О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

499………..

 

гр.Варна, 24.08. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти август, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ Д.

Като разгледа докладваното от съдия Ж. Д. в.ч.т.д.№ 441 по описа на ВАпС за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК, образувано по частна жалба вх.No-3379/27.07.2017 година от Кооперация Шуменска заря“ срещу разпореждане No-441/20.07.2017 година, постановено по в.т.д.45 по описа за 2017 година на Окръжен съд Варна, с което е върната касационна жалба вх.No-2946/29.06.2017 година против решение по в.т.д.45/2017 година по описа на ШОС.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че в рамките на указания срок е внесена таксата и единия екземпляр е депозиран в деловодството на ОС –Шумен, като съвсем изненадващо е получено разпореждането, с което се връща жалбата. Очевидно бележката не е била приложена по делото по независещи от страната причини, поради което представят доказателства за внасяне на таксата към дата 10.07.2017 година.

Ответникът по частната жалба Д.Д.Ж. е депозирал отговор, с който моли да се потвърди разпореждането, тъй като практиката на ВКС е последователна, че следва страната не само да внесе дължимата държавна такса, но и да представи доказателства за внасянето по съответното дело, за да се приеме, че са отстранени нередовностите.

Частната жалба е процесуално допустима, депозирана от надлежно лице с представителна власт срещу определение, което подлежи на обжалване, депозирана е в предвиденият от закона преклузивен срок, а разгледана по същество е основателна по следните съображения.

Производството по в.т.д.45 по описа за 2017 година на Шуменски  окръжен съд е приключило с решение от 17.05.2015 година, с което е потвърдено решение 15/13.01.2017 година постановено по гр.д.2352/2016 година по описа на ШРС.

Срещу решението е постъпила касационна жалба от Кооперация „Шуменска заря“.

С разпореждане от 30.06.2017 година, съдът е оставил производството по касационната жалба без движение, като е указал на жалбоподателя да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 30 лева по сметка на ВКС и в същия срок да представи вносната бележка по номера на делото в деловодството на ШОС, като в платежния документ изрично е посочено, че се касае за обжалване на решение по в.т.д.45/2017 година по описа на ШОС. На страната е било указано, че при неотстраняване в срок на нередовностите жалбата ще бъде върната, за която последица страната е уведомена със съобщението, получено от адв.Н. на 05.07.2017 година.

На страната е било указано, че следва да представи доказателства за внесена държавна такса, като е посочен размера, сметката, по която следва да се внесе сумата. Указани са и последиците от невнасянето на таксата.

Към частната жалба не е приложен екземпляр от внесената държавна такса, но такъв се съдържа в преписката по касационната жалба, пришита към кориците на в.т.д.45/2017 година. От представеното платежно нареждане е видно, че страната е изпълнила към дата 10.07.2017 година указанията на съда за внасяне на държавната такса и очевидно доказателството е приложено към преписката, поради което не може да бъде санкционирана, чрез приложение на разпоредбата на чл.262, ал.2 ГПК във вр. с чл.275, ал.2 ГПК, като жалбата бъде върната.

 Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции разпореждането следва да бъде отменено и делото върнато на ШОС за администриране на касационната жалба.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане No-441/20.07.2017 година, постановено по в.т.д.45 по описа за 2017 година на Окръжен съд Варна, с което е върната касационна жалба вх.No-2946/29.06.2017 година против решение по в.т.д.45/2017 година по описа на ШОС и ВРЪЩА на ШОС за администриране на касационната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: