О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

510

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД  -  Търговско отделение в закрито заседание на  24.07.2014 г. в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

                                                               ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                                                                         Р* С*

 

като разгледа докладваното от съдия В. П* в.ч.т.д. №445/2014 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от НАП – София срещу определение № 1977/21.05.2014 г., постановено по ч.т.д. №643/2014 г. по описа на ОС – Варна, ТО, с което е прекратено производството по делото, образувано по възражението й срещу определената от синдика на „С**” ООД /н/ - Варна поредност на приетите вземания.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Списъкът /допълнителният списък/ на приетите предявени вземания съдържа съгласно чл.686, ал.1, т.1 – ТЗ по реда на постъпването им отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването. По същество привилегиите и обезпеченията имат отношение към реда на вземанията по чл.722 – ТЗ, така че той се определя още със списъка на приетите вземания и подлежи на оспорване по реда на чл.690 и сл. от ТЗ, независимо и от последващата възможност за това по реда на чл.726, ал.2 – ТЗ - чрез подаване на възражение срещу сметката за разпределение. Обстоятелството, че при приемане на план за оздравяване кредиторите гласуват съгласно чл.703, ал.2 – ТЗ по класове, определени от поредността на вземанията по чл.722 – ТЗ, води без съмнение до извода, че тази поредност е задължителна част от списъка на приетите вземания, съответно – че тя подлежи на оспорване с възражение в производството по чл.692 - ТЗ.

Ето защо, обжалваното прекратително определение е неправилно и следва да бъде отменено, а делото – върнато на ОС - Варна, ТО за разглеждане на възражението на НАП-София срещу допълнителния списък №1 на приетите от синдика на „С**” ООД /н/ - Варна вземания.

Воден от горното, съставът на АС Варна на основание чл.278 - ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 1977/21.05.2014 г., постановено по ч.т.д. №643/2014 г. по описа на ОС – Варна, ТО, с което е прекратено производството по  делото, образувано по възражението на НАП - София срещу определената от синдика на „С**” ООД /н/ - Варна поредност на приетите вземания.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд Варна, ТО за разглеждане на възражението на НАП-София срещу допълнителния списък №1 на приетите от синдика на „С**” ООД /н/ - Варна вземания.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:1.                           2.