Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№    278/28.11. 2018г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на    двадесет и четвърти октомври                                 Година 2018

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                   М.Недева

 

при секретар : Е.Тодорова

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  441  по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от Б.Ж.П. *** против решение № 94/25.05.2018г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 329/2017г. в частта, с която е отхвърлен предявеният от нея иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в следствие на ПТП, осъществено на  09.07.2016г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на увреждането до окончателното изплащане на задължението ЗА ГОРНИЦАТА НАД 11 500лв до претендираните 26 000лв. По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени решението в обжалваната част и вместо него постанови друго, с което да уважи изцяло предявената от нея искова претенция.

          Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди решението в обжалваната му част като правилно и законосъобразно.

          Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          Предявеният иск е с правно основание чл.226 ал.1 от КЗ/отм./ вр. пар.22 от ПЗР на с.з.

          Ищцата Б.Ж.П. претендира от ответното застрахователно дружество ЗД „Бул Инс“ АД заплащане на обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди в следствие на ПТП, извършено на 09.07.2016г., ведно със законната лихва от датата на деликта до окончателно изплащане на сумата.

          Според установената по делото фактическа обстановка процесното ПТП е осъществено на 09.07.2016г. по главен път І-9 от гр.Балчик в посока към гр.Каварна  на около 200 м.от голф игрище „Лайт хаус“ при управление на МПС –л.а.“Ауди А3“ ,с рег.№Тх NNNN ХВ от С П Г. С решение № 45/06.04.2017г. по АНХ дело № 75/2017г. по описа на РС гр.Балчик деликвентът  е признат за виновен за нарушаване на правилата за движение по пътищата –чл.42 ал.1 т.2 от ЗДП,чл.42 ал.2 т.2 от ЗДП,чл.43 т.1 от ЗДП и чл.43 т.4 от ЗДП и за причиняване  на  средна телесна повреда на ищцата Б.Ж.П. ***, изразяваща се в счупване на дясна ключица, обусловило трайно затруднение на горен десен крайник за период от около 2 месеца, за което му е наложено и съответното наказание.

           Безспорно установени са по делото и причинените на ищцата увреждания в резултат на инцидента, а именно : счупване на дясна ключица, ожулвания по лицето, гърдите и крайниците и кравонасядания по крайниците. Според представената медицинска документация счупването на ключицата е довело до трайно затруднение на десния горен крайник за период около два месеца. Лечението се е изразявало в поставянето на мека превръзка за имобилизиране на травмата на ключицата. Пострадалата е ползвала  отпуск по болест за един месец.

          От съставяния за ПТП констативен протокол се установява, че гражданската отговорност на причинителя на уврежданията е застрахована при ответника  - ЗД“Бул Инс „АД  и е валидна до 24.05.2017г.

          Безспорно установено е и това, че застрахователят е определил    дължимо обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5 000 лв., като липсват доказателства сумата да е изплатена на ищцата.

          Болките и страданията, които ищцата е преживяла в резултат на процесното ПТП, както и негативното му отражение върху нейния живот и психика са установени  със събраните по делото свидетелски показания. Според тях  от отговорен  и стриктен човек след инцидента ищцата е имала проблеми на работното си място, често отсъствала, трудно вземала решения, била стресирана, не предприемала пътувания поради изпитван от нея страх в продължение на една година. Според показанията на майката на ищцата след произшествието тя е станала психически нестабилна,  дълго време не е била адекватна и не можела да се грижи за децата и домакинството си, тъй като била със счупена ръка. Рехабилитацията за раздвижване на ръката продължила с месеци.

          Въз основа на горната фактическа установеност безспорно се установява наличието на всички елементи от фактическия състав за ангажиране отговорността на застрахователното дружество за обезщетяване на претърпените от ищцата неимуществени вреди:

валиден застрахователен договор, застрахователно събитие, противоправно поведение и вреда, причинна връзка между противоправното поведение и вредата, както и вина на деликвента.

