж сумата от 7 243.20 лв., представляваща част от присъдената в общ размер сума от 205 153.30 лв. Поради допусната грешка в указанията на съда, дадени на основание чл.261 т.4 ГПК, в ущърб на страната, неизпълнението им не води до прилагане на последиците на чл.262 ал.2 ГПК /вж. Определение № 384/22.06.2012 г. на ВКС по ч.т.д.№ 246/2012 г., І т.о., ТК/.

По изложените съображения обжалваното разпореждане се явява неправилно и следва да бъде отменено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 110/05.06.2014 г. по т.д.№ 145/2013 г. по описа на ТОС.

ВРЪЩА делото на ТОС за продължаване на съдопроизводствените действия по чл.262 ал.1 ГПК вр. чл.261 т.4 ГПК с даване на указания за действително дължимия размер на държавната такса.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: