ОПРЕДЕЛЕНИЕ

504

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 30.08.2017 г.  в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

    ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№444 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от ЕТ “Бонев-63-Владимир Бонев“-с.Белгун, Община Каварна срещу  разпореждане №680/29.05.2017 г. на Окръжен съд Добрич-ТО по в.т.д.№229/2016 г., с  което е върната подадената от същия касационна жалба срещу въззивното решение.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, като производството е по чл.274, ал.2, изр.1, пр.2 – ГПК.

Разгледана по същество, същата е носнователна.

Разгледаните от Районен съд Каварна по гр.д. №559/2014 г. искове за връщане на скелето, евентуално за присъждане на равностойността му, са оценяеми. Това изрично е посочено в определение №253/04.06.2014 г. на Окръжен съд Добрич-ТО по т.д. №79/2014 г., с което тези два иска с цена по 2000 лв всеки, както и други два иска - за обезщетение за вреди с цена 6050 лв и за мораторни лихви с цена 1643.35 лв, са разделени от производството по иска за обезщетение за пропуснати ползи с цена 34100 лв по същото дело и са изпратени по подсъдност на РС Каварна. Страната не е оспорила, че двата иска са неоценяеми, нито районният съд е определил друга цена на исковете, различна от определената от ОС Добрич приблизителна такава.

При това положение, исковете са разгледани като оценяеми с цена 2000 лв всеки и този въпрос не може да бъде повдиган едва сега и пререшаван.

Съгласно чл.280, ал.2 – ГПК решенията по въззивни дела с цена до 20000 лв за търговски дела не подлежат на касационно обжалване, предвид което правилно ОС Добрич-ТО е върнал подадената касационна жалба срещу въззивното решение по в.т.д.№229/2016 г. /гр.д. №559/2014 г. на РС Каварна/.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №680/29.05.2017 г. на Окръжен съд Добрич-ТО по в.т.д.№229/2016 г., с  което е върната подадената от ЕТ “Бонев-63-Владимир Бонев“-с.Белгун, Община Каварна касационна жалба срещу въззивното решение.

Определението не подлежи на обжалване.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.