ОПРЕДЕЛЕНИЕ

476

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесети юли, през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                    АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА                                                                                    

 

           Като разгледа докладваното от съдията ч.в.търг.дело № 447 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.257 от ГПК, образувано по молба на „СИЛВЪР БИЙЧ” ЕАД и „КОТА ЕНЕРДЖИ” АД с вх.№ 3494/15.07.2016г., за определяне на срок при бавност за администриране на молба от 28.06.2016 година по търг.дело № 730/13г. по описа на ШОС.

По постъпилата молба за определяне на срок при бавност, по реда на чл.255 и сл.ГПК, съдът съобрази следното:

Молителите с молба вх.№ 3494/15.07.2016год. по описа на ШОС са поискали, на основание чл.255 ал.1 ГПК да бъде определен срок за произнасяне по молбата им от 28.06.2016 година по т.д.730/2013 година по описа на ШОС. В молбата са изложени следните твърдения: На дата 28.06.2016 година е депозирана молба за получаване на преписи от документи, приложени по т.д.730/2013 година, като до дата 14.07.2016 година няма разпореждане на съдията-докладчик по т.д.730/2013 година. Безрезултатно са уведомили и Председателя на ШОС. Достъпът до материалите по делото е сред основните процесуални права на страните, необходими за защита на техните права и интереси, особено в случаите, когато се касае за книжа и документи, които не подлежат на връчване.При продължително отсъствие на съдията-докладчик снабдяването с преписи следва да се извърши от назначено лице от ръководителя на съда.

В изпълнение на изискването на чл.255 ал.2 ГПК, молбата е придружена със становище на съдията-докладчик.

В производството по чл.255 и сл. ГПК, съдът констатира следното:

По т.д.730/2013 година по описа на ШОС е постъпила молба за снабдяване с преписи от документите по делото, която видно от приложеното копие от същата е с резолюция на съда от 04.07.2016 година.

С оглед на изложеното, следва да се направят следните изводи:

Целта на производството по чл.255 ГПК  е при констатиране на необосновано забавяне, съответният съд който разглежда делото  да бъде задължен  от по-горния съд в определен срок  да извърши определено процесуално действие. Съответно при констатиране от по-горния съд на необосновано забавяне-т.е. при положение, че молбата се окаже основателна, съдът определя срок за извършване на действието. 

За да се уважи молбата за бавност следва към момента на произнасяне процесуалното действие да не е извършено. Горният извод се налага от систематическото тълкуване на разпоредбата на чл.255 ГПК, че горният съд определя срок за извършването на забавеното процесуално действие. Видно от приложената молба е налице разпореждане на съдията-докладчик, с което молбата за издаване на преписи е уважена, поради което, към момента на постановяване на настоящия съдебен акт молбата се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Изложените съображения в жалбата относно начина за определяне организацията на работа на съда не са от компетентността на настоящия съдебен състав и не подлежат на преценка при определяне основателността на молбата.

Водим от горното и на основание чл.257 ал.2 пр.2 от ГПК, Варненският апелативен съд

   

                                      О П Р Е Д Е Л И :

   

ОТХВЪРЛЯ молба на „СИЛВЪР БИЙЧ” ЕАД и „КОТА ЕНЕРДЖИ” АД с вх.№ 3494/15.07.2016г., за определяне на срок при бавност за администриране на молба от 28.06.2016 година по търг.дело № 730/13г. по описа на ШОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

         

                                          АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: