ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Варна, ………..2016 година

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, І състав, в закрито заседание в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                          ЧЛЕНОВЕ:   РАДОСЛАВ СЛАВОВ

     ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

Като разгледа докладваното от съдия Йовчев в. т. дело № 444/2016 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 258 и сл. ГПК, образувано по въззивна жалба на А.В.Ф. от гр. Добрич, действаща чрез законния си представител Д.М.М. ***, чрез адв. М. и адв. М., срещу решение № 86/06.04.2016г., постановено по гр.д. № 434/2015г. по описа на ОС – Добрич. Депозирани са също насрещна въззивна жалба и въззивна жалба от ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД гр. София, срещу решение № 86/06.04.2016г., постановено по гр.д. № 434/2015г. по описа на ОС – Добрич.

След проверка редовността на въззивната жалба на А.В.Ф., действаща чрез законния си представител Д.М.М. ***, съдържа оплаквания за неправилност на обжалваното решение, както и за неправилно приложение на материалния и процесуален закон. Съдържат се оплаквания и касателно присъденото юрисконсултско възнаграждение на ответната страна, както и  по отношение на разноските. В тази част искането е с характер на молба по чл. 248 от ГПК, и следва да се разгледа от постановилия решението съд, а именно Добричкия окръжен съд, като към момента липсват данни за произнасяне на съда.

Постъпил е писмен отговор, с който въззиваемата страна изразява становище за неоснователност на жалбата.

В срока за отговор е депозирана и насрещна въззивна жалба от ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, с която застрахователното дружество излага съображения за неправилност и необоснованост на обжалваното решение, постановено в противоречие с материалния и процесуален закон и със събраните по делото доказателства. Моли решението да бъде отменено, респ. предявеният иск – отхвърлен изцяло.

В срока за отговор, процесуалните представители на А.В.Ф., действаща чрез законния си представител Д.М.М. са изразили становище за неоснователност на насрещната въззивна жалба.

Междувременно е депозирана и въззивната жалба от ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, с която дружеството излага доводи за неправилност и необоснованост на обжалваното решение с подробно изложени съображения за това. Счита, че съдът неправилно е приложил нормата на чл. 52 ЗЗД, както и неправилно е определен процента на съпричиняване съобразно правилата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

Съдът установи, че по отношение въззивната жалба на застрахователното дружество, след оставянето ѝ без движение, липсват данни, след привеждането ѝ в съответствие със законовите изисквания, администриращия съд да е връчил преписи от същата на ответната страна.

Предвид изложеното по-горе, настоящият състав счита, че производството по делото следва да бъде прекратено, доколкото в жалбата на А.В.Ф., действаща чрез законния си представител Д.М.М. се съдържа искане с характер на молба по чл. 248 от ГПК. Въззивната жалба следва да се върне на администриращия съд за произнасяне по направеното с нея искане за изменение на решението в частта за разноските.

Не на последно място, във въззивната жалба на ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, както и  в насрещната въззивна жалба на дружеството, са направени искания по доказателствата, които съдът ще разгледа след произнасяне на първоинстанционния съд по молбата с правно основание чл. 248 ГПК, респ. след извършване на процедурата по размяна на книжата по въззивната жалба на застрахователното дружество.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 444/2016 г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за произнасяне по молбата по чл. 248, ал. 1 от ГПК, съдържаща се във въззивната жалба на „А.В.Ф., действаща чрез законния си представител Д.М.М., както и за изпълнение на процедурата по размяна на книжата по въззивната жалба на ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – Варна за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: