О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

504………

 

гр. Варна, 28.07.……… 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юли, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 439 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от „АГРИПЛАНЕТ” ООД, ЕИК-******, чрез процесуалния му представител против определение № 106/26.02.2015 г. по т.д.№ 27 по описа за 2015 година на Окръжен съд – Добрич, с което е спряно производството по т.д. 27 по описа за 2015 година на Окръжен съд Добрич до влизане в сила на решението по т.д.481 по описа за 2012 година на Пловдивски окръжен съд.

Твърди се в жалбата, че в определението си, съдът неправилно е приел, че са налице основанията на чл.229, ал.1, т.4 ГПК за спиране на делото поради преюдициалност по т.д.481/2012 година на ПОС доколкото уважаването на исковете по това дело би имало правопогасяващ ефект спрямо претендираното по настоящето дело вземане. В случая няма преюдициалност на делата, тъй като двете висящи съдебни производства нямат за предмет идентични правоотношения, а такива по два различни договора. Търговско дело 481/2012 година на ПОС е инициирано от „Семена Добрич” АД, на основание претенции по договор за изработка на незаготвени семена /пшеница/ първо размножение от 21.10.2009 година, а т.д.27/2015 година по описа на ОС-Добрич е образувано по искова молба на „Агрипланет” ООД по договор за извършване на агротехническа услуга и производство на хибриден слънчоглед от 16.03.2009 година. Спорният предмет и по двете дела налагат изследване на две различни, а не идентични факти и обстоятелства. Моли съдът да отмени определението на ДОС и вместо него постанови друго, с което остави без уважение искането за спиране.

Ответникът по жалбата „СЕМЕНА ДОБРИЧ” АД не е представил писмен отговор.

Съдът намира подадената жалба за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:

Производството по т.д.27 по описа за 2015 година на Oкръжен съд Добрич е образувано след прекратяване и изпращане по подсъдност на т.д.483 по описа за 2014 година на ОС-Пловдив по подадена искова молба на „Агрипланет” ООД срещу „Семена Добрич” АД за заплащане на сумата от 122 067 лева, представляваща неизпълнено задължение за заплащане на произведена продукция –семена от хибриден слънчоглед с общо тегло от 51.225 кг при цена от 2.10 лева на кг по договор от 16.03.2009 година и фактура No-1000000660/15.12.2009 година и протокол за прихващане от 30.12.2009 година, на осн. чл.79 ЗЗД, ведно със сумата от 56334 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата за периода 30.12.2009 година до 26.06.2014 година, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подавана на исковата молба - 27.06.2014 година до окончателното изплащане на задължението, ведно с направените по делото разноски.

В исковата молба се излага, че между страните е налице валидно облигационно правоотношение по договор от 16.03.2009 година за извършване на агротехническа услуга и производство на хибриден слънчоглед, по силата, на който „Агрипланет” ООД се задължава да извърши производство на незаготвени семена от хибриден слънчоглед върху 700 дка земеделска земя, находяща се в землището на с.Шишманци, а възложителят „Семена Добрич АД се задължава да предостави родителските семена и да заплати получената продукция. Изпълнителят „Агрипланет” ООД произвел и предал на ответника 51 225 кг незаготвени семена слънчоглед, като общо дължимата цена е в размер на 129087 лева с ДДС. Получените количества семена и дължима сума са потвърдени с писмо изх.No-308/18.12.2009 година. Извършено е извънсъдебно прихващане със сумата от 7020 лева, като задължението възлиза на 122067 лева. До момента не е изплатена сумата, поради което ищецът моли съда да осъди ответника да му заплати главницата, ведно с обезщетение за забава.

Производството по т.д.481/2012 година по описа на Окръжен съд Пловдив е образувано по предявени от „Семена Добрич” АД срещу „Агрипланет” ООД искове за заплащане на сумата от 136839 лева, представляваща обезщетение за неизпълнение на договор между страните от 21.10.2009 година, законна лихва върху сумата от датата на завеждане на делото и обезщетение за забава в размер на 20315.32 лева за периода 14.07.2010 година – 10.03.2012 година, ведно със сумата от 131413.25 лева, представляваща неустойка по чл.29 от същия договор, ведно със обезщетение за забава в размер на 19384.85 лева за същия период, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба.

Видно от протокола от о.с.з. от 26.09.2012 година, че ответникът „Агрипланет” ООД е направил възражение за прихващане със сумата от 122067 лева, представляваща задължение по договор за агротехническа услуга от 16.03.2009 година.

С обжалваното определение, съдът е приел, че воденото т.д.481 по описа за 2012 година на ОС Пловдив има обуславящо преюдициално значение спрямо т.д. 27/2015 година.

Въззивният съд намира наличие на преюдициалност на едното производство спрямо другото по следните съображения:

Преюдициалност на производството е налице когато правоотношението по едното дело обуславя или е част от състава на правоотношението по другото дело. Видно от обстоятелствената част на исковите молби е, че претендираната по т.д.27/2015 година по описа на ОС Добрич сума произтича от задължение на „Семена Добрич” АД, което задължение по съществото си е признато от ответника в исковата молба, по която е образувано т.д.481/2012 година на ОС Пловдив. В исковата си молба дружеството „Семена Добрич” АД е признал дължимостта на сумата от 122067 лева, тъй като в исковата си молба, по която е образувано т.д.481/2012 година ищецът е направил изявление за извършено прихващане на дължимата от „Агрипланет” ООД сума със сумата, която е предмет на претенцията по т.д.27/2015 година. Въпреки направеното от ищеца признание и редуциране на дължимата сума ответникът по т.д.481/2012 година „Агрипланет” ООД  е претендирал тази сума по т.д.27/2015 година. Отделно от това, видно от протокола от о.с.з. от 26.09.2012 година по т.д.481/2012 година по описа на ОС Пловдив е направил възражение за прихващане, като възражение по основателността на иска т.е. процесуално средство за защита срещу иска. С оглед тези процесуални действия предметът на делото по т.д.27/2015 година и направеното възражение за прихващане по т.д.481/2015 година на ОС-Пловдив съвпадат относно главницата, като влязлото в сила решение ще съставлява условие за допустимост на настоящето производство. Искът би се явил допустим при отхвърляне на иска по т.д.481/2015 година на ОС –Пловдив, тъй като няма да има произнасяне по направеното възражение за прихващане. При отхвърляне или уважаване на възражението за прихващане искът би се явил недопустим.

Предвид гореизложеното към настоящия момент е налице идентичност между заявеното от ищеца в настоящия исков процес като предмет на делото и въведеното от него самия възражение за прихващане по т.д.481/2012 година по описа на ОС-Пловдив, поради което това дело се явява преюдициално спрямо настоящето производство.  

Поради съвпадане на правните изводи на съда определението на Окръжен съд Добрич следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 106/26.02.2015 г. по т.д.№ 27 по описа за 2015 година на Окръжен съд – Добрич, с което е спряно производството по т.д. 27 по описа за 2015 година на Окръжен съд Добрич до влизане в сила на решението по т.д.481 по описа за 2012 година на Пловдивски окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: