О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

509…………/  24.  07.2014 год.

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение, първи състав, в закрито съдебно заседание на  23.07.2014г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

ЧЛЕНОВЕ: В* П*

З* З*

         

Като разгледа докладваното от съдия М. Х* ч.в.т.д. № 442/2014год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по повод на частна въззивна жалба от Ж.Д.Н. *** против определение № 1853/13.05.2014г., постановено по т.д. № 2257/2013 год. по описа на ОС – Варна, с което е прекратено производството по делото.

         Жалбоподателят счита постановеното от ВОС определение за неправилно, поради което моли за неговата отмяна.

         Ответната страна, в законоустановения срок, е депозирала отговор на частната жалба, изразявайки становище за нейната неоснователност, поради което иска същата да бъде оставена без уважение, респ. обжалваното определение като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено.

         Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна, срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

Първоинстанционното производство е било образувано по предявен от Ж.Д.Н. *** срещу „Е* Е* Д* П*” ООД гр. Варна, представлявано от Донко Иванов Златанов, иск за приемане за установено, че всички решенията, обективирани в протокол № 28/30.06.2013г. на ОСС на дружеството са нищожни /липсващи/ поради непровеждане на ОС на тази дата и да се прогласи нищожността им.

В срока за допълнителна искова молба ищецът-настоящ жалбоподател е депозирал „пояснение и допълнение към искова молба” с вх.№ 8486/20.03.2013г. по вх.рег. на ВОС, с което е поискал прекратяване производството по делото с оглед липсата на правен интерес от воденето на предявения от него иск. Предвид липсата на еднозначност в изложеното в пояснението и допълнението, ВОС е указал на ищеца да уточни дали се касае за оттегляне на иска или за отказ от него. Съобщението е редовно връчено на 22.04.2014г., като указания от съда едноседмичен срок ищецът-настоящ жалбоподател не е изразил становище. С оглед на това съдът, приемайки, че е валидно десезиран от спора поради валидно извършено лично от ищеца оттегляне на иска /доколкото за отказ е необходимо изрично изявление/, е прекратил производството по делото.

Настоящият състав на Варненския апелативен съд намира обжалваното определение за правилно.

Съгласно чл. 6 ГПК съдебните производства започват по молба на заинтересованото лице, като освен предметът на делото, така и обемът на дължимата защита и съдействие се определят от страните. Наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за водене на делото. Отчитайки, че ищецът изрично (и лично) е изразил желание за прекратяване на производството по делото, релевирайки липса на правен интерес от воденето му, съдът напълно обосновано е прекратил производството по делото, приемайки, че се касае за оттегляне на исковата претенция. Отправеното до съда лично волеизявление на Ж.Д.Н. за прекратяване на делото поради липса на правен интерес от воденето на предявения от него иск е достатъчно категорично изразено. Жалбоподателят е можел допълнително да уточни волеизявлението си съгласно дадените му от съда указания, като той не се е възползвал от тази си възможност в предоставения му за това срок.

Съгласно чл. 232 ГПК оттеглянето на веднъж вече предявен иск не възпрепятства повторното предявяването на същия иск, което е и съществената разлика межди оттегляне и отказ от иска. Приемайки, че ищецът е изразил становище за оттегляне на иска, ВОС с нищо не е накърнил законните права и интереси на ищеца. Крайният ефект – независимо коя от хипотезите ще се възприеме (тази по чл. 232 или по чл. 233 ГПК), би бил същият – прекратяване на делото, каквото е било и изричното желание на ищеца-настоящ жалбоподател.

Предвид изложеното по-горе, като е приел, че е налице оттегляне на иска и е прекратил производството по делото, ВОС е постановил правилно определение, което следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, Варненският апелативен съд

 

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1853/13.05.2014г., постановено по т.д. № 2257/2013 год. по описа на ОС – Варна.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                2.