ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 555/27.09.2017

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и седми септември през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА                                                                                    

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 445 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на П.Г.А. *** срещу определение № 261 от 30.05.2017г. по търг.дело № 112/17г. по описа на Добрички ОС, с което възражението му за разглеждане на делото по общия ред е оставено без уважение.

Производството по търг.дело № 112/17г. по описа на ДОС е образувано по иск на „Агростор Енд Трейд“ ООД със седалище гр.Варна срещу П.Г.А. *** за вземане по договор за изработка от 20.06.2016г., сключен между ответника А. и „Глобал Билдинг Инеженеринг“ ЕООД, прехвърлено на ищеца с договор за цесия 19.11.2016г. Производството по делото е разглеждано от първоинстнационния съд по реда на глава ХХХII от ГПК „Производство по търговски спорове“. С обжалваното определение № 261 от 30.05.2017г. окръжният съд е оставил без уважение възражението на ответника А. за разглеждане на предявения срещу него иск по общия ред.

Въззивният съд намира, че постановеното по възражение на ответник определение, с което е отказано спора да бъде разгледан по общия ред, не подлежи на инстанционен контрол посредством частна жалба пред апелативен съд. Съгласно чл.274 ал.1 от ГПК частното обжалване е допустимо само спрямо преграждащите хода на делото определения, както и такива, за които това е изрично предвидено в закона. Постановеното от съда определение по чл.369 от ГПК, с което се произнася по възражение за разглеждане на спора по общия ред не е преграждащо хода на делото. На основание чл.369 ал.2 от ГПК определението, с което съдът се произнася по направено възражение за разглеждане по общия ред, подлежи на обжалване само в хипотезата, когато съдът е приел, че спорът подлежи на разглеждане по общия ред. Нормата не може да се тълкува разширително, поради което и определение, с което възражението е оставено без уважение и разглеждането на делото продължава по реда на търговските спорове не подлежи на обжалване с частна жалба. /в този смисъл определения на ВКС № 212 от 13.03.2014г. по ч.търг.дело № 464/14г., I т.о. и № 477 от 06.10.2016г. по ч.търг.дело № 1964/16г., II т.о., постановени по реда на чл.274 ал.2 от ГПК/.

С оглед на така изложеното съдът намира, че въззивното производство, образувано по частна жалба срещу определение, с което е оставено без уважение възражение за разглеждане на делото по общия ред следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

   

                                                 О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

   

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.дело № 445/17г. по описа на Варненски апелативен съд, търговско отделение.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд на Република България в едноседмичен срок от връчване на препис от определението на частния жалбоподател.

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