          Основният спорен въпрос, пренесен и  пред настоящата инстанция се свежда до определяне на размера на присъденото от първоинстанционния съд застрахователно обезщетение, респ. до възприетите за релевантни критерии за справедливост, установени в чл.52 ЗЗД. В тази връзка съдът следва да съобрази и  константната и непротиворечива практика на ВКС по въпроса, както

и задължителни указания на ВС, дадени в т.2-ра  на ППВС № 4/68г., които не са загубили актуалност и до днес  и съгласно които  понятието „справедливост“  не е абстрактно, а всякога обусловено от редица конкретни и обективно съществуващи обстоятелства, които следва да бъдат съобразени в тяхната съвкупност. Въз основа на това съдът следва да съобрази  начинът на извършване на вредоносното деяние, характерът на увреждането, произтичащите от него физически и психологически последици за увредената, нейната възраст, социално и семейно положение, продължителност и интензитет на проведеното лечение и прогнозата на заболяванията, отражението на произшествието в живота и психиката на пострадалата. Съдът отчита младата възраст на ищцата, внезапността на настъпилите травмени увреждания, характерът на проведеното лечение и отсъствието на предвиждания за негативни последици от увреждането за в бъдеще. Следва да бъде съобразена и икономическата конюнктура в страната към момента на увреждането, размерът на минималната работна заплата, социалните плащания, както и лимитите за отговорността на застрахователя.

          Въз основа на горните критерии съдът определя обезщетение на претърпените от ищцата неимуществени вреди в  размер на 16 000лв, като намира, че в този размер нейната искова претенция следва да бъде уважена, ведно със законната лихва от увреждането – 09.07.2016г. до окончателното изплащане на задължението. В този смисъл депозираната въззивна жалба частично се уважава, с произтичащите от това законни последици.

          В оглед изхода на спора пред настоящата инстанция на ищцата се дължат  сторените от нея разноски за двете инстанции съобразно уважената част на иска. За двете инстанции ищцата е направила разноски в размер на 5 000лв. По отношение на разноските за втора инстанция ответникът е релевирал възражение за прекомерност на адв.възнаграждение, което съдът уважава, съобразявайки се с фактическата и правна сложност на делото.  След намаляване на заплатеното от ищцата адв.възнаграждение за втора инстанция на 1 310лв съобразно Наредбата за мин.размери на адв.възнаграждение от 2004г., сторените от ищцата разноски са 3 810лв. Съобразно уважената част й се дължат 2 344,62лв, или още 1 238,82лв.

          Ответникът е направил разноски за двете инстанции в общ размер на 4 310лв / 2000лв за първа инстн. + 1 310лв за втора, след уважено възражение за прекомерност/ без ДДС , или 5 172лв с ДДС. Съобразно отхвърлената част на иска му се дължат 1 989,23лв.

          Ответникът се осъжда да заплати държавна такса върху уважената част на иска в размер на 960лв за двете инстанции, или още 500лв.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

         

          ОТМЕНЯ  решение № 94/25.05.2018г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 329/2017г. в частта, с която е отхвърлен предявеният от  Б.Ж.П. ***, с ЕГН ********** иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в следствие на ПТП, осъществено на  09.07.2016г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на увреждането до окончателното изплащане на задължението ЗА ГОРНИЦАТА НАД 11 500лв до 16 000лв, като вместо него

П О С Т А Н О В Я В А  :

 

          ОСЪЖДА ЗД“Бул Инс“АД, ЕИК 831830482, със седалище и адрес на управление-гр.София, р-н Лозенец, бул.“Джеймс Баучер „№87, представлявано от С С П и К Д К да заплати на Б.Ж.П. ЕГН ********** *** още 4 500лв обезщетение за неимуществени вреди, състоящи се в   претърпени болки и страдания в резултат на възникнало на 09.07.2016г. ПТП, ведно със законна лихва върху главницата, считано от 09.07.2016г. до окончателното изплащане на задължението.

          ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част.

          В необжалваната част решението е влязло в сила.

          ОСЪЖДА  ЗД“Бул Инс“АД, ЕИК 831830482, със седалище и адрес на управление-гр.София, р-н Лозенец, бул.“Джеймс Баучер „№87, представлявано от С С П и К Д К да заплати на Б.Ж.П. ЕГН ********** *** сумата от 1 238,82лв разноски.

          ОСЪЖДА  Б.Ж.П. ЕГН ********** *** да заплати на ЗД“Бул Инс“АД, ЕИК 831830482, със седалище и адрес на управление-гр.София, р-н Лозенец, бул.“Джеймс Баучер „№87, представлявано от С С П и К Д К сумата от 1 989,23лв разноски.

          ОСЪЖДА  ЗД“Бул Инс“АД, ЕИК 831830482, със седалище и адрес на управление-гр.София, р-н Лозенец, бул.“Джеймс Баучер „№87, представлявано от С С П и К Д К да заплати държавна такса по сметката на Варненския апелативен съд в размер на още 500лв съобразно уважената част на иска.

          Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :