О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  496/27.07.                                                2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  двадесет и седми юли                                            година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         А.Братанова

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                              Р.Славов

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 440 по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е  по реда на чл.640 ал.3 ТЗ вр.чл.613а ал.3 ТЗ и чл.92 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от И.Г.К. – управител на „Асклепий – ИК” ЕООД / в несъст./ срещу определение № 2145/22.06.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1377/2014г., с което е оставена без уважение молбата му срещу протоколно определение от 09.05.2016г. по същото търговско дело, с което е осъден да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд- Варна глоба в размер на 1 000лв, на осн.чл.640 ал.3 от ТЗ. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че винаги при поискване е оказвал съдействие на синдика на дружеството, предоставяйки необходимата информация и документи, поради което счита наложената му глоба за незаконосъобразна и неоснователна, моли съда да отмени обжалваното определение и да уважи молбата му за отмяна на наложената му глоба.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения :

          След откриване на производство по несъстоятелност на „Асклепий – ИК” ЕООД, гр.Варна, на 29.02.2016г. е било насрочено Първо събрание на кредиторите на дружеството. Същото не е проведено, тъй като съдът по несъстоятелността е констатирал липсата на списък на кредиторите по данни от търговските книги на длъжника, с посочване размера на техните вземания, заверено от длъжника извлечение от търговските книги, както и писмен доклад на синдика за причините за неплатежоспособността, състоянието на имуществото и взетите мерки за неговото запазване и за възможностите за оздравяване на предприятието.

          С определение № 929/17.03.2016г. съдът по несъстоятелността е задължил длъжника и неговия управител И.Г.К. в седемдневен срок от съобщението да предостави на синдика документи за съставяне на списък на кредиторите, извлечение от търговските книги, необходимите документи за изготвяне на писмен доклад за състоянието на имуществото, взетите мерки за опазването му и възможностите за оздравяване на предприятието и в същия срок да уведоми съда за изпълнението на това си задължение, като го е предупредил, че при неизпълнение и повторно отлагане на провеждането на първо събрание на кредиторите ще му наложи глоба в размер на 1 000лв.

          С молба вх.№ 9591/31.03.2016г.  управителят И.К. е уведомил съда и синдика, че предоставя списък на кредиторите, че дружеството не притежава ДМА, поради което не е взел мерки за опазване на имуществото му и е декларирал, че не притежава необходимите финансови възможности , с които да изготви план за оздравяване на предприятието, както и пълното му или частично финансиране. Извлечение от търговските книги, както и документи, необходими за съставянето на писмен доклад от синдика за причините за неплатежоспособността, както и за състоянието на имуществото му по чл.668 т.3 от ТЗ не са представени. Това е станало причина още едно Първо събрание на кредиторите, насрочено за 09.05.2016г. да бъде отложено, поради което на осн.чл.640 ал.3 от ТЗ съдът по несъстоятелността е наложил глоба на управителя К. в размер на 1 000лв.

          С оглед на горната фактическа установеност съдът намира, че е налице хипотезата на чл.640 ал.3 ТЗ, като глобата от 1 000лв е минималният размер на предвидената от закона санкция.  Управителят е изпълнил частично задълженията си за предоставяне на необходимата за продължаване на производството по несъстоятелност информация за състоянието на дружеството, с което е станал причина два пъти да бъде отлагано Първото събрание на кредиторите. Следва да бъде споделен и изводът на първоинстанционния съд, че  приложимата процесуална норма не е пожелателна, а императивна. При това положение частната жалба се явява неоснователна и като такава се оставя без уважение.

          Водим от горното, съдът

 

О  П   Р   Е  Д   Е   Л   И    :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на И.Г.К. – управител на „Асклепий – ИК” ЕООД / в несъст./ срещу определение № 2145/22.06.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1377/2014г., с което е оставена без уважение молбата му срещу протоколно определение от 09.05.2016г. по същото търговско дело, с което е осъден да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд- Варна глоба в размер на 1 000лв, на осн.чл.640 ал.3 от ТЗ.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :