Р Е Ш Е Н И Е

 

301/ 07.11.2013 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в открито съдебно заседание на 22.10.2013 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 440/2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.258 и следв. ГПК и е образувано по въззивна жалба от К.О.С. против решение № 423 от 13.05.2013 г. по т.д.№ 2246/2012 г., с което  Варненският окръжен съд Е ПРИЕЛ за установено в отношенията между страните, че К.О.С. дължи на „Банка ДСК” ЕАД гр.София, сумите за които е издадена Заповед № 9541/27.10.2011 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК по частно гр.д.№ 16195/2011 г. по описа на ВРС, 21 състав. Въззивникът оспорва единствено размера на присъдените суми, а предприетото обжалване касае следните части от съдебния акт:

- разликата над сумата 32 500 евро до присъдената сума от  33 777.96 евро, представляваща дължима главница по Договор за жилищен и ипотечен кредит от 07.09.2009 г.;

- разликата над сумата 3100 евро до присъдената 4488.45 евро, представляваща неиздължена редовна /договорна/ лихва за периода от 05.12.2010 г. до 25.10.2011 г.;

- разликата над сумата 1832 евро до присъдената сума от 2068.17 евро, представляваща наказателна лихва за периода от 11.04.2011 г. до 25.10.2011 г., Страната оспорва решението и в частта за разноските, като счита същите за недължими.

В писмения отговор въззиваемата страна „Банка ДСК” АД оспорва основателността на предявената въззивна жалба.

Въззивната жалба е депозирана в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Същата отговаря на императивните изисквания на чл.260 – 261 ГПК. На посоченото основание, жалбата е процесуално допустима.

На осн. чл.269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта - в обжалваната част. По останалите въпроси /т. е. - по правилността/, той е ограничен от посоченото в жалбата. При въззивното обжалване съгласно действащия ГПК порокът на съдебния акт следва да е указан чрез посочване в какво се изразява. Проверката на въззивния съд е лимитирана в рамките на посоченото; за това, което не е посочено ефектът на обжалваното  решение се запазва /решение по гр. д. № 759/09 г. на ВКС, IV г. о., по чл.290 ГПК; Решение № 670 от 27.12.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1728/2009 г., III г. о., ГК, по чл.290 ГПК/.

Обжалваното решение е постановено от надлежен състав, в пределите  на правораздавателната власт на съда, в изискуемата форма. Съдебният акт е постановен при наличност на всички положителни, респ. липса на отрицателни процесуални предпоставки, обуславящи правото на иск и неговото надлежно упражняване. Предявените обективно съединени претенции са инвокирани  при спазване на особените процесуални изисквания на чл.415 вр. чл.414 ГПК. Обстоятелството, че с определение № 4331/18.09.2012 год., постановено по ч.т.д.№ 2278/2012 год.  по описа на ВОС е постановено обезсилване на издадения изпълнителен лист и е отменено допуснатото незабавно изпълнение по заповедта за изпълнение е правно ирелевантно. С решение № 152/15.11.2012 год., постановено по т.д.№ 1958/2011 год. на ВКС, II т.о., по реда на чл. 290 ГПК е прието, че отмяната на разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение и обезсилването на издаден изпълнителен лист по чл.418 ГПК не рефлектира върху правния интерес от установителния иск за вземането, предмет на издадената заповед.

В съответствие с изложеното, обжалваното решение представлява валиден и допустим съдебен акт.

По правилността на решението: 

            В съответствие с направените изводи досежно предметните предели на въззивната проверка и бланкетния характер на подадената въззивна жалба, решението на ВОС следва да бъде потвърдено. Първостепенният съд е изложил подробни съображения за наличието на валидно сключен договор за жилищен и ипотечен кредит между страните от 07.09.2009 год. Банката – ищец е предоставила на ответника сумата от 34 000 евро, при условия, подробно описани в договора, със срок на издължаване 360 месеца, считано от датата на усвояване чрез разплащателна сметка № 17415403. На 04.06.2010 г.  страните са сключили допълнително споразумение за издължаване на остатъка от дълга като са предоговорили модалитетите на правоотношението, вкл. начина на издължаване и дължимата договорна лихва. Съгласно заключението на неоспорената тройна ССЕ, кредитът е станал предсрочно изискуем при условията на т.20.2 от ОУ  поради просрочване на три поредни погасителни вноски съответно с падежи 05.01.2011г., 05.02.2011г. и 05.03.2011г. по погасителния план към допълнителното споразумение., считано от 11.04.2011 г. Към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 25.10.2011г., задълженията на ответникът към банката по процесния договор са както следва: 33 777.96 евро - главница, 4 488.50 евро – договорна лихва и 2 068.70 евро – наказателна лихва. Ответникът не е оспорил заключението на тройната ССЕ, респ. не е навел и конкретни доводи във въззивното производство за некредитиране на приетото заключение.  По изложените съображения, обжалваният съдебен акт следва да бъде потвърден.

            С оглед направеното от въззиваемата страна искане и на основание чл. 78, ал.3 ГПК, на същата следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение по чл.78, ал.8 ГПК в размер на 477 лева, определено по реда на чл. 7, ал.2, т.3 от Наредба № 1/09.07.2004 год. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

С оглед обжалваемия интерес и по арг. от чл. 280, ал.2 ГПК постановеният съдебен акт е окончателен.

               Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 423 от 13.05.2013 г. по т.д.№ 2246/2012 г., с което  Варненският окръжен съд в обжалваните части.

ОСЪЖДА К.О.С., ЕГН ********** ***  ДА ЗАПЛАТИ на „БАНКА ДСК” ЕАД – гр. София, ЕИК 121830616 сумата от 477 лева – разноски във въззивното производство, на основание чл. 78, ал.8 ГПК.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: